Czyja jest interpretacja?

Teza: Interpretacje indywidualne wydawane przez dyrektorów izb skarbowych wskazanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) są interpretacjami Ministra Finansów, nie zaś interpretacjami tychże dyrektorów.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hieronim Sęk (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Sokołowska, Sędzia WSA Anna Wesołowska, Protokolant Agata Rogosz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2010 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) stwierdza, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

1. Spółka T. Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Skarżąca) złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. We wniosku opisała zaistniały stan faktyczny, podnosząc, że:

- prowadzi działalność w zakresie obrotu wyrobami farmaceutycznymi,

- wyroby farmaceutyczne przed dopuszczeniem do obrotu na terenie Polski wymagają (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.),uprzedniego wydania przez Ministra Zdrowia urzędowego pozwolenia na dopuszczenie ich do obrotu,

- pozwolenie takie jest wydawane na wniosek składany za pośrednictwem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przy czym okres ważności takiego pozwolenia wynosi 5 lat,

- złożenie takiego wniosku jest związane z wniesieniem opłaty urzędowej za jego rozpatrzenie,

- wydatek ten ponosi niezależnie od tego, czy pozwolenie na podstawie złożonego wniosku zostanie udzielone, czy też nie, traktując go jako koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów,

- w przypadku odmowy udzielenia pozwolenia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

W związku z powyższym zapytała, czy ma prawo zaliczyć wydatki poniesione z tytułu wniesienia opłaty urzędowej za złożenie i rozpatrzenie wniosku o dopuszczenie wyrobu farmaceutycznego do obrotu na terenie Polski w całości do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych wydatków. Zdaniem Spółki tak poniesiona opłata urzędowa nie jest kosztem bezpośrednio związanym z przychodami uzyskiwanymi ze sprzedaży wyrobów farmaceutycznych, lecz zalicza się do kategorii kosztów pośrednich, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.). W momencie wnoszenia tej bezzwrotnej opłaty nie wiadomo, czy po rozpatrzeniu złożonego wniosku dany wyrób farmaceutyczny zostanie w ogóle dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Jednakże nawet w przypadku odmowy dopuszczenia do obrotu opłata ta jest kosztem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów. W ocenie zatem Spółki, wniesioną opłatę urzędową należy w całości potraktować jako koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia.

2. W interpretacji indywidualnej z dnia [...] kwietnia 2009 r. Minister Finansów uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że podział wydatków na bezpośrednie i pośrednie znajduje odzwierciedlenie w przepisach art. 15 ust. 4 i ust. 4d u.p.d.o.p., które nakazują - co do zasady - odnosić koszty bezpośrednie do kosztów uzyskania przychodów w chwili powstania przychodu, zaś inne niż bezpośrednie - co do zasady w momencie ich poniesienia. W jego ocenie wydatki omówione w zapytaniu Spółki należą bezsprzecznie do kosztów innych niż bezpośrednie. Tego rodzaju koszty, jeśli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie ma możliwości ustalenia, jak ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zatem w sytuacji, gdy Spółka ponosi przedmiotowe koszty, w wyniku których otrzyma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, które w większości przypadków wynosi 5 lat podatkowych, nie może zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w całości w dacie poniesienia, ale musi ustalić, jaka jego część odnosi się do poszczególnych lat podatkowych - a więc w praktyce do rozliczenia kosztów według wskazanych proporcji.

3. W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa Spółka zarzuciła Ministrowi Finansów naruszenie art. 15 ust 4d u.p.d.o.p. Według niej błędne jest bowiem stanowisko wyrażone w interpretacji, jakoby rzeczone wydatki dotyczyły okresu przekraczającego rok podatkowy. Przywołany przepis odnosi się do wydatków dotyczących usług (świadczeń) wykonywanych w kilku okresach, nie zaś wydatków związanych ze świadczeniami wykonanymi jednorazowo i jedynie wykorzystywanymi lub odnoszącymi skutek przez dłuższy czas. Takim jednorazowym świadczeniem jest wydanie decyzji, która ewentualnie może wywierać skutek przez dłuższy czas. Wniesiona opłata urzędowa ma charakter samoistny, ponoszona jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mającą na celu uzyskiwanie w przyszłości dochodów i jako taka stanowi zatem koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia.

4. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Minister Finansów nie znalazł podstaw do zmiany interpretacji.

5. W skardze z dnia [...] sierpnia 2009 r. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację Ministra Finansów Skarżąca zarzuciła wadliwą wykładnię art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. oraz naruszenie art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: O.p.). Wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji (nazywając ją "decyzją") i zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wskazała, że błędne jest stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji, gdyż;

- po pierwsze, składając wniosek i dokonując opłaty nie można przesądzić z góry jak długo będzie trwała procedura wydawania pozwolenia, a więc jakiego okresu koszt w postaci opłaty mógłby dotyczyć; nie jest więc możliwe prawidłowe określenie, jak zaliczyć koszt proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą,

- po drugie, uiszczając przedmiotową opłatę wnioskodawca nie może wykluczyć, że wniosek zostanie odrzucony przed zakończeniem roku podatkowego,

- po trzecie, zgodnie z art. 36 ust. 1 Prawa farmaceutycznego podmiot odpowiedzialny wnosi opłatę związaną z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia; dokonanie opłaty (poniesienie kosztu) nie ma wpływu na długość okresu, w którym będzie trwało postępowanie administracyjne w zakresie udzielenia pozwolenia, ani na długość okresu jego ważności; jest ono jedynie warunkiem skutecznego złożenia wniosku czyli skierowaniem go do merytorycznej analizy, której pozytywny wynik nie zawsze jest pewny.

Zdaniem Spółki, bezpodstawne jest zatem przyjęcie w zaskarżonej interpretacji, że podatnik ponosząc przedmiotowe koszty otrzyma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, które w większości przypadków wynosi 5 lat i z tej przyczyny nie może zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w całości w dacie poniesienia, lecz musi rozliczyć je w latach. Takie rozliczenie, w ocenie Skarżącej, jest niewykonalne, gdyż ani sam wynik procedury rejestracyjnej ani czas jej trwania są niewiadome. Spółka zwróciła uwagę, że stanowisko przez nią prezentowane ma potwierdzenie w innych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów.

Ponadto, podniosła, że w uzasadnieniu interpretacji ograniczono się jedynie do zacytowania treści określonych przepisów, co pozostawiło ją z nierozwiązanym problemem, gdyż z uwagi na powyższe niewiadome Spółka nie może przyjąć odpowiedniego okresu czasu jako właściwego do rozliczenia kosztów. Ten zarzut, w ocenie Skarżącej, jest jedynie konsekwencją wadliwego zidentyfikowania przez Ministra Finansów momentu uwzględnianie kosztów.

6. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko zawarte w interpretacji oraz w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględnienie, aczkolwiek nie tylko z powodów w niej wsk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »