Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.04.2010

Orzecznictwo: Osoba w związku partnerskim jest samotnym rodzicem

Z uzasadnienia: Z uwagi na czysto formalny charakter kryteriów tworzących definicję osoby samotnie wychowującej dziecko, bez znaczenia dla prawa do skorzystania z omawianego preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku (wspólne rozliczenie z dzieckiem) pozostają takie okoliczności jak wspólne zamieszkiwanie rodziców czy pomoc w wychowaniu dziecka. Zdaje się przy tym, iż właśnie intencją ustawodawcy przy tworzeniu definicji osoby samotnie wychowującej dzieci była rezygnacja z każdorazowego badania tak indywidualnych okoliczności i posłużenie się pewnym generalnym założeniem.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Anetta Chołuj, Sędzia WSA Marta Semiczek, Protokolant Katarzyna Motyl, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 marca 2010 r. przy udziale ... sprawy ze skargi A. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - organu upoważnionego - Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi A.K. (dalej: skarżąca) jest powołana w sentencji wyroku indywidualna interpretacja Ministra Finansów - organu upoważnionego - Dyrektora Izby Skarbowej w P. (dalej: organ) z dnia 24 czerwca 2009 r., nr [...], uznająca za nieprawidłowe stanowisko skarżącej przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Wnioskiem z 31 marca 2009 r. skarżąca wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.) do Dyrektora Izby Skarbowej w P. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W treści swego pisma skarżąca podała, że jest panną, a w listopadzie 2008 r. urodziła dziecko ze związku pozamałżeńskiego. Kilka lat wcześniej skarżąca wraz z ojcem dziecka zakupiła mieszkanie, a każdemu z nich przysługuje 50% udział we współwłasności. W mieszkaniu tym skarżąca zamieszkuje wraz z dzieckiem i jego ojcem, przy czym zameldowany jest tylko ojciec i dziecko.

Jak podała skarżąca władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednakże główny ciężar wychowania spoczywa na skarżącej, gdyż ojciec dziecka sprawuje nad nim opiekę jedynie "od czasu do czasu". Skarżąca nie wystąpiła o zasądzenie alimentów na dziecko, gdyż jest wspomagana finansowo przez ojca dziecka, który ponosi część kosztów jego utrzymania.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny skarżąca zwróciła się o interpretację przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000, nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej: updof, w zakresie zagadnienia czy przysługuje jej prawo do rozliczenia tego podatku w sposób przewidziany w przepisach tej ustawy dla osób samotnie wychowujących dziecko, tj. wspólnie z dzieckiem.

Prezentując własne stanowisko w sprawie skarżąca uznała, iż przysługuje jej prawo do skorzystania ze wskazanego preferencyjnego rozliczenia podatku. Swoje stanowisko skarżąca uzasadniła tym, iż opiekuje się dzieckiem przez większość czasu, odbywa z nim wizyty lekarskie i podejmuje inne niezbędne czynności związane z jego wychowaniem. Ponadto skarżąca podała, że ojciec dziecka dzięki wykonywanej pracy osiąga wysokie dochody, podczas gdy ona musiała zrezygnować z pracy już w czasie ciąży i obecnie znajduje się w gorszej sytuacji finansowej. Na poparcie zaprezentowanego stanowiska skarżąca przywołała wydane w indywidualnych sprawach rozstrzygnięcia organów skarbowych oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1133/07.

W dniu 24 czerwca 2009 r. Minister Finansów, poprzez organ upoważniony do wydania interpretacji - Dyrektora Izby Skarbowej w P., wydał rozstrzygnięcie (interpretacja indywidualna nr [...]), w którym stanowisko podatnika uznał za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ przywołał treść przepisów znajdujących zastosowanie w sprawie, tj. art. 6 ust. 4 i 5 updof, których łączne spełnienie upoważnia do opodatkowania według zasad przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Organ zaakcentował, iż określając w art. 6 ust. 5 updof krąg osób, którym przysługuje takie prawo, ustawodawca odwołał się zarówno do stanu cywilnego osoby wychowując dziecko, jak też do faktycznego samotnego wychowywania dziecka. Przywołując słownikową definicję pojęcia "wychowywać" (Słownik Języka Polskiego, PWN 1992 r.), organ wyjaśnił, że samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która w oznaczonym czasie zupełnie sama zajmuje się dzieckiem. Sytuacja taka nie zachodzi w okolicznościach przedstawionych przez skarżącą, która - z uwagi na swój stan cywilny - spełnia jedynie część warunków przewidzianych dla uzyskania statusu osoby samotnie wychowującej. Nie można jednak uznać, że samotnie wychowuje dziecko, gdyż jego ojciec również jest zaangażowany w wychowanie. Posiada on bowiem pełnię praw rodzicielskich, ponosi ciężar utrzymania dziecka, jak też zajmuje się nim.

Organ wyjaśnił dodatkowo, iż powołane przez skarżącą pisma oraz wyrok WSA w Warszawie zostały wydane w indywidualnych sprawach i do niej tylko się odnoszą.

Nie zgadzając się z powyższym skarżąca skierowała do organu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dokonanego wydaną interpretacją. Argumentując swoje stanowisko skarżąca wskazała, iż art. 6 ust. 5 updof wiąże status osoby samotnie wychowującej dziecko wyłącznie ze stanem cywilnym osoby. Przepis, uznając za taką osobę min. pannę, nie formułuje dodatkowych warunków, w szczególności odnoszących się do zaangażowania drugiego z rodziców w wychowanie dziecka. Do takich tez wniosków prowadzi gramatyczna wykładnia przepisu. Z uwagi na definicję legalną pojęcia "osoba samotnie wychowująca dziecko" brak jest podstaw do dokonywania odmiennej wykładni tego pojęcia.

W pochodzącej z dnia 10 sierpnia 2009 r. odpowiedzi na powyższe wezwanie, w wyniku ponownej analizy sprawy, organ stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzasadniając swoje stanowisko jak dotychczas.

Powyższa interpretacja indywidualna stała się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w której skarżąca wniosła o jej uchylenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania na jej rzecz. Wskazanemu aktowi skarżąca zarzuciła naruszenie pra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »