Zasady ustalania wymiaru zasiłku chorobowego po wyroku TK

Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania w dokumentach rozliczeniowych kwot wyrównań wynagrodzenia za czas choroby, wypłaconych ubezpieczonym w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r., sygn. akt SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz. 771) - po uzyskaniu stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2008 r.

I. Zasady wykazywania w dokumentach rozliczeniowych wypłaconych ubezpieczonym przez płatników składek wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy i odsetek za opóźnienie w wypłacie tych kwot oraz wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.

1. W przypadku dokonywania danej osobie wypłaty wyrównań zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego należy wypełnić imienny raport miesięczny ZUS RSA - oddzielnie dla każdego rodzaju świadczenia, wpisując:

- w bloku III.A dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,
- w bloku III.B, w polu 01 właściwy kod tytułu ubezpieczenia (np.0110 XX lub 3000 XX – w sytuacji wypłaty wyrównania ubezpieczonemu, który w dniu wypłaty wyrównania nie podlega ubezpieczeniom u danego płatnika składek),
- w bloku III.B, w polu 02 odpowiedni kod świadczenia / przerwy, w zależności od rodzaju świadczenia, którego dotyczy wyrównanie, np. 317 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego,
- w bloku III.B, w polu 03 i 04 ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie danego świadczenia,
- w bloku III.B, w polu 05 liczbę dni, zgodną z okresem wykazanym w bloku III.B, w polu 03 i 04,
- w bloku III.B, w polu 07 łączną kwotę wyrównania danego świadczenia za cały okres, którego dotyczy wypłata.

2. Przy wypłacie odsetek z tytułu wyrównania danego świadczenia należy wypełnić kolejną pozycję raportu ZUS RSA w następujący sposób:

- w bloku IV.A dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,
- w bloku IV.B, w polu 01 kod tytułu ubezpieczenia 5000 XX,
- w bloku IV.B, w polu 02 odpowiedni kod świadczenia / przerwy (identyczny z kodem wykazanym przy wypłacie wyrównania),
- w bloku IV.B, w polu 03 i 04 ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania danego świadczenia,
- w bloku IV.B, w polu 05 liczbę dni, zgodną z okresem wykazanym w bloku IV.B, w polu 03 i 04,
- w bloku IV.B, w polu 07 łączną kwotę odsetek, przysługującą z tytułu wyrównania danego świadczenia.

3. Jeżeli wyrównanie dotyczy zasiłku macierzyńskiego, to kwotę wyrównania należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc, w którym następuje wypłata tego wyrównania i naliczyć od tej kwoty składki, o ile osoba ubezpieczona podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu.

4. Na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego (wraz z odsetkami) należy wykazać w bloku V – Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiednio:

- w polu V.01 łączną kwotę wyrównań wraz z odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- w polu V.03 łączną kwotę wyrównań wraz z odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od łącznej kwoty wypłaconego wyrównania zasiłku macierzyńskiego należy wykazać na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za miesiąc, w którym następuje wypłata tego wyrównania, w bloku IV – Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania, w polu 10 i 11 – Składki finansowane przez budżet państwa.

5. Jeżeli wyrównanie dotyczy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, to kwotę wyrównania należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykazanej w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA, sporządzanym za danego pracownika za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata tego wyrównania. Ewentualne odsetki za opóźnienie w wypłacie wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby w żadnym razie nie podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie mogą stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład 1

Płatnik składek wypłacił pracownikowi we wrześniu 2005 r. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego za okres od 16 sierpnia 2005 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następnie w listopadzie 2006 r. wypłacił zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, za okres od 5 października 2006 r. do 4 listopada 2006 r. Ostatni zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, płatnik składek wypłacił w grudniu 2007 r. za okres od 17 listopada 2007 r. do 30 listopada 2007 r. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w sierpniu 2008 roku pracownik złożył wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypłatę wyrównania wraz z odsetkami.
We wrześniu 2008 r. płatnik składek wypłacił należne wyrównanie w łącznej kwocie 732 zł oraz odsetki w wysokości 152,80 zł - za wszystkie okresy pobierania zasiłku chorobowego.

Płatnik prawidłowo sporządził imienne raporty miesięczne ZUS RSA za wrzesień 2008 r., wykazując:

1. przy wypłacie wyrównania:

- w bloku III.A dane identyfikacyjne pracownika,
- w bloku III.B, w polu 02 kod świadczenia / przerwy „317”,
- w bloku III.B, w polu 03 i 04 ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku chorobowego, tj. 17.11. – 30.11.,
- w bloku III.B, w polu 05 liczbę dni, tj. 14,
- w bloku III.B, w polu 07 kwota 732 zł – jest to łączna kwota wyrównania, przysługująca za wszystkie okresy pobierania zasiłku chorobowego począwszy od 16 sierpnia 2005 r. (tj. okres 16.08.– 31.08.2005 r. kwota 192 zł, okres 05.10 -04.11.2006 r. kwota 372 zł, okres 17.11.-30.11.2007 r. kwota 168 zł);

2. przy wypłacie odsetek:

- w bloku IV.A dane identyfikacyjne pracownika,
- w bloku IV.B, w polu 01 kod tytułu ubezpieczenia 5000 XX,
- w bloku IV.B, w polu 02 kod świadczenia / przerwy „317”,
- w bloku IV.B, w polu 03 i 04 ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania danego świadczenia, tj. 17.11. – 30.11.,
- w bloku IV.B, w polu 05 liczbę dni, tj. 14,
- w bloku IV.B, w polu 07 kwota 152,80 zł – jest to łączna kwota odsetek, przysługująca z tytułu wyrównania zasiłku chorobowego.

Przykład 2

Płatnik składek wypłacił pracownikowi w grudniu 2005 r. zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego za okres od 6 listopada 2005 r. do 13 listopada 2005 r. Następnie w styczniu 2006 r. wypłacił zasiłek chorobowy za okres od 1 grudnia 2005 r. do 15 grudnia 2005 r. W kwietniu 2008 r. płatnik składek wypłacił zasiłek opiekuńczy za okres od 7 marca 2008 r. do 30 marca 2008 r. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w sierpniu 2008 r. pracownik złożył wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypłatę wyrównania wraz z odsetkami.
We wrześniu 2008 r. płatnik składek wypłacił należne wyrównanie w łącznej kwocie 351,50 zł oraz odsetki w wysokości 104,86 zł - za wszystkie okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Płatnik prawidłowo sporządził imienne raporty miesięczne ZUS RSA za wrzesień 2008 r. , wykazując:

1. przy wypłacie wyrównania:

- w bloku III.A dane identyfikacyjne pracownika,
- w bloku III.B, w polu 01 kod tytułu ubezpieczenia 0110 XX,
- w bloku III.B, w polu 02 kod świadczenia / przerwy „316”,
- w bloku III.B, w polu 03 i 04 ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku opiekuńczego, tj. 07.03. – 30.03.,
- w bloku III.B, w polu 05 liczbę dni, tj. 24,
- w bloku III.B, w polu 07 kwota 224 zł – jest to łączna kwota wyrównania przysługująca za wszystkie okresy opieki (tj. okres 06.11. - 13.11.2005 r. kwota 56zł, okres 07.03. - 30.03.2008 r. kwota 168 zł);

- w kolejnym bloku IV.A dane identyfikacyjne pracownika,
- w bloku IV.B, w polu 01 kod tytułu ubezpieczenia 0110 XX,
- w bloku IV.B, w polu 02 kod świadczenia / przerwy „317”,
- w bloku IV.B, w polu 03 i 04 okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku chorobowego, tj. od 1.12. – 15.12.,
- w bloku IV.B, w polu 05 liczbę dni, tj. 15,
- w bloku IV.B, w polu 07 kwota 127,50 zł – jest to kwota wyrównania, przysługująca za okres pobierania zasiłku chorobowego od 01.12. - 15.12.2005 r.

2. przy wypłacie odsetek:

- w bloku V.A dane identyfikacyjne pracownika,
- w bloku V.B, w polu 01 kod tytułu ubezpieczenia 5000 XX,
- w bloku V.B, w polu 02 kod świadczenia / przerwy „316”,
- w bloku V.B, w polu 03 i 04 ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania zasiłku opiekuńczego, tj. 07.03. – 30.03.,
- w bloku V.B, w polu 05 liczbę dni, tj. 24,
- w bloku V...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »