Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

28.08.2007

Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi

Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.

Pytanie: Co oznacza pojęcie „wartość rynkowa”?

Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w podobnych transakcjach, z uwzględnieniem miejsca położenia mieszkania, jego stanu i stopnia zużycia, z dnia dokonania transakcji. Organ podatkowy może zakwestionować wartość transakcji wynikającą z aktu notarialnego, gdy ta znacznie odbiega od cen rynkowych. „Znacznie” oznacza w praktyce różnicę w wartości transakcji o 30% wzwyż.

Oczywiście cena może wynikać m.in. ze złego stanu technicznego lokalu lub budynku mieszkalnego, konieczności przeprowadzenia remontu istniejących instalacji, uciążliwego sąsiedztwa. Dlatego też w interesie stron transakcji leży posiadanie np. dokumentacji fotograficznej, opinii niezależnego eksperta, kosztorysu prac remontowych.

Pytanie: Czy do udokumentowanych kosztów nabycia nieruchomości zakupionej w 2007 roku można zaliczyć koszty notarialne i wydatki poniesione w urzędzie gminy w celu uzyskania potrzebnych dokumentów dotyczących tej nieruchomości?

Tak, zgodnie z art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku. Koszty uzyskania przychodu w tym przypadku stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Zatem wszelkie koszty nabycia, w tym koszty notariusza, stanowią koszt zbywanej nieruchomości. Jednocześnie koszty poniesione w urzędzie gminy, jeśli wiążą się z przedmiotową transakcją nabycia, również podwyższą koszty zbywanej nieruchomości.

Pytanie: Czy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w 2007 roku jest wartość pomniejszona o kwotę zapłaconych zaległości czynszowych i wartość zwaloryzowanego wkładu budowlanego?

Podstawę opodatkowania stanowić będzie cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, pomniejszona o udokumentowaną wpłatę z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego. Natomiast podstawa opodatkowania nie podlega pomniejszeniu o kwotę zaległości czynszowych i wartość zwaloryzowanego wkładu budowlanego.

Pytanie: Czy niezłożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, w sytuacji gdy przychód, o którym mowa, zostanie wydatkowany na cele i w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku?

Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wyniku wykonania działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie jest źródłem przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty sprzedaży (art. 19 ust. 1 ustawy).

Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 28 ust. 12 ustawy przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł i ustala się podatek w formie ryczałtu, w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (PIT-23).

Zgodnie z art. 28 ust. 2a od podatku zwolnieni zostali podatnicy, którzy w tym samym terminie złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wydatkują na cele i w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy, tj.:

  • na nabycie na terytorium RP, nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium RP spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium RP gruntu lub udziału w g...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »