Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

21.08.2009

KPP: Vademecum Pakietu Antykryzysowego - procedura stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego

Przedstawiamy vademecum, nadesłane do redakcji przez Konfederację Pracodawców Polskich, zawierające obszerne omówienie warunków i zasad korzystania z pomocy przewidzianej przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

1. Skorzystanie przez przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych z dofinansowania w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników

Przepisy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zw. dalej ustawą, przewidują 2 tytuły świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ukierunkowane na ochronę stanu zatrudnienia przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, kompensujące część utraconego zarobku z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom:

1) świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 70 % zasiłku dla osób bezrobotnych, albo
2) stypendium szkoleniowe w przypadku skierowania pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe, w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Świadczenia te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, dlatego ustawa postanawia, że wraz z określonymi świadczeniami wypłaca się przedsiębiorcy środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy poziom powyższej gwarancji finansowej będzie proporcjonalny do wymiaru etatu.

A. Warunki otrzymania dofinansowania.

O dofinansowanie może ubiegać się pracodawca, który jednocześnie jest przedsiębiorcą:

1) u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 25 %, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.,
2) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy:

a) zadłużony pracodawca zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności
albo
b) zalega w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy powstało za okres rozliczeniowy po dniu 1 lipca 2008 r. ale przedstawi program naprawczy, którym przewiduje pełną spłatę tych zobowiązań;

3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,
4) który w dniu 1 lipca 2008 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw oraz w rozumieniu rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
5) który opracował program naprawczy, uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy,
6) który nie otrzymał pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy po dniu 1 lutego 2009 r. albo otrzymał tę pomoc ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Koniecznym warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania z tytułu obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę jest zawarcie na podstawie układu zbiorowego pracy lub porozumienia z zakładową organizacją związkową, stosownego porozumienia. W przypadku, w którym zakale pracy nie jest objęty dzialaniem związku zawodowego – na podstawie porozumienia zawartego przez takiego przedsiębiorcę z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy nie będzie mogło być stosowane dłużej niż przez okres 6 miesięcy, zaś wymiar czasu pracy danego pracownika, po zastosowaniu obniżenia, nie będzie mógł być niższy niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. Obniżając wymiar czasu pracy pracodawca nie ma obowiązku dokonywania tzw. wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 § 1 – 3 Kodeksu pracy.

B. Gwarancje dla pracownika.

1. Ustawa postanawia, że w stosunku do pracownika, któremu obniżony został wymiar czasu pracy (nie dłużej jednak niż przez łączny okres 6 miesięcy i nie mniej niż do 1/2 wymiaru czasu pracy) przysługują pracownikowi gwarancje finansowe w postaci otrzymania kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, w części finansowanego ze środków przedsiębiorcy i w części ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o prace z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń opisanych w ustawie ani w okresie 6 miesięcy po okresie pobierania świadczenia.

C. Dodatkowe ograniczenia.

Podkreślić należy, że dofinansowanie o którym mowa w ustawie stanowi pomoc publiczną. Obowiązujące przepisy w tym zakresie mogą mieć wpływ na prawo pracodawcy do dofinansowania na gruncie przywołanej ustawy. Ponadto uruchomienie tej pomocy uzależnione będzie nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie ze wspólnym rynkiem.

D. Procedura postępowania.

1. Przedsiębiorca zwraca się z wnioskiem do kierownika Biura Terenowego Funduszu o wypłatę świadczenia wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi, iż znajduje się w przejściowych trudnościach finansowych, przedstawiając program naprawczy oraz oświadczenie o nieskorzystaniu przez pracowników z formy pomocy opisanej w ustawie.

2. Złożony wniosek przekazywany jest niezwłocznie do właściwego organu – tj. do ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw skarbu państwa lub marszałka województwa zgodnie z ich właściwością – w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego, iż jest w przejściowych trudnościach finansowych. Kryterium ustalania właściwości organy uzależnione jest od podmiotu właściciela oraz wielkości firmy.

3. Organ w terminie 7 dni wydaje zaświadczenie, które wraz z wnioskiem przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych przekazywane jest do kierownika Biura Terenowego Funduszu. W przypadku stwierdzenia przez organ, iż przedsiębiorca nie znajduje się w przejściowych trudnościach finansowych, wówczas uprawniony organ wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Kopię zaświadczenie organy te przesyłają właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy (należy przyjąć, że z uwagi na siedzibę pracodawcy).

4. O wydaniu zaświadczenia kierownik Biura Terenowego Funduszu zawiadamia przedsiębiorcę przesyłając mu kopię wydaneg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »