Orzecznictwo: Zakwalifikowanie domku letniskowego do budynków mieszkalnych

Z uzasadnienia: Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest możliwe, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków budynek określony został jako mieszkalny. Przy kwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego powinny zostać uwzględnione także warunki określone przez prawo budowlane. Skoro bowiem w przypadku definiowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (budynków i budowli) ustawodawca uznaje za miarodajne przepisy prawa budowlanego, to tym bardziej powinny przepisy te znaleźć zastosowanie przy kwalifikacji funkcji budynku pod kątem określenia właściwej stawki podatkowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA Zbigniew Romała, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Pellowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 marca 2010 r. sprawy ze skargi P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 września 2009 r. nr sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 17 lutego 2009 r. Burmistrz ustalił P. G. podatek od nieruchomości za 2009 r. w wysokości 927 zł.

Decyzją z dnia 13 lipca 2009 r. Burmistrz, zmieniając powyższą decyzję w trybie art. 230 ordynacji podatkowej, orzekł o dokonaniu wymiaru uzupełniającego podatku od nieruchomości za 2009 r. poprzez zastąpienie w ww. decyzji zapisu "budynki mieszkalne", zapisem "budynki letniskowe" i w związku z tym dokonał przypisu podatku od nieruchomości za rok 2009 r. w wysokości 387 zł w wyniku czego zobowiązanie z tego tytułu ustalono na kwotę 1.314 zł.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło niniejszą sprawę organowi pierwszej instancji w celu dokonania uzupełniającego wymiaru podatku poprzez zmianę decyzji z dnia 17 lutego 2009 r.

W odwołaniu od powyższej decyzji P. G. kwestionował przyjętą przez organ podatkowy kwalifikację gruntów i budynków wskazując, że grunty winny być zakwalifikowane nie jako letniskowe, lecz jako grunty pozostałe, zaś budynki nie jako letniskowe, ale jako mieszkalne. Skarżący powołał się na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 czerwca 2009 r. wydaną w wyniku ponownego rozpoznania sprawy, w której organ przyjął dla przedmiotowych składników taką kwalifikację, jak podaje skarżący w odwołaniu. Skarżący podniósł, że przedmiotowy budynek, analogicznie, jak w latach ubiegłych, zaspokaja jego podstawowe potrzeby mieszkaniowe.

Decyzją z dnia 22 września 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpoznaniu odwołania P. G., uchyliło w całości zaskarżoną decyzję i orzekło o ustaleniu P. G. zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. w wysokości 1.081 zł.

Organ odwoławczy wskazał, że w sprawie niewątpliwie ustalono, że P. G. jest właścicielem nieruchomości położonych w miejscowości D. oznaczonych nr [...] (oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) oraz [...] (oznaczonych w tejże ewidencji jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane). Działka nr [...] jest zabudowana budynkiem letniskowym (oznaczonym aktualnie w ewidencji budynków jako "inny budynek niemieszkalny").

Organ odwoławczy wyjaśnił, że w myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) wypisy z ewidencji dotyczące gruntów i budynków mają decydujące znaczenie dla organów podatkowych, przy ustalaniu podatku od nieruchomości. Organ podkreślił, że zgodnie z przywołaną normą prawną organy podatkowe przy wymiarze podatku od nieruchomości są związane zapisami w ewidencji gruntów i budynków i nie są uprawnione do dokonywania własnych ustaleń w tym przedmiocie.

Organ odwoławczy wywiódł, że z mocy art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), zwanej dalej "u.p.o.l." rada gminy (miasta) w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, w górnych granicach zakreślonych za dany rok podatkowy ustawą (ust. 1), przy czym zgodnie z ust. 2-4, rada została wyposażona w kompetencje różnicowania tychże stawek w szczególności uwzględniając - w odniesieniu do gruntów - lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystania gruntu, zaś w odniesieniu do budynków - ich lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Organ stwierdził, że na podstawie aktu prawa miejscowego wydanego z mocy ww. przepisu ustalono stawkę podatku od nieruchomości w odniesieniu do gruntów skarżącego jak dla gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Organ odwoławczy zakwestionował powyższe, wskazując, że z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, iż dla spornych gruntów nie został jeszcze uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie może być podstawą kwalifikacji gruntów dla potrzeb podatkowych. Organ drugiej instancji stanął więc na stanowisku, że brak było podstaw dla przyjęcia kwalifikowanej stawki dla gruntów (pod budownictwo letniskowe) i zakwalifikował je według stawki podstawowej -w kategorii "grunty pozostałe".

W odniesieniu natomiast do opodatkowania budynku organ odwoławczy stanął na stanowisku, że miarodajnym i decydującym o wymiarze opodatkowania danego budynku dokumentem jest wypis z ewidencji gruntów i budynków, i dopiero jeśli dany budynek nie został wpisany do tej ewidencji - to organy podatkowe są zobowiązane do ustalenia charakteru budynku dla celów podatkowych.

Organ odwoławczy zwrócił uwagę, że § 65 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) określa rodzaje budynków ze względu na podstawową funkcję użytkową wyróżniając: budynki mieszkalne (pkt 1), inne budynki niemieszkalne (pkt 10).

Organ drugiej instancji ustalił, że przedmiotowy budynek jest wpisany do ewidencji budynków i oznaczony w tej ewidencji ze względu na podstawową funkcję użytkową jako "inny budynek niemieszkalny". Organ odwoławczy wskazał, że ze zgromadzonych w aktach dokumentacji technicznej budynku skarżącego oraz pozwolenia na budowę wynika niezaprzeczalnie letniskowy charakter tego budynku.

Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, że wymiar podatku w odniesieniu do ww. budynku winien zostać dokonany w oparciu o stawkę podstawową obowiązującą dla kategorii "pozostałych budynków", a nie preferencyjną przewidzianą dla "budynków mieszkalnych".

W skardze na powyższą decyzję skarżący wnioskując o jej uchylenie wskazał, że organy podatkowe w niniejszej sprawie błędnie przyjęły dla budynku zlokalizowanego w D. na działce nr [...] stawkę podatku, jak dla budynku letniskowego, mimo że ww. budynek pełni funkcję budynku mieszkalnego.

Skarżący zwrócił uwagę, iż w postępowaniu administracyjnym w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 (jak również za 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), organ podatkowy pierwszej i drugiej instancji bezsprzecznie na podstawie dokumentów ustalił, że w/w budynek jest budynkiem letniskowym zamieszkanym i stanowi centrum bytowe dla skarżącego i jego rodziny (zaspakaja podstawowe potrzeby mieszkaniowe).

W ocenie skarżącego ta ostatnia okoliczność jest kryterium decydującym o zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynków mieszkalnych i zastosowaniu niższej stawki podatku. Skarżący wskazał na wyroki sądów administracyjnych, w których wyrażono poglądy analogiczne, jak skarżący...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »