Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

20.12.2007

MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE

Interpelacja nr 9450 do ministra finansów w sprawie sprzeczności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z prawem wspólnotowym i skutków ekonomicznych tej sprzeczności dla przedsiębiorców

Szanowna Pani Minister! Podstawowym aktem prawnym w zakresie podatku akcyzowego RP jest ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje opodatkowanie wyrobów określonych jako wyroby akcyzowe, określa zasady i tryb wprowadzenia do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz dotyczy oznaczenia niektórych wyrobów znakami akcyzy. Dodatkowo ustawa ta wprowadza katalog wyrobów określonych jako „wyroby akcyzowe” — podlegające podatkowi akcyzowemu — określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Ustawa o podatku akcyzowym wprowadziła podział wyrobów akcyzowych na dwa odrębne zakresy:

1. Wyroby akcyzowe „zharmonizowane” (załącznik nr 2 do ustawy), tj. te wyroby, których przepisy dotyczące stawek akcyzowych oraz kontroli obrotu są zharmonizowane na poziomie prawa Wspólnot Europejskich i te wyroby są określone w załączniku nr 2 do ustawy.

2. Wyroby akcyzowe „niezharmonizowane”, tj. wyroby podlegające podatkowi akcyzowemu, których stawki podatku akcyzowego oraz kontrola obrotu nie są zharmonizowane na terenie Wspólnoty.

Taka konstrukcja ustawodawcza przy braku ww. definicji pociąga za sobą daleko idące konsekwencje negatywne. Wyrażają się one zwłaszcza w tym, że znaczna część wyrobów wyszczególnionych w pozycjach od 1 do 12 (ropa i powstałe z niej produkty) załącznika nr 1, jak również pozycje 1 do 12 załącznika nr 2 ustawy o podatku akcyzowym jest zaliczana do produktów akcyzowych i akcyzowych zharmonizowanych, czego nie ma w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Katalog produktów akcyzowych i akcyzowych zharmonizowanych jest zatem w Polsce rozszerzony ponad zakres określony dyrektywą 2003/96/WE.

Taki stan prawny pociąga za sobą daleko idące negatywne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorstw jako dodatkowe koszty. Koszty te w sposób znaczący wpływają na wzrost cen wyrobów, a w gospodarce rynkowej utratę konkurencyjności z innymi podmiotami Wspólnoty lub znacząco obniżają zysk firm, lub są przyczyną do przenoszenia krajowych przedsiębiorstw do innych krajów Wspólnoty, np. Czechy lub Słowacja, gdzie zastosowano wprost przepisy unijne.

W głównych zarysach negatywne efekty wadliwego prawa jako ekonomiczne skutki niewymierne i wymierne dla krajowych przedsiębiorstw przedstawiają się następująco:

1. Nierównoprawność podatkowa podmiotów działających na polskim rynku w stosunku do podmiotów Wspólnoty, co należy wprost nazwać niezamierzoną dyskryminacją krajowych przedsiębiorstw, a przede wszystkim przedsiębiorstw produkujących smary plastyczne, transformatory, nawozy sztuczne, wyroby hutnicze i chemiczne, uszlachetniające wydobyty węgiel oraz w wielu innych branżach przemysłowych, gdzie olej mineralny został zastosowany jako nie paliwo silnikowe lub olej opałowy.

2. Konieczność ponoszenia dodatkowych wysokich kosztów jako efekt zapłacenia akcyzy za:

— oleje smarowe (w praktyce zwane oleje bazowe) (Kody CN 27101971-99/ wyroby zharmonizowane) w okresie od 01.05.2004 do 18.08.2004 r., a zużyte do produkcji smarów plastycznych (przypominam, że smary plastyczne zostały zakwalifikowane do wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych o zerowej stawce akcyzy),

— oleje smarowe (w praktyce zwane oleje bazowe) (Kody CN 27101971-99) do produkcji antyzbrylaczy do nawozów mineralnych,

— benzyny (Kody CN 2710 1121) wykorzystywanych na produkcji olejów zwanych w przemyśle olejami technologicznymi lub rozpuszczalnikami, np.

— oleje technologiczne w procesie walcowania taśm i folii z aluminium jego stopów dla celów ogólnego przeznaczenia jak i dla przemysłu spożywczego,

— rozpuszczalniki w procesie odtłuszczania wyrobów hutniczych,

— nafty (Kody CN 2710 19 21-29) wykorzystywanych dla celów technologicznych i zwanych w przemyśle olejami technologicznymi, np.:

— oleje technologiczne w procesie walcowania taśm z miedzi i jej stopów oraz żelaza i jego stopów,

— oleje technologiczne jako chłodziwa smarujące w procesie elektroiskrowej i wiórowej obróbki narzędzi hutniczych,

— oleje technologiczne jako chłodziwa smarujące w procesie prostowania, szlifowania, oczyszczania wyrobów hutniczych (głównie pręty i rury),

— oleje technologiczne jako chłodziwa smarujące narzędzia w procesie wykrawania krążków np. monetarne, amunicyjne, na puszki lub opakowania kosmetyków itp.,

— oleje napędowe (Kody CN 2710 19 41-49) wykorzystywane do celów:

— procesowych — technologicznych, np. oleje technologiczne w procesie walcowania blach oraz taśm z żelaza i jego stopów, a także miedzi i jej stopów. Oleje te w walcarkach typu Sendzimir używane są równocześnie jako olej walcowniczy (chłodzenie i smarowanie walców) oraz smarowniczy (chłodzenie i smarowanie łożysk),

— jako oleje elektroizolacyjne do napełniania transformatorów energetycznych oraz innych urządzeniach jako nośniki ciepła.

3. Konieczność ponoszenia dodatkowych wysokich kosztów przez podmioty gospodarcze z tytułu organizacji i prowadzenia składów podatkowych. Koszty znacząco rosną, gdy produkcja i przetwarzanie olejów smarnych jako wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i zawieszoną akcyzą mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym ze szczególnym nadzorem podatkowym. Dla małych przedsiębiorstw jedynie weryfikacja składu podatkowego celem uzyskania certyfikatu „Szczególnego Nadzoru Podatkowego” w zależności od wstępnego wyposażenia, wynosi min. 150 tys. Kwota ta w małych i średnich przedsiębiorstwach stanowi:

— od 20 do 30% miesięcznego obrotu brutto lub

— roczny zysk dla dobrze prosperującej małe firmy.

4. Tworzenie monopolu dużych firm typu Orlen czy Lotos w dziedzinie obrotu, produkcji i przetwarzania olejów smarowych, olejów napędowych, naft lub benzyn o przeznaczeniu nieenergetycznym.

Stwarza to sytuację, w której ogranicza się w sposób niezamierzony działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których spoczywa główny ciężar rozwoju gospodarczego kraju, zwłaszcza że krajowe duże firmy aktualnie nie są zainteresowane produkcją ww. olejów technologicznych (maks. zysk — produkcja paliw). Po upadku rafinerii Glimar w Gorlicach 100% nieemulgujących olejów technologicznych lub rozpuszczalników pochodzi z zakupu z krajów Wspólnoty często przez kilku pośredników i gdzie dodatkowo obowiązują inne normy prawne.

Omówione wyżej przepisy są sprzeczne z przepisami Unii Europejskiej.

Po pierwsze — ustawa o podatku akcyzowym w załączniku nr 2 do ustawy, sprzecznie z przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie, umieszcza oleje smarowe objęte kodowaniem od CN 27101971 do CN 27101999 jako wyroby akcyzowe zharmonizowane.

Po drugie — zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez Ministra Finansów oleje smarowe sklasyfikowane w pozycjach od CN 27101971 do CN 27101999 niezgodnie z przepisami UE, jako wyroby zharmonizowane, podlegają stawce akcyzy w kwocie 1180 PLN za 1000 litrów (obecnie obowiązująca stawka na rok 2005).

Po trzecie — w wyniku braku przepisów przejściowych w rozporządzeniu MF z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966), błędnego sformułowania w rozporządzeniu MF z dnia 11.08.2004 § 51a (Dz. U. Nr 181, poz. 1875) i ostatecznego skorygowania błędów legislacyjnych w rozporządzeniu MF z dnia 18.11.2004 r. § 51a ust. 1a (Dz. U. Nr 248, poz. 2492) dopiero po 6 miesiącach przedsiębiorstwa uzyskały podstawę prawną do odzyskania zapłaconej akcyzy, która do 1 maja 2004 r. była rozliczana wspólnie z podatkiem VAT. W praktyce odzyskanie zapłaconej akcyzy jest możliwe dopiero po min. 9 miesiącach ze względu na obowiązująca procedurę (trzy miesiące od daty złożenia wniosku).

Po czwarte — w wyniku wadliwej konstrukcji rozporządzenia MF z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 wraz z późn. zm.) do chwili obecnej brak podstaw prawnych do odzyskania zapłaconej akcyzy za oleje smarowe w okresie po 1 maja do 18 sierpnia 2004 r., które zużyte zostały do produkcji smarów plastycznych, a przez stosowne rozporządzenie MF zaliczone są do wyrobów niezharmonizowanych o zerowej stawce akcyzy.

Po piąte — różne możliwe interpretacje polskiego prawa akcyzowego w oparciu o stosowną ustawę i rozporządzenia Ministra Finansów.

Po szóste — tak znaczne rozbieżności pomiędzy krajowym a unijnym prawem akcyzowym wyeliminowały możliwości korzystania z istniejącej interpretacji przepisów akcyzowych Unii Europejskiej, które dopracowywane były przez szereg lat, oraz utrudniona współpraca z firmami unijnymi.

Ustawa o podatku akcyzowym w zakresie olejów smarowych o kodach od CN 27101971 do 27101999 jest sprzeczna z poniżej cytowanymi przepisami Unii Europejskiej, a mianowicie z:

1) art. 2, 3, 23, 25, 28 i 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz

2) narusza przepisy dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów elektrycznych i energii elektrycznej, oraz

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »