Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

28.02.2008

Jak odzyskać nadpłacony lub nienależnie zapłacony podatek (1)

Podatnik jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów podatkowych nakładanych przez przepisy prawa. Wpłaty przewyższające należności podatkowe wynikające z obowiązującego prawa a powstające w związku z samowymiarem, wymiarem decyzyjnym, poborem lub egzekucją podatkową – podlegają zwrotowi jako nadpłata. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy nadpłata powstała w wyniku pomyłki czy niedostatecznej wiedzy na temat przepisów prawa podatkowego. W sensie ekonomicznym, nadpłata jest skutkiem porównania dokonanej przez podatnika wpłaty i należności wynikającej z wymiaru: decyzyjnego ewentualnie samowymiaru. Zatem, nadpłata jest różnicą miedzy kwotą wpłaconą a kwotą, która powinna być zapłacona z tytułu obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art.72. § 1 Ordynacji podatkowej (Ordynacji), za nadpłatę uważa się kwotę:

1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;
2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
4) zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

W myśl zaś § 2 ww. artykułu, jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

Należy podkreślić, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług, która podlega zwrotowi na rzecz podatnika lub przeniesieniu na miesiąc następny, nie jest nadpłatą w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Konstrukcja podatku od towarów i usług polega bowiem na odliczeniu podatku naliczonego od należnego, zatem różnica ta nie jest podatkiem nadpłaconym lub nienależnie zapłaconym w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu Ordynacji.

Podobnie, nie tworzą nadpłaty decyzje w sprawie zabezpieczenia, ustanowienia hipoteki i zastawu skarbowego. Zgodnie z tezą wyroku NSA z 17.04.1997r., S.A./Sz851/96, kwoty zabezpieczone nie mają charakteru świadczeń podatkowych. Nadpłatę mogą zaś stanowić świadczenia podatkowe nadpłacone oraz nienależnie uiszczone.

Powstanie nadpłaty

Stosownie do art. 73. § 1 Ordynacji, nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem:

1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku;
5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
6) złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego lub obniżeniem kwoty podatku należnego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Natomiast w myśl § 2, nadpłata powstaje z dniem złożenia:

1) zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego;
2) deklaracji podatku akcyzowego – dla podatników podatku akcyzowego;
3) deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

W przepisie powyższym ustawodawca określił moment, od którego oblicza się rozmaite terminy, w szczególności odsetki za zwłokę. Co istotne, nadpłata jako stosunek prawny powstaje z chwilą, gdy poprzez wpłatę należności podatkowej dochodzi do różnicy między kwotą wpłaconą a kwotą, która z mocy prawa lub wymiaru decyzyjnego powinna być w danym momencie zapłacona. Natomiast sam termin, od którego liczy się odsetki za zwłokę wynika właśnie z art.73 Ordynacji.

Zgodnie z art. 74 Ordynacji, jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a podatnik, którego zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:

1) złożył jedną z deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub inną deklarację, z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego – wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie skorygowaną deklarację;
2) został rozliczony przez płatnika – wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie zeznanie (deklarację), o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1;
3) nie by...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »