Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

27.07.2007

Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część V

Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu – darowizny

Darowizna w myśl przepisów prawa cywilnego jest umową, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego i nieekwiwalentnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zatem cechą darowizny jest jej nieodpłatność, która oznacza, że darczyńca nie spodziewa się i nie oczekuje żadnego świadczenia wzajemnego ze strony osoby obdarowanej. Zgodnie z art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowi darowizny bezpłatne przysporzenie, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej w innych przepisach kodeksu.

Pytanie: Czy przelew wystawiony na jednego z małżonków może być przyjęty jako dowód wpłaty dokonanej w imieniu obojga małżonków, uprawniający tym samym każde z nich do odliczenia darowizny w ramach odrębnego limitu od podstawy opodatkowania we wspólnym zeznaniu rocznym?

W myśl przepisów art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 7 pkt. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód pomniejszony o kwotę darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
b) kultu religijnego

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Odliczenia stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym oraz po spełnieniu warunków określonych przepisem art. 6 ustawy mogą złożyć wspólne zeznanie, określając łączne zobowiązanie podatkowe, przy czym odliczenia wymienione w art. 26 ustawy, w tym z tytułu darowizny na cele kultu religijnego, przysługują odrębnie dla każdego z nich. Aby skorzystać z odliczenia, każdy z małżonków musi posiadać odrębny dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Pytanie: Czy przelewy bankowe potwierdzające przekazanie kwoty na rzecz misji w Afryce są wystarczającym dokumentem do zastosowania odliczenia od podstawy opodatkowania przekazanych kwot w świetle art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak. Dowód wpłaty na rachunek bankowy misji w Afryce będzie wystarczającym dokumentem uprawniającym podatnika do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej na kult religijny w wysokości dokonanej darowizny, nie większej jednak niż 6% dochodu.

Pytanie: Czy pisemne pokwitowanie przekazania gotówki na rzecz parafii wystarczy do odliczenia tej darowizny?

Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków z tego tytułu ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dla możliwości odliczenia wydatków z tytułu darowizny od dochodu konieczne jest zatem dokonanie darowizny przez wpłatę w banku. Nie wystarcza tutaj wpłata w kasie instytucji i udokumentowanie jej np. w formie druku KP lub innej formy pokwitowania. Natomiast w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Zatem kwota przekazana na rzecz kościoła parafialnego w części stanowiącej darowiznę na cel kultu religijnego, a potwierdzona pisemnym potwierdzeniem wpłaty nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, gdyż nie został spełniony warunek określony w art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. brak tu dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Pytanie: Czy darowizna na cel charytatywno-opiekuńczy na rzecz kościelnej osoby prawnej podlega odliczeniu bez jakiegokolwiek limitu?

W polskim systemie podatkowym istnieje możliwość odliczenia darowizny, która nie jest ograniczona limitem, ale granicą faktycznie poniesionych wydatków.

Podstawę tego typu odliczenia stanowią przepisy tzw. ustaw kościelnych, czyli ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów. Przepisy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła – w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne – stanowią przepisy szczególne w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

W związku z tym konieczne do spełnienia warunku wyłączenia darowizny z podstawy opodatkowania jest dokonanie darowizny z przeznaczeniem na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła oraz spełnienie łącznie dwóch przesłanek, tj.:

– posiadanie przez darczyńcę pokwitowania odbioru darowizny,
– otrzymanie przez darczyńcę, w okresie 2 lat (najpóźniej) od dnia przekazania darowizny, od obdarowanego sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Zatem w momencie dokonywania przez podatnika podatku dochodowego odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą musi on dysponować pokwitowaniem odbioru przed...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »