Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

19.08.2008

Premie pieniężne i VAT

Interpelacja nr 3266 do ministra finansów w sprawie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz zaliczenia kwoty tego podatku niepodlegającej odliczeniu od podatku należnego do kosztów uzyskania przychodu

Szanowny Panie Ministrze! Mając na uwadze liczne wątpliwości przedsiębiorców związane z opodatkowaniem podatkiem VAT premii pieniężnych oraz odliczaniem podatku naliczonego z tego tytułu, zwracam się z pytaniem, czy podmiot uprawniony do otrzymania premii obowiązany jest do wystawienia faktury i opodatkowania premii według stawki 22%, natomiast podatnik otrzymujący fakturę dokumentującą udzieloną premię ma prawo do odliczenia wykazanego w niej podatku VAT. Wątpliwości powstają również w kwestii dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatnika wartości podatku naliczonego od premii pieniężnych, w sytuacji gdy zostanie on uznany za naliczony pomimo braku obowiązku opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług.

Zauważyć należy, iż większość organów podatkowych uznaje zasadniczo premie pieniężne za świadczenie usług. Z kolei w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, zgodnie z którym premie pieniężne stanowią czynności neutralne dla podatku od towarów i usług. Rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie powodują zdezorientowanie podatników VAT, zarówno tych, którzy występują w danej transakcji w roli sprzedawcy, jak i nabywcy. Po stronie sprzedawcy istnieje ryzyko nieopodatkowania czynności podatkiem VAT, a po stronie nabywcy problem dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Jeśli chodzi o nabywców, to do końca 2007 r. rozliczanie premii pieniężnych w zakresie podatku VAT nie nastręczało podatnikom większych problemów praktycznych. Nawet przy przyjęciu, że premie nie powinny być udokumentowane fakturami VAT, nabywca towaru bądź usługi mógł odliczyć VAT pod warunkiem, że kwota wykazana w fakturze została uregulowana.

Jednak od 1 stycznia 2008 r. brzmienie art. 88 ust. 3a ustawy o VAT uległo zmianie. W obecnym stanie prawnym faktury takie, jako dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu, nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego. Sytuacja ta komplikuje rozliczanie premii pieniężnych i może wiązać się z wysokim ryzykiem podatkowym. Wspomniane wątpliwości dotyczą głównie sytuacji, w których sprzedawcę (najczęściej będzie nim dostawca towarów) i nabywcę łączy umowa, na mocy której nabywcy przysługuje od sprzedawcy premia pieniężna za przekroczenie w danym okresie rozrachunkowym określonej wysokości obrotów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Ustawa o VAT definiuje usługę jako świadczenie, nie precyzując jednocześnie samego pojęcia ˝świadczenie˝. Dokonując interpretacji art. 8 ustawy o VAT, nie sposób pominąć unormowań dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 24 ust. 1 dyrektywy 2006/112 (art. 6 VI dyrektywy) świadczenie usług oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów. Analizując treść art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i art. 24 dyrektywy, zauważyć zatem trzeba, że istnieje wyraźny rozdział dostawy towaru i świadczenia usług.

Do istotnych cech podatku od wartości dodanej zaliczyć należy również zasadę, iż żadna transakcja nie może podlegać podwójnemu opodatkowaniu tym podatkiem. Podwójne opodatkowanie jest sprzeczne także z zasadą równości i powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 84 i 217 Konstytucji RP. Zakaz podwójnego opodatkowania podatkiem od wartości dodanej znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (zob. wyrok z dnia 27 czerwca 1989 r., sygn. akt J 50/88, w sprawie Heinz Kühne v. Finanzamt München III).

Jak wspomniano początkowo, w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach przeważa pogląd, że premia pieniężna, uzyskiwana przez nabywcę towaru po osiągnięciu określonej wielkości zakupów, jest świadczeniem usług. Organy podatkowe twierdzą, iż w sytuacji gdy mamy do czynienia z transakcją polegającą na dokonaniu zakupów w określonym czasie i określonej wysokości, za którą przysługuje wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, wówczas premia ta ma charakter motywacyjny do dalszej współpracy i nie odnosi się do konkretnej transakcji. Według opinii organów podatkowych, w tym przypadku mamy do czynienia z określonym świadczeniem nabywcy, tj. świadczeniem usług przez nabywcę towarów otrzymującego taką premię. Natomiast wypłata przez podatnika premii pieniężnych nie powoduje po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W konsekwencji, zdaniem organów podatkowych, wypłacona przez podmiot gospodarczy premia pieniężna stanowić będzie formę wynagrodzenia za wykonywane przez kontrahenta czynności polegające na nabywaniu towarów. Wielokrotnie podkreślano (np. interpretacje podatkowe: dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2006 r. nr 1401/HTII/4407/14-22/05/BM, naczelnika I Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 6 lutego 2006 r. nr PP/443-93/1/05 czy też naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 11 stycznia 2006 r. nr PP/442-229-1/05), iż od świadczącego usługę (otrzymującego premię) dostawca towarów powinien zatem otrzymać dokumentującą ten fakt fakturę VAT.

Do takiego stanowiska organów podatkowych przyczyniło się m.in. wyjaśnienie ministra finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP3-912-1222/04/AP/4026, który uznał, iż generalnie przy braku wyraźnego związku z konkretną transakcją premie pieniężne należy traktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług i dokumentować fakturami.

Powyższej argumentacji nie podziela jednak sądownictwo administracyjne. Przełomowym w tym zakresie orzeczeniem był wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt: I FSK 94/06, w którym sąd stwierdził, że nie wszystkie transakcje, w których występują świadczący, świadczenie polegające na działaniu lub zaniechaniu czy też wynagrodzenie bezpośrednio związane z tym konkretnym świadczeniem będą podlegały opodatkowaniu VAT. Wymagane jest jeszcze istnienie zidentyfikowanego odbiorcy świadczenia (konsumenta), rozumianego jako podmiot, który uzyskuje określoną korzyść z tytułu wykonania danego świadczenia. Natomiast brak podmiotu, który konsumowałby usługę, oznacza, że wykonanie takiej usługi za wynagrodzeniem przez podatnika nie może podlegać opodatkowaniu.

W ślad za NSA podobne stanowiska zajmują wojewódzkie sądy administracyjne, np. WSA w Warszawie w wyrokach z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt: III SA/Wa 4080/06 oraz z dnia 16 lutego 2007 r., sygn. akt: III SA/Wa 1751/06.

Pomimo jednolitej i na dzień dzisiejszy już dość bogatej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w tej sprawie, podejście organów podatkowych do problemu opodatkowania premii pieniężnych zasadniczo nie uległo zmianie. Organy podatkowe nadal zatem uznają premie pieniężne za odpłatność z tytułu świadczenia usług i nakazują podatnikom dokumentować ich otrzymanie fakturami VAT. Udzielający premii powinien więc mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z zasadą neutralności podatku VAT. Natomiast znowelizowana treść art. 88 ust. 3a ustawy o VAT wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »