Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

03.06.2009

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009

W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu przychodów z tytułu pracy zarobkowej. W zależności od wysokości osiąganych przychodów – ZUS wypłacał świadczenia i zasiłki przedemerytalne w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszał prawo do ich wypłaty.
Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009, kiedy znana jest ostateczna kwota uzyskanego przychodu.

Rozliczenie przeprowadzane jest w oparciu o zaświadczenie wystawione przez płatników składek, przy czym obowiązek poinformowania ZUS o ostatecznej kwocie przychodu spoczywa zarówno na pracodawcach (zleceniodawcach), jak i świadczeniobiorcach.

Osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, osiągające przychody z tytułu dodatkowej pracy zarobkowej, zobowiązane są do poinformowania organu rentowego, o wysokości uzyskanych przychodów.

Obowiązek ten obciążał zainteresowanych w okresie roku rozliczeniowego 2009/2009, kiedy to świadczeniobiorcy oraz płatnicy składek na bieżąco informowali ZUS o przychodzie osiąganym – przede wszystkim – z tytułu:

• pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
• pracy nakładczej,
• pracy wykonywanej na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej lub współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
• wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa-zlecenie lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
• wykonywania pracy na podstawie:

⇒ umowy-zlecenia,
⇒ umowy agencyjnej,
⇒ innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
⇒ umowy o dzieło,

jeżeli umowę taką uprawniony do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

• prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
• wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
• odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz
• pobierania stypendium sportowego.

W trakcie roku 2008/2009 świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące osobom, które nadesłały do ZUS zaświadczenie (oświadczenie) o wysokości uzyskiwanego przychodu, podlegały zawieszeniu lub zmniejszeniu, albo też były wypłacane w pełnej wysokości.

O wysokości wypłacanego świadczenia – zasiłku przedemerytalnego (lub o zawieszeniu prawa do tych świadczeń) decydowała:

⇒ kwota osiąganego przychodu,
⇒ wysokość przysługującego świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego oraz
⇒ wysokość dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu.

Jednak ostateczne rozliczenie tych przychodów, następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego. Przypominamy, że rok rozliczeniowy obejmuje okres od 1 marca do końca lutego następnego roku, a więc w przypadku roku rozliczeniowego 2008/2009 jest to okres od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r.

Dla roku rozliczeniowego 2008/2009 graniczna i dopuszczalna kwota przychodu wynosiły:

⇒ graniczna kwota przychodu - 1 883,80 zł, 
⇒ dopuszczalna kwota przychodu - 1 345,60 zł.

Ostateczne rozliczenie świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych, przeprowadzane jest w oparciu o roczną dopuszczalną kwotę przychodu i roczną graniczną kwotę przychodu.

Kwoty roczne ustalone dla roku rozliczeniowego 2008/2009 wynoszą:

• roczna graniczna kwota przychodu – 22.605,60 zł,
• roczna dopuszczalna kwota przychodu – 16.147,20 zł.

Niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, zawieszeniu podlega świadczenie przedemerytalne przysługujące osobie, która pobiera je w wysokości (brutto) przekraczającej dopuszczalną kwotę przychodu (w roku rozliczeniowym 2008/2009 jest to kwota 1.345,60 zł). Osoba, która ma ustalone świadczenie w wysokości przekraczającej tę kwotę i osiąga nawet minimalny przychód - będzie miała zawieszone prawo do świadczenia przedemerytalnego, przy czym zawieszone jest świadczenie przysługujące za miesiąc, w którym został uzyskany przychód. Natomiast w miesiącach, w których osoba ta nie osiąga przychodu – świadczenie przedemerytalne przysługuje w pełnej wysokości. Należy wskazać, że świadczenia przedemerytalne przysługujące w wysokości przekraczającej dopuszczalną kwotę przychodu – w razie osiągania zarobków – są rozliczane na bieżąco, natomiast nie podlegają – w przeciwieństwie do pozostałych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – rozliczeniu rocznemu.

Skutki przekroczenia rocznej granicznej kwoty przychodu

Przekroczenie rocznej kwoty granicznej przychodu oznacza, że niezależnie od tego, czy przychód był uzyskiwany w całym roku rozliczeniowym czy też tylko przez kilka miesięcy tego roku - świadczenie (zasiłek) przedemerytalne podlega zawieszeniu w całym roku. Ostateczny wynik tego rozliczenia uzależniony jest od tego, w jakiej wysokości świadczenie (zasiłek) było wypłacane w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r.

I tak, w przypadku, gdy przez rozliczany okres, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny były zawieszone, w decyzji rozliczającej ZUS stwierdza jedynie prawidłowość tego zawieszenia.

Przykład
Wypłata świadczenia przedemerytalnego, przyznanego w 2006 r., została zawieszona jeszcze w 2007 r., wobec nadesłania przez osobę uprawnioną zaświadczenia, o osiąganiu zarobków w kwocie 5 000 zł miesięcznie. W kwietniu 2009 r. zainteresowana przesłała do ZUS zaświadczenie pracodawcy, z którego wynika, że w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. uzyskała przychód w wysokości 71 670,90 zł. Kwota ta znacznie przekracza roczną graniczną kwotę przychodu, a zatem dokonując rozliczenia tego świadczenia, ZUS potwierdza zasadność jego zawieszenia w ciągu roku rozliczeniowego 2008/2009.

W przypadku, gdy przychód przekroczył roczną graniczną kwotę, a świadczenie lub zasiłek przedemerytalny było zawieszone tylko przez część rozliczanego okresu, ZUS - po przeprowadzeniu rozliczenia - ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń, a więc kwotę, jaką zobowiązana jest zwrócić osoba uprawniona do świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego.

Przykład
W kwietniu 2009 r. osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego przyznanego w 2001 r. i przysługującego w rozliczanym roku w wysokości 1.329,90 zł, powiadomiła organ rentowy, iż w okresie od marca 2008 r. do końca lutego 2009 r. uzyskała wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w łącznej kwocie 38 300,00 zł (brutto). Kwota osiągniętego przychodu przekroczyła roczną graniczną kwotę przychodu (22.605,60 zł), a zatem w całym roku rozliczeniowym 2008/2009 świadczenie przedemerytalne podlega zawieszeniu. Świadczenie to było wypłacane w pełnej wysokości, bowiem ani pracodawca, ani osoba uprawniona do tego świadczenia, nie powiadomili ZUS o podjęciu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz o wysokości osiąganych zarobków. ZUS ustala zatem kwotę nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi jej zwrotu. Kwota nienależnie pobranych świadczeń wynosi 15.958,80 zł (12 x 1.329,90 zł).

Przykład
W związku z powiadomieniem o podjęciu zatrudnienia w ramach stosunku pracy i osiąganiu przychodu w wysokości 4 400 zł miesięcznie, ZUS zawiesił wypłatę świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a w rozliczanym roku przysługującego w wysokości wynoszącej 1.211,54 zł. Zawieszenie nastąpiło począwszy od należności za kwiecień 2008 r. W maju 2009 r. świadczeniobiorca nadesłał zaświadczenie, z którego wynika, iż pozostaje w zatrudnieniu od 1 marca 2008 r. i pracuje nadal, a przychód uzyskany od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. wyniósł 54.340,00 zł. Kwota tego przychodu przekracza roczną graniczną kwotę przychodu, tj. 22.605,60 zł, a zatem w całym roku rozliczeniowym 2008/2009 świadczenie powinno być zawieszone. Wypłata świadczenia przedemerytalnego była zawieszona od kwietnia 2008 r., a zatem ZUS ustali, że świadczenie pobrane za marzec 2008 r. jest świadczeniem nienależnym i będzie dochodził zwrotu kwoty 1.211,54 zł.

Jeżeli natomiast przez cały rok rozliczeniowy 2008/2009 lub w poszczególnych jego miesiącach świadczenie lub zasiłek przedemerytalny wypłacane były w pełnej lub jedynie zmniejszonej wysokości, lub też tylko w niektórych miesiącach były zawieszone – ZUS ustala kwotę, jaką – wobec przekroczenia górnego limitu zarobkowego – zobowiązana jest zwrócić osoba uprawniona do tego świadczenia lub zasiłku.

Przykład
W marcu 2008 r. osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego przyznanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a od 1 marca 2008 r. przysługującego w kwocie 1.011,20 zł, powiadomiła organ rentowy o podjęciu zatrudnienia w wymiarze 1/5 etatu i osiąganiu zarobków w kwocie 600 zł miesięcznie.
Począwszy od należności za marzec 2008 r. ZUS wypłacał świadczenie w zmniejszonej wysokości.
Suma świadczenia przedemerytalnego (1.011,20 zł) i przychodu wynosi 1.611,20 zł i przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, tj. 1.345,60 zł. Kwota tego przekroczenia wynosi 265,60 zł (1.611,20 zł - 1.345,60 zł i podlega pomniejszeniu o składki należne od ubezpieczonego. Uprawniony jest zatrudniony w ramach stosunku pracy, a zatem należne od niego składki to 13,71% kwoty przekroczenia przychodu - 13,71% x 265,60 zł = 36,41 zł. Tak więc świadczenie przedemerytalne podlegało – od marca 2008 r. zmniejszeniu o 229,19 zł (265,60 zł - 36,41 zł) miesięcznie.
W lipcu uprawniony powiadomił organ rentowy o podjęciu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem 3.000 zł miesięcznie. ZUS zawiesił wypłatę świadczenia począwszy od sierpnia 2008 r.

Tak więc w roku rozliczeniowym 2008/2009 – świadczenie przedemerytalne w okresie:

⇒ od marca do lipca podlegało zmniejszeniu, łącznie na kwotę 1.145,95 zł (5 x 229,19 zł),
od sierpnia do lutego było zawieszone, łącznie na kwotę 7.078,40 zł (7 x 1.011,20 zł).

W kwietniu 2009 r. uprawniony przekazał do ZUS zaświadczenie pracodawcy, z którego wynika, że w okresie od marca 2008 r. do końca lutego 2009 r. uzyskał przychód w kwocie 24.890,01 zł. Uzyskanie przychodu w tej wysokości oznacza, że w całym roku rozliczeniowym 2008/2009 – prawo do świadczenia przedemerytalnego podlegało zawieszeniu. Łączna kwota tych świadczeń należna za cały rok, tj. 12.134,40 zł (12 x 1.011,20 zł) – w wyniku zmniejszenia, a następnie zawieszenia – była wypłacona w wysokości zmniejszonej łącznie o 8.224,35 zł (1.145,95 zł +7.078,40 zł). W decyzji rozliczającej świadczenie ZUS ustali, że – wobec uzyskania w roku rozliczeniowym 2008/2009 - przychodu w wysokości przekraczającej roczną graniczną kwotę przychodu - uprawniony zobowiązany jest do zwrotu kwoty 3.910,05 zł (12.134,40 zł - 8.224,35 zł ).

Przypominamy, że okres z którego ustala się roczną graniczną kwotę przychodu w roku rozliczeniowym 2008/2009 podlega odpowiedniemu skróceniu, jeżeli w trakcie tego roku:

⇒ powstało prawo do świadczenia przedemerytalnego,
⇒ ustało prawo do tego świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
⇒ wypłata świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego była wstrzymana z przyczyn innych, niż osiąganie przychodu.

W takich przypadkach roczną graniczną kwotę przychodu ustala się dla okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, z dokładnością co do dnia oraz z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę, a kwoty uzyskanego przychodu uzyskanego w tym okresie, porównuje się z roczną graniczną kwotą przychodu, ustaloną ze skróconego okresu.

Przykład
Począwszy od marca 2008 r. wypłata świadczenia przedemerytalnego była zawieszona, bowiem zainteresowana powiadomiła ZUS o osiąganiu przychodu w wysokości 2.900 zł miesięcznie, a więc w wysokości przekraczającej graniczną kwotę przychodu.
Kobieta, uprawniona do tego świadczenia od listopada 2007 r., w październiku 2008 r. złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta została przyznana od 1 października 2008 r., a więc z tym dniem zostało zawieszone prawo do świadczenia przedemerytalnego. Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. (art. 4 ust. 2) prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Od 1 października 2008 r. zainteresowana pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy.
W kwietniu 2009 r. zainteresowana nadesłała zaświadczenie o wysokości przychodu uzyskanego z tytułu zatrudnienia wykonywanego od 1 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Przychód uzyskany w tym okresie to 31.800 zł. ZUS przeprowadził postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, w jakiej wysokości został uzyskany przychód za okres od 1 marca do końca 30 września 2008 r., a w jakiej – za okres październik – grudzień 2008 r. W przypadku tym, przychód uzyskany od 1 października do 31 grudnia 2008 r. ma bowiem wpływ na rozliczenie renty, natomiast przychód od marca do końca września – podlega uwzględnieniu przy rozliczeniu świadczenia przedemerytalnego. W wyniku tego postępowania ustalono, że przychód uzyskany w okresie od marca do końca września to 25.200 zł.
Z uwagi na to, że w roku rozliczeniowym 2008/2009 prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługiwało w okresie od 1 marca do 30 września 2008 r (od października było zawieszone z uwagi na ustalenie prawa do renty), kwota uzyskanego przychodu podlega porównaniu z roczną graniczną kwotą przychodu ustaloną dla okresu od 1 marca 2008 r. do 30 września 2008 r. Roczna kwota graniczna ustalona dla tego okresu wynosi 13.186,60 zł (7 x 1 883,80 zł). Uzyskany przychód (25.200 zł) przekracza tę kwotę, a zatem w roku rozliczeniowym 2008/2009 świadczenie podlegało zawieszeniu. Wskutek powiadomienia nadesłanego przez zainteresowaną świadczenie to było zawieszone począwszy od należności za marzec 2008 r., a zatem w tym przypadku decyzja o rozliczeniu potwierdza zasadność zawieszenia świadczenia za okres od 1 marca do 30 września 2008 r.
Należy dodatkowo wskazać, że przychód uzyskany w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. podlega rozliczeniu z uwagi na posiadanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Przychód uzyskany w tym okresie skutkuje zmniejszeniem renty.
<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »