Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.03.2010

Ulgi i zwolnienia podatkowe dla banków: Ministerstwo Finansów o szczególnym traktowaniu sektora bankowego

Interpelacja nr 13845 do ministra finansów w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom

W związku z niepokojącymi informacjami prezentowanymi przez ekspertów rynku finansowego publikowanymi w mediach dotyczącymi stanu zadłużenia i deficytu budżetu państwa, kierując się troską o zmniejszenie nieuzasadnionych wydatków budżetu państwa, pozwalam sobie zwrócić uwagę Pana Ministra na istniejące w polskim ustawodawstwie prawno-podatkowym nieuzasadnione zwolnienia i przywileje przyznane bankom.

Najważniejsze z nich to:

1) niektóre kategorie przychodów nie stanowią - wyłącznie dla banków - przychodów podatkowych (art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych); także rozwiązanie przez bank lub zmniejszenie niektórych rezerw nie powoduje ustalenia przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych);

2) poniesione przez banki straty z tytułu udzielonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek stanowią dla banków koszt uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych); identycznie traktowane są straty ze zbycia wierzytelności instytucjom sekurytyzującym wierzytelności oraz określone wartości przekazywane tym instytucjom (art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych); podobnie jest w przypadku niektórych rezerw - banki w o wiele szerszym zakresie niż inni podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności (art. 16 ust. 1 pkt 26 lit b-e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych); tworzona przez banki rezerwa na ryzyko ogólne stanowi dla banków koszt uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1h pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych);

3) niektóre umorzone przez banki kredyty i pożyczki mogą stanowić dla banków koszt uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych);

4) banki mogą odliczać od dochodu część kredytów i pożyczek umorzonych w programie restrukturyzacji (art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych); dodatkowo niektóre kategorie dochodów osiąganych przez banki są przedmiotowo zwolnione od podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 pkt 4k i art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych);

5) preferencje dla banków przewidują też przepisy ustawy o VAT (poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT);

6) prawny i faktyczny monopol na większość czynności bankowych (art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe);

7) uproszczona egzekucja należności - bankowe tytuły egzekucyjne stwarzają dla banków istotne uproszczenie w procesie realizacji wierzytelności (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe);

8) korzystanie z urzędowej mocy dokumentów bankowych, w tym w szczególności z faktu, iż mogą one być podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe);

9) przymus bankowy sprowadzający się do obowiązku korzystania w niektórych sytuacjach z usług świadczonych przez banki (art. 141 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 28 ust. 1, 109, 130, 170 ust. 3, 171 ust. 5 i 213 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych);

10) możliwość uzyskania sądowego nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych (art. 485 §3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego).

W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana Ministra: Jaka jest wysokość pomocy państwa udzielonej bankom ze wskazanych tytułów w 2009 r. bądź w innym roku, który rząd jest w stanie ocenić z tego punktu widzenia w oparciu o posiadane dane?

Weryfikacja tych nieuzasadnionych zwolnień i przywilejów przyczyni się z pewnością nie tylko do zmniejszenia wydatków z budżetu państwa kierowanych w stronę banków, ale też przyczyni się do wzrostu stabilności rynku finansowego w Polsce i zwiększy zaufanie społeczne do polityki fiskalnej państwa.

Z poważaniem

Poseł Jarosław Stawiarski

Warszawa, dnia 7 stycznia 2010 r.

Odpowiedź: Dariusz Daniluk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z interpelacją pana posła Jarosława Stawiarskiego, przekazaną pismem z dnia 18 stycznia 2010 r. (pismo nr SPS-023-13845/10), w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom, uprzejmie informuję, że kwestie zwolnień i przywilejów podatkowych przyznanych bankom, poruszone w ww. interpelacji, były już przedmiotem zapytania pana posła Jarosława
Stawiarskiego, przekazanego pismem z dnia 18 grudnia 2009 r., znak: SPS-024-024-5587/09, na które minister finansów udzielił odpowiedzi w dniu 25 stycznia 2010 r., znak: FN/FN1/0602/32/AWK/09/BMI9-16753. Niezależnie od powyższego ponownie przekazuję przedstawione w ww. piśmie wyjaśnienia.

Banki stanowią ważny element gospodarki rynkowej, ponieważ umożliwiają efektywny transfer środków z podmiotów posiadających nadwyżki finansowe do tych, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie.

Uprawnienia banków wynikają ze szczególnego ich charakteru i statusu prawnego jako instytucji zaufania publicznego. Przyznanie jedynie bankom możliwości wykonywania czynności określonego rodzaju ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i profesjonalizmu dla tego typu czynności i podlega licencjonowaniu. Podmiot starający się o zezwolenie na wykonywanie określonych czynności musi wykazać możliwość odpowiedniego ich wykonywania, a także odpowiedni poziom zasobów finansowych. Dodatkowo należy wskazać, że wykonywanie niektórych czynności zastrzeżonych dla banków wiąże się z ograniczeniem swobody prowadzenia działalności poprzez wypełnianie obowiązków stawianych przez regulatorów. Zarezerwowanie określonych czynności do wyłącznego ich wykonywania przez banki nie jest tylko i wyłącznie specyfiką polskiego systemu prawnego. Analogiczne rozwiązania funkcjonują w większości krajów z rozwiniętym systemem bankowym.

Należy podkreślić, że podstawowym celem nakładania szczególnych obowiązków oraz niektórych przywilejów na banki jest zapewnienie bezpieczeństwa gromadzenia i obrotu środków pieniężnych oraz stabilności systemu finansowego, co w obecnej sytuacji gospodarczej ma szczególne znaczenie.

Odnosząc się do pierwszego punktu wskazanego w interpelacji pana posła, należy zauważyć, że beneficjentami zwolnienia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), nie są banki, lecz podmioty, które zaciągnęły zobowiązania finansowe i na skutek różnych trudności nie są w stanie ich spłacić. W takich przypadkach niekiedy dokonuje się zmniejszenia zobowiązań dłużnika, aby podmiot gospodarczy mógł dalej funkcjonować. Gdyby powyższego zapisu nie było, wówczas każde umorzenie długu, również z tytułu zaciągniętego kredytu, stanowiłoby przysporzenie dla dłużnika i musiałoby zostać u niego uznane za przychód do opodatkowania.

Stawiałoby to w trudnej sytuacji dłużników mających problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań i zwiększałoby prawdopodobieństwo ich niewypłacalności, co w konsekwencji wpłynęłoby negatywnie na sytuację banków kredytujących.

Również w części dotyczącej art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. b ww. ustawy zwolnienie nie stanowi przywileju dla banku. Gdyby bank, który zaliczył rezerwę utworzoną na wierzytelność wobec dłużnika do kosztów uzyskania przychodów, zdecydował się na przystąpienie do programu restrukturyzacyjnego ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »