Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

27.03.2009

Okresowa emerytura kapitałowa

Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

I. Wstęp

II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

1. Prawo do emerytury z FUS

1) emerytura z art. 24 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
2) emerytura z art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS

2. Wysokość emerytury z FUS

III. Okresowa emerytura kapitałowa (emerytura z II filaru)

1. Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa?
2. Na jaki dzień ustalana jest kwota środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym?
3. Wysokość środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym
4. Nieustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości z powodu zbyt niskich środków
5. Ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej
6. Od kiedy przysługuje prawo do okresowej emerytury kapitałowej?
7. Do jakiej daty przysługuje prawo do okresowej emerytury kapitałowej?
8. Wysokość okresowej emerytury kapitałowej ustalana po raz pierwszy
9. Ustalanie łącznej kwoty emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej

IV. Podwyższenie emerytury do kwoty świadczenia najniższego

V. Ponowne ustalenie wysokości emerytury

1. Ponowne ustalenie wysokości emerytury z FUS w trybie art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
2. Ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej w trybie określonym w art. 25 ustawy o emeryturach kapitałowych
3. Ponowne ustalenie wysokości emerytury z FUS z innych przyczyn niż określone w art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

VI. Ustanie prawa do okresowej emerytury kapitałowej i do emerytury z FUS

VII. Wypłata okresowej emerytury kapitałowej

1. Od jakiej daty wypłacana jest okresowa emerytura kapitałowa?
2. W jakim trybie wypłaca się okresową emeryturę kapitałową?
3. Wypłata okresowej emerytury kapitałowej wraz z rentą, do której prawo ustalił ZUS
4. Wypłata emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy pozostającej w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo rentą z tytułu niezdolności do pracy pozostającej w związku ze służbą wojskową, do których prawo ustalił ZUS
5. Wypłata okresowej emerytury kapitałowej przez ZUS, a emerytury lub renty przez inny niż ZUS organ emerytalny lub rentowy

VIII. Postępowanie o okresową emeryturę kapitałową i o emeryturę z FUS

1. Wniosek o emeryturę
2. Termin na wydanie decyzji
3. Wycofanie wniosku o emeryturę
4. Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

IX. Renta rodzinna


I. Wstęp

Prezentowane opracowanie ma na celu przybliżenie zasad przyznawania i wypłaty świadczeń z I i II filaru ubezpieczonym będącym członkami otwartego funduszu emerytalnego. Ma ono także na celu zaprezentowanie zasad nabywania prawa do rent rodzinnych po ubezpieczonych będących członkami otwartego funduszu emerytalnego.

W wyniku rozwiązań, przyjętych w latach 1997-1998, wykreowany został system emerytalny obejmujący:

⇒ I filar – w ramach którego działają – administrowane przez ZUS - mające charakter powszechny i obowiązkowy, zreformowane ubezpieczenia społeczne, finansowane metodą tradycyjną, repartycyjną, 
⇒ II filar – w ramach którego działają otwarte fundusze emerytalne o charakterze powszechnym i obowiązkowym.

Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl jej przepisów system ten tworzą cztery ubezpieczenia:

• emerytalne,
• rentowe,
• na wypadek choroby i macierzyństwa oraz
• z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przesądza także, iż na każde z wymienionych ubezpieczeń opłacana jest odrębna składka ubezpieczeniowa, która przekazywana jest na odrębne fundusze. Ubezpieczenie emerytalne jest dodatkowo podzielone na administrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez otwarte fundusze emerytalne.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (I filaru) są wypłacane z funduszu emerytalnego.

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52%. Jest ona finansowana w 50% przez ubezpieczonego i w 50% przez płatnika składek.

W sytuacji, gdy ubezpieczony zawrze umowę z jednym z otwartych funduszy emerytalnych składka na ubezpieczenie emerytalne jest dzielona. W takim przypadku część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 7,3% podstawy jej wymiaru, jest automatycznie odprowadzana, za pośrednictwem ZUS, do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego. Pozostała część składki jest przeznaczona na finansowanie emerytury z I filaru.

Tak więc na wysokość emerytury z I filaru ma wpływ tylko ta część składek, która pozostaje w ZUS.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., mogły przystąpić do jednego spośród otwartych funduszy emerytalnych dobrowolnie. Jeżeli ubezpieczony z tej grupy wiekowej zawarł umowę z otwartym funduszem emerytalnym, nastąpił podział składki na ubezpieczenie emerytalne na część pozostającą w ZUS (dla ustalenia wysokości emerytury z I filaru) i na część przekazywaną do otwartego funduszu emerytalnego (dla ustalenia wysokości emerytury z II filaru).

II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

1. Prawo do emerytury z FUS

1) emerytura z art. 24 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Warunki, na jakich może być przyznana nowa emerytura z I filaru określone są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), którą będziemy dalej nazywać ustawą o emeryturach i rentach z FUS.

Warunki te określone są w art. 24 ust. 1 tej ustawy. W myśl tego przepisu emerytura przysługuje ubezpieczonemu po osiągnięciu minimalnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny.

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie uzależnia prawa do emerytury od posiadania określonego stażu ubezpieczeniowego. Emeryturę tę uzyska zarówno taki ubezpieczony, który legitymuje się długim stażem ubezpieczeniowym (np. 20 czy 30 letnim), jak też taki, który legitymuje się bardzo krótkim stażem ubezpieczeniowym, bo wynoszącym, np. 2 lata. Oczywiście wymiar stażu ubezpieczeniowego przekłada się bezpośrednio na wysokość tej emerytury (patrz: Cześć II rozdział 1 pkt 2).

Emerytura na warunkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przysługuje na wniosek osoby uprawnionej do tej emerytury.

2) emerytura z art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Emeryturę z I filaru przyznaje się również z urzędu. Podstawę do przyznania tej emerytury stanowi art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS zobowiązuje do przyznania z urzędu emerytury osobie, która w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta legitymuje się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Emeryturę przyznaje się w takim przypadku od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę. Jeżeli w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy będzie wstrzymana - przyznanie emerytury z urzędu następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym podjęta byłaby wypłata tej renty.

Jeżeli wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony w miesiącu ukończenia wieku emerytalnego nie przyznaje się emerytury z urzędu na podstawie art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lecz prawo do emerytury z I filaru ustala się na podstawie art. 24 ust. 1 tej ustawy, tj. na wniosek osoby uprawnionej.

Przykład 1: Rencistka pobierająca od 7 lat rentę z tytułu niezdolności do pracy i legitymująca się 19-letnim okresem składkowym i nieskładkowym osiągnie wiek 60 lat w dniu 15 lipca 2009 r. Rencistce tej zostanie przyznana z urzędu emerytura z dniem 15 lipca 2009 r., tj. z dniem osiągnięcia wieku 60 lat.

Emerytura z urzędu może być przyznana wyłącznie osobie mającej ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS albo na podstawie przepisów wcześniejszych, obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1999 r. Są to przepisy uchylone przez ustawę o emeryturach i rentach z FUS o:

⇒ zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, 
⇒ zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin, 
⇒ ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i ich rodzin, 
⇒ ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia oraz ich rodzin, 
⇒ ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin oraz 
⇒ zaopatrzeniu emerytalnym twórców.

Emerytury z urzędu nie przyznaje się osobie, która ma ustalone prawo do emerytury z innego tytułu, np. do emerytury wcześniejszej przyznanej kobiecie po osiągnięciu wieku 55 lat na podstawie art.29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Osobie, która nie pobiera renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu osiągania przychodów w wysokości powyżej 130 % przeciętnego wynagrodzenia lub zgłoszenia wniosku o zawieszenie prawa do renty - emeryturę z urzędu przyznaje się od dnia, od którego podjęta byłaby wypłata renty, gdyby ta osoba zgłosiła wniosek o podjęcie wypłaty renty.

Przykład 2: Rencistka mająca 14-letni staż ubezpieczeniowy i od 6 lat uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, w dniu osiągnięcia wieku 60 lat, tj. w dniu 5 lutego 2009 r., nie pobiera tego świadczenia z powodu osiągania przychodów w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli rencistka ta powiadomi ZUS o zaprzestaniu osiągania przychodów w październiku 2009 r., wypłata renty byłaby podjęta z dniem 1 października 2009 r. ZUS nie podejmie jednak wypłaty renty, a z uwagi na to, że ubezpieczona ukończyła już wiek 60 lat, z tym dniem przyzna emeryturę z urzędu.

Przyznanie emerytury z urzędu powoduje ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z dniem, od którego zostanie przyznana emerytura (art.101a ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

2. Wysokość emerytury z FUS

Wysokość emerytury przyznawanej na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, określona została w art. 26 tej ustawy.

Podstawę obliczenia tej emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Natomiast w przypadku osób, które zostały objęte ubezpieczeniami społecznymi po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r., podstawę obliczenia emerytury stanowi wyłącznie kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, uwzględniająca waloryzację składek.

Dla osób, które były objęte ubezpieczeniami społecznymi przed dniem 1 stycznia 1999 r., a po dniu 31 grudnia 1998 r. nie podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, podstawę obliczenia emerytury stanowi wyłącznie zwaloryzowany kapitał początkowy. Ta grupa osób nie mogła zawrzeć umowy z otwartym funduszem emerytalnym, gdyż nie podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu i w związku z tym nie nabędzie uprawnień do emerytury z II filaru.

Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Obliczenie emerytury:

                     podstawa obliczenia emerytury
Emerytura = --------------------------------------
                     średnie dalsze trwanie życia

Średnie dalsze trwanie życia ustala się:

⇒ na dzień osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli wniosek o emeryturę został złożony w miesiącu osiągnięcia tego wieku lub przed miesiącem, w którym został osiągnięty wiek emerytalny, 
⇒ na dzień złożenia wniosku o emeryturę, jeżeli wniosek złożono w miesiącach następujących po miesiącu, w którym został osiągnięty wiek emerytalny, 
⇒ na dzień, od którego zostanie przyznana z urzędu emerytura na podstawie art. 24 a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn ogłaszane są corocznie przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Stanowią one podstawę do obliczenia emerytur ustalanych na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Wiek ubezpieczonego wyraża się w ukończonych latach i miesiącach.

Przykład 3: Kobieta, urodzona w dniu 6 lutego 1949 r., zgłasza wniosek o emeryturę w dniu 14 marca 2009 r. Zainteresowana ma ukończone 60 lat i legitymuje się 20-letnim okresem ubezpieczenia społecznego. Spełniła w dniu 6 lutego 2009 r. warunki do emerytury na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Dla ustalenia średniego dalszego trwania życia przyjmuje się, iż kobieta ta ma ukończony wiek 60 lat i 1 miesiąc. Zgodnie z tablicami dalszego trwania życia, obowiązującymi do dnia 31 marca 2009 r., średnie dalsze trwanie życia dla kobiety mającej ukończony wiek 60 lat i 1 miesiąc, wynosi 244,6 mies. i wartość ta zostanie przyjęta do obliczenia emerytury z FUS.

Ustalając dalsze średnie trwanie życia dla potrzeb obliczenia emerytury przyznawanej z urzędu przyjmuje się tablice obowiązujące w dniu, od którego zostanie przyznana ta emerytura.

Średnie dalsze trwanie życia dla potrzeb obliczenia emerytury przyznawanej z urzędu ustala się:

- na dzień osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli emerytura zostanie z urzędu przyznana od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego,
- na dzień, od którego zostanie przyznana z urzędu emerytura, jeżeli emerytura ta zostanie przyznana od miesiąca, od którego podjęta byłaby wypłata renty.

Przykład 4: Kobieta, urodzona w dniu 6 lutego 1949 r. i pobierająca od 5 lat rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie zgłasza w lutym 2009 r. (tj. w miesiącu, w którym ukończyła 60 lat) wniosku o emeryturę na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Zainteresowanej zostanie przyznana z urzędu emerytura na podstawie art. 24a tej ustawy, a średnie dalsze trwanie życia ustalone zostanie dla osoby mającej 60 lat życia. Zgodnie z tablicami dalszego trwania życia obowiązującymi do dnia 31 marca 2009 r., średnie dalsze trwanie życia dla kobiety mającej 60 lat wynosi 245,3 mies. i wartość ta zostanie przyjęta do obliczenia emerytury z FUS.

Jeżeli przed dniem 1 kwietnia wniosek o emeryturę zgłosi osoba, która wiek emerytalny osiągnie po dniu 31 marca – do ustalenia średniego dalszego trwania życia ZUS zastosuje tablice obowiązujące od dnia 1 kwietnia.

Zgodnie z art. 26a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wysokość emerytury przyznanej na podstawie art. 24 lub 24a ustawy, ustalona w myśl art. 26 tej ustawy, ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zwiększenie to przysługuje - od dnia powstania prawa do emerytury z FUS – ubezpieczonemu, który legitymuje się okresami opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, wymienionymi w art.10 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, krótszymi niż 25 lat (zwiększenie to nie przysługuje osobie mającej ustalone prawo do emerytury na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo nie mającej ustalonego prawa do tej emerytury jednakże legitymującej się okresami opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników wynoszącymi co najmniej 25 lat lub dłuższymi).

Wysokość emerytury przyznanej z urzędu na podstawie art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS również ustala się na podstawie art. 26 oraz art. 26a tej ustawy, z tym, że zgodnie z ustawą emerytura ta nie może być niższa niż dotychczas pobierana renta z tytułu niezdolności do pracy.

Wysokość emerytury przyznawanej z urzędu ustala się na zasadach przedstawionych wyżej, dotyczących emerytury przyznawanej na wiosek ubezpieczeniowego, z tym jednak, że wysokość tej emerytury nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

III. Okresowa emerytura kapitałowa (emerytura z II filaru)

Zasady nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej, zasady i tryb przyznawania okresowych emerytur kapitałowych oraz zasady ustalania wysokości i wypłaty okresowych emerytur kapitałowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. nr 228, poz. 1507), zwana dalej ustawą o emeryturach kapitałowych.

1. Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa?

Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie wcześniej niż od dnia ukończenia wieku 60 lat, o ile:

⇒ ma prawo do emerytury z FUS, ustalone na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a ponadto 
⇒ kwota środków zgromadzonych na jego rachunku w funduszu, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyznana zostanie emerytura, jest równa lub wyższa od obowiązującej w tym dniu 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Ze względu na to, iż prawo do emerytury z FUS w wieku 60 lat może uzyskać jedynie kobieta - okresowa emerytura kapitałowa przysługuje wyłącznie tym kobietom, które zamierzają przejść na emeryturę między 60 a 65 rokiem życia.

2. Na jaki dzień ustalana jest kwota środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym?

Wartość środków zgromadzonych na rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym, ustalana jest na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.

Jak wskazano wyżej, emerytura może być przyznana:

⇒ od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego – jeżeli wniosek o emeryturę zgłoszono przed miesiącem osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącu osiągnięcia tego wieku albo emerytura zostanie przyznana z urzędu, 
⇒ od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek, jeżeli wniosek o emeryturę zgłoszono w miesiącach następujących po miesiącu, w którym został osiągnięty wiek emerytalny, 
⇒ od dnia, od którego zostanie przyznana z urzędu emerytura, jeżeli emerytura ta zostanie przyznana od miesiąca, od którego podjęta byłaby wypłata renty.

Przykład 5: Wniosek o emeryturę zgłoszony w dniu 5 marca 2009 r. przez ubezpieczoną urodzoną 12 kwietnia 1949 r. Emerytura zostanie przyznana tej ubezpieczonej od dnia 12 kwietnia 2009 r., tj. od osiągnięcia wieku 60 lat.
Kwota środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym zostanie ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, tj. na dzień 31 marca 2009 r.

Przykład 6: Wniosek o emeryturę zgłoszony w dniu 25 marca 2009 r. przez ubezpieczoną urodzoną 5 marca 1949 r. Emerytura ta została przyznana od 5 marca 2009 r., tj. od dnia osiągnięcia wieku 60 lat.
Kwota środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym zostanie ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego została przyznana emerytura, tj. na dzień 28 lutego 2009 r.

Przykład 7: Rencistka urodzona w dniu 24 marca 2009 r. pobiera od 6 lat rentę z tytułu niezdolności do pracy. Od 24 marca 2009 r., tj. od dnia osiągnięcia wieku 60 lat zostanie tej rencistce przyznana z urzędu emerytura.
Kwota środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym zostanie ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana z urzędu emerytura, tj. na dzień 28 lutego 2009 r.

3. Wysokość środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego 2009 r. kwota stanowiąca 20-krotność dodatku pielęgnacyjnego wynosiła 3 263 zł (20 x 163,15zł).

Kwota ta uległa zmianie w wyniku waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego od dnia 1 marca 2009 r.

W okresie od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. (do terminu następnej waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego) kwota stanowiąca 20-krotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »