Wytyczne dla instytucji wdrażających działania dla sektora MSP dla funduszy UE w latach 2007-2013

Interpelacja nr 195 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do procedur ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

Nowy okres programowania na lata 2007–2013 miał przynieść uproszczenie systemu wdrażania środków unijnych i ułatwienia, które pozwolą na szybsze i pełniejsze wykorzystanie przyznanych Polsce środków. Wprowadzone rozwiązania idą w dobrym kierunku, aczkolwiek przedsiębiorcy i ich przedstawiciele zgłaszają pewne zastrzeżenia i postulaty zmian. Dwa aspekty są zdaniem przedsiębiorców i organizacji pracodawców kluczowe i wymagają rozważenia. Mianowicie chodzi o zminimalizowanie wymaganych dokumentów na etapie aplikacji, tak aby nie obciążać przedsiębiorców zbędnymi kosztami przed zatwierdzeniem wniosku. Druga kwestia dotyczy przepływów finansowych i sposobu rozliczeń. System zaliczek z ekonomicznego punktu byłby znacznie korzystniejszy niż refundacja poniesionych kosztów. Zapewnienie pełnego własnego wkładu na realizację projektu i długi okres refundacji przynosi dodatkowe duże koszty. Przyznane po zatwierdzeniu do dofinansowania wniosku zaliczki byłyby znacznie korzystniejsze dla przedsiębiorców i pozwoliłyby na szybsze wykorzystanie środków pomocowych UE.

Jak ministerstwo odnosi się do systemu zaliczek? Czy przewidywane jest stosowanie zaliczek dla działań, których beneficjentami mogą być przedsiębiorcy w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”? Jakie wytyczne w tym zakresie będą obowiązywały instytucje wdrażające działania dla msp?

Poseł Waldy Dzikowski

Warszawa, dnia 3 grudnia 2007 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 195 w sprawie wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do procedur ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 grudnia 2007 r., znak: SPS-023-195/07, w sprawie wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do procedur ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej w zakresie: zminimalizowania wymaganych dokumentów na etapie aplikacji oraz stosowania zaliczek w systemie rozliczeń finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej, w tym Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” 2007–2013, uprzejmie informuję, co następuje.

Ad 1: Ułatwienia w zakresie systemu wdrażania działań

Biorąc pod uwagę doświadczenia z okresu 2004–2006, w okresie 2007–2013 wprowadzonych zostanie szereg usprawnień w zakresie aplikowania beneficjentów o środki wspólnotowe. W szczególności zmiany dotyczyć będą:

1. Wstępnej oceny kwalifikowalności projektów w odniesieniu do wybranych typów działań. W ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” przewidziano możliwość przeprowadzenia przez promotorów projektów innowacyjnych wstępnej oceny na podstawie wniosku o dofinansowanie celem potwierdzenia, iż projekt co do zasady kwalifikuje się do wsparcia (dotyczy działań 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego i 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym). Dalsza część oceny będzie dokonywana po otrzymaniu przez projektodawcę informacji o wstępnej kwalifikowalności projektu, po uzupełnieniu przez niego dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz po dokonaniu wskazanych, niezbędnych przez właściwą instytucję wdrażającą korekt i uzupełnień.

2. Zgodnie z art. 34 rozporządzenia 1083/2006, EFRR i EFS mogą w sposób komplementarny finansować działania objęte zakresem pomocy któregoś z tych funduszy, z zastrzeżeniem pułapu 10% finansowania wspólnotowego w odniesieniu do każdej osi priorytetowej programu operacyjnego oraz pod warunkiem, że jest to konieczne dla prawidłowej realizacji projektu, a wydatki objęte cross-finacingiem są bezpośrednio powiązane z realizowanym projektem.

3. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. nr 175, poz. 1232) planuje się możliwość wypłacania zaliczek na realizację projektów objętych wsparciem na podstawie przedstawienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w kwocie i formie w niej ustanowionej.

4. Zrezygnowano z 3-etapowej oceny wniosku (ocena techniczno-ekonomiczna, formalna i merytoryczna). Obecnie przewidywane są tylko 2 etapy oceny, tj. ocena formalna i merytoryczna. W przypadku niektórych działań wprowadzony został system zero-jedynkowy przy ocenie wniosku, który zapewnia większą obiektywność przyznawanych ocen.

Poniżej przedstawione zostały modelowe elementy systemu naboru i oceny wniosków w perspektywie 2007–2013, uwzględniające ww. rekomendacje, z zastrzeżeniem, że w niektórych specyficznych działaniach systemy mogą się różnić.

Nabór wniosków o dofinansowanie:

W nowym okresie programowania projekty składane przez przedsiębiorców wybierane będą w trybie konkursowym, w ramach konkursów otwartych (nabór ciągły) oraz zamkniętych (rundy cykliczne).

W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środkó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »