Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

16.02.2009

Ułatwienia dla małych firm

Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach

Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa w imieniu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, często kilkuosobowych, z kapitałem w 100% polskim i działających na terenie naszego kraju i, co najważniejsze, tu odprowadzających podatki. Otóż firmy te, reprezentujące wszystkie gałęzie gospodarki i wypracowujące tym samym znaczną część PKB, pozostawione są zupełnie bez żadnej pomocy ze strony państwa. Duże zagraniczne koncerny, zainteresowane przeprowadzeniem inwestycji w Polsce, mogą liczyć na szeroko zakrojoną pomoc publiczną w postaci zwolnień od podatków, tanich kredytów i finansowych poręczeń ze strony Skarbu Państwa, a nawet często bezzwrotnych zasiłków inwestycyjnych w kwotach liczonych w milionach złotych. Dziwi taka polityka państwa wspierającego zachodnie koncerny pod przykrywką pozyskiwania nowych technologii i tworzenia nowych miejsc pracy. Tymczasem inwestycje takie nie budują w sposób bezpośredni siły polskiej gospodarki, jedynie pomagają zachować pozory rozwoju, transferując jednocześnie wytworzone w Polsce dobra i zarobione pieniądze w potężnej większości za granicę. Małe i bardzo małe przedsiębiorstwa są szansą dla polskiego biznesu. Dziwi zatem kompletny brak polityki rządu i poszczególnych resortów dla stworzenia systemu wspierającego i promującego polską przedsiębiorczość. Tanie kredyty inwestycyjne, ulgi podatkowe, dotacje docelowe na rozwój strategicznych gałęzi gospodarki, czy wreszcie zmniejszenie obciążeń z tytułu ZUS i świadczeń socjalnych, wszystko to to narzędzia, dzięki którym można pomóc rodzimym przedsiębiorcom w prężnym rozwoju. Działania te bez wątpienia przyczynią się do wiele szybszego i skuteczniejszego budowania tak długo wyczekiwanego przez wszystkich Polaków dobrobytu.

W związku z powyższym proszę Pana Premiera i Szanownych Ministrów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Czy rząd i poszczególne ministerstwa planują wprowadzenie kompleksowego programu mającego na celu wzrost konkurencyjności małych i bardzo małych przedsiębiorstw w Polsce?

2. Jakie działania podjęto dotychczas, aby poprawić kondycję małych przedsiębiorstw z kapitałem polskim?

Z wyrazami szacunku

Poseł Dariusz Seliga

oraz grupa posłów

Skierniewice, dnia 20 października 2008 r.

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 6179 w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach

W związku z przesłaną przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 14 listopada br., znak: SPS-023-6179/08, interpelacją posła Dariusza Seligi oraz grupy posłów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach pozwolę sobie przedstawić, co następuje:

Obowiązujące od 1 stycznia 1999 r. zasady ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność zawarte są w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.). Powołana ustawa, oprócz wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla osób fizycznych, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, określiła również, kogo należy uważać za wymienione osoby. Należy pamiętać, że osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność mogą być nie tylko obywatele polscy, ale również obcokrajowcy.

W stosunku do wszystkich osób, które podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych, powinny być stosowane te same przepisy, zarówno dotyczące obowiązku ubezpieczenia, jak i preferencji.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 13 pkt 4 powołanej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym gospodarczą) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i spoczywa na nich obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie tej działalności zostało zawieszone. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą - na swój wniosek - zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Podstawę wymiaru składek dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Oznacza to, że podstawę wymiaru składek w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia mogą zadeklarować również przedsiębiorcy, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągają znacznie, nawet wielokrotnie, wyższe przychody. Zdecydowana większość osób prowadzących działalność gospodarczą deklaruje (niezależnie od faktycznych dochodów) minimalną ustawowo dopuszczoną kwotę podstawy wymiaru składek dla celów społecznych. Podstawa została skalkulowana na tym poziomie w celu umożliwienia otrzymania odpowiedniej wysokości przyszłych świadczeń. Należy bowiem brać pod uwagę, że kwoty podstawy wymiaru składek rzutują na wysokości obliczanych od tych kwot świadczeń (emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych).

Dla wszystkich przedsiębiorców w ostatnich latach zostały wprowadzone następujące ułatwienia:

1. Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248) wprowadzono przepisy, które umożliwiają osobom rozpoczynającym prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych wykonywania tej działalności opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, tj. od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2008 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla ww. osób miesięcznie stanowi kwota nie niższa niż 337,80 zł (30% z kwoty 1126,00 zł), co w przypadku zadeklarowania tej kwoty oznacza miesięczne składki w następujących wysokościach:

- 65,94 zł (tj. 19,52% podstawy) składka na ubezpieczenie emerytalne,
- 20,27 zł (tj. 6% podstawy) składka na ubezpieczenie rentowe,
- 8,28 zł (tj. 2,45% podstawy) składka na ubezpieczenia chorobowe (dobrowolne),
- oraz od tej samej podstawy składka na ubezpieczenia wypadkowe jest różnicowana w zależności od ilości osób zatrudnionych, rodzaju działalności oraz występujących zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Nie można jednak pomijać faktu, że obniżenie podstawy wymiaru składek wpływa na poziom obliczanych od nich świadczeń.

Z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach mogą skorzystać osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy lub nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższego, osoby rozpoczynające prowadzenie działalności mają możliwość opłacania przez pierwsze 24 miesiące składek na ubezpieczenia społeczne na bardzo korzystnych warunkach. Np. w 2008 r. miesięczne obowiązkowe obciążenia tych osób wobec FUS stanowią niespełna 100 zł, a w 2009 r. będą stanowiły nieco ponad 100 zł (30% z kwoty 1276 zł).

2. Ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888) została wprowadzona do porządku prawnego instytucja zawieszania wykonywania działalności gospodarczej. Powyższa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Gospodarki jako resort właściwy do wprowadzania regulacji dotyczących wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Okres tego zawieszenia powinien być zawarty w granicach określonych ustawą, tj. od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przedsiębiorca zawieszający wykonywanie działalności jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3. Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412) wprowadzono ułatwienie w zakresie przekazywania dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorców.

Zatem osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby współpracujące, nie mają obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej (lub załączonych do deklaracji imiennych raportach miesięcznych) zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

- na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości nie niższej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, obowiązującej je i osoby współpracujące,
- na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości nie niższej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującej je i osoby współpracujące; i nie nastąpi żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą uprawnione do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia są zwolnione ze składania dokumentów rozliczeniowych za okres od czerwca 2006 r., pod warunkiem że w złożonych za maj 2006 r. poprawnych dokumentach rozliczeniowych wykazana:

- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby była nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
- podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne była nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i nie nastąpi żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych zwolnione są również osoby prowadzące pozarolniczą działalność lub osoby z nimi współpracujące opłacające wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto począwszy od dokumentów rozliczeniowych za czerwiec 2006 r., osoby prowadzące pozarolniczą działalność niezależnie od obowiązujących je zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i/lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego będzie spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego lub przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast we współpracy z parlamentarzystami zostały opracowane dwie kolejne nowelizacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (podpisana przez prezydenta w dniu 28 listopada 2008 r.), ustalająca, iż od 1 stycznia 2009 r. najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »