Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.03.2010

Faktura korygująca musi być potwierdzona

Pytanie podatnika: Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania (kwotę podatku należnego) w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie możliwe dla Spółki? Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących będą prawidłowe w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r., które będą dawały prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko T S.A, przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2009 r. (data wpływu 16.11.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- prawa do obniżenia obrotu w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej - jest nieprawidłowe,
- formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących dających podstawę do obniżenia podatku należnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahenta w związku z wystawieniem faktury korygującej zmniejszającej oraz w zakresie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących dających podstawę do obniżenia podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisuje różnego rodzaju umowy z kontrahentami. Powyższe umowy dotyczą np.: emisji filmów reklamowych czy umów sponsoringu. Podpisane umowy pociągają za sobą szereg transakcji, które są dokumentowane fakturami VAT. Bardzo często zdarzają się jednak sytuacje, iż Spółka jest zobowiązana do korygowania wielkości sprzedaży np.: ze względu na zmianę wartości zamówienia (udzielenie rabatu), zwrotu towaru zgodnie z umową czy w przypadku kiedy emisja programu nie odbyła się (z różnych przyczyn występujących zarówno po stronie T jak i kontrahenta) itp.

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do 30 listopada 2008 r., Spółka ujmowała faktury korygujące w rejestrach VAT, a w konsekwencji obniżała podatek VAT należny wynikający z tych dokumentów, w oparciu o § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). W celu spełnienia warunków określonych przez ww. przepisy, Spółka wysyłała do odbiorców faktury korygujące niezwłocznie po ich wystawieniu. Spółka co do zasady uzyskiwała potwierdzenia odbioru faktur korygującej przez odbiorcę, co zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami było niezbędne do ujęcia tych faktur w rejestrach VAT. Spółka dokonywała obniżenia podatku VAT należnego wynikającego z przedmiotowych faktur w rozliczeniu za miesiąc otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez odbiorcę (co było zgodne z obowiązującymi przepisami).

Po 1 grudnia 2008 r. Spółka kontynuuje stosowanie ww. procedury zbierania potwierdzeń odbioru faktur korygujących przez nabywcę, występują jednak w związku z tym pewne utrudnienia odnośnie uwzględniania korygowane podatku VAT oraz braku otrzymywania potwierdzeń odbioru powyższych faktur. W związku z powyższym w Spółce występują następujące sytuacje:

1. Wnioskodawca wystawia fakturę korygującą i wysyła ją do kontrahenta, ale nie otrzymuje potwierdzenia odbioru z różnych przyczyn (faktura pierwotna została również kontrahentowi wysłana). Większość przypadków, które wiążą się z wystawianiem faktur korygujących przez Spółkę dotyczą zleceń, których realizacja się już w jakimś stopniu rozpoczęła. Zdarzają się jednak sytuacje, iż wystawiana jest faktura korygująca podatek należny, dotycząca zlecenia, do którego realizacji w ogóle nie doszło (nie było świadczenia usługi). Są to przypadki kiedy kontrahent jeszcze przed realizacją zlecenia rezygnuje z jego wykonania.
2. Wnioskodawca wystawia fakturę korygującą i wysyła ją do kontrahenta, nie otrzymuje jednak potwierdzenia odbioru (faktura pierwotna została również kontrahentowi wysłana). Spółka dowiaduje się, że nie możliwe jest otrzymanie potwierdzenia ze względu na fakt, iż kontrahent zlikwidował działalność. Tak jak w poprzedniej sytuacji dotyczy to zleceń, które zostały już realizowane, ale są również takie, których realizacji nie rozpoczęto (nie było świadczenia usługi).

Podkreślenia wymaga również fakt, że Spółka, zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, wysyłając korektę faktury nie ma wpływu, iż nabywca nie potwierdza odbioru faktury korygującej albo potwierdza jej odbiór z opóźnieniem. Nadmieniamy, iż Spółka wielokrotnie podejmuje wysyłkę dokumentów (potwierdzeń), mając nadzieję, że za którymś razem takie potwierdzenie uda się uzyskać. Niejednokrotnie otrzymujemy zwroty z adnotacją np.: podany kontrahent pod tym adresem nie istnieje. Czasami T na własną rękę jest zmuszona do szukania informacji na temat danego kontrahenta. Sytuacje takie mają miejsce np.: w przypadku zmiany adresu bądź siedziby nabywcy czy po prostu w sytuacji kiedy kontrahent nie odbiera korespondencji. Najbardziej skomplikowana sytuacja występuje w momencie kiedy kontrahent zlikwidował działalność. W takiej sytuacji Spółka nie ma żadnego kontaktu z kontrahentem i nie ma możliwości jakichkolwiek negocjacji w kwestii potwierdzenia odbioru faktur korygujących. Nawet jeżeli Spółka dokłada należytej staranności w kwestii uzyskania takiego potwierdzenia, kończy się to niepowodzeniem. Dlatego właśnie uważamy, iż nie możemy ponosić negatywnych konsekwencji chociażby w myśl zasady neutralności podatku od towarów i usług wypływającej z zasad prawa wspólnotowego.

Mając na uwadze powyższe sytuacje oraz nieprecyzyjność przepisów podatkowych odnośnie kwestii uwzględniania faktur korygujących Wnioskodawca uważa, iż właściwym momentem pomniejszenia podstawy opodatkowania powinien być moment wystawienia faktury korygującej, a ewentualny warunek posiadania odbioru faktury nie powinien wpływać na termin odliczenia. Takie stanowisko jest zgodne z zasadami wyznaczonymi przez przepisy prawa wspólnotowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania (kwotę podatku należnego) w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie możliwe dla Spółki?
2. Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących będą prawidłowe w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r., które będą dawały prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?

Stanowisko Wnioskodawcy wymóg ustawy o VAT, który uzależnia prawo do obniżenia VAT od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest niezgodny z unijną Dyrektywą 2006/112/WE. Warunek ten jest niezgodny z zasadami ogólnymi prawa wspólnotowego. Powyższe stanowisko dotyczy zarówno pierwszego jak i drugiego stanu faktycznego.

Należy zauważyć, iż już na gruncie stanu prawnego obowiązującego do końca listopada 2008 r. sądy administracyjne potwierdzały, iż warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest niezgodny z przepisami wspólnotowymi. Przykładowo, w orzeczeniu z dnia 19 września 2008 r. (sygn. III SA/Wa 1587/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, „iż przepisy Dyrektywy Rady 2006/112/WE, w szczególności art. 73, nie przewidują warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia doręczenia faktury korygującej jego kontrahentowi, w celu skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o wartość tego podatku wynikającą z faktury korygującej. Naruszenie przez podatnika obowiązków formalnych nie może stanowić jedynej podstawy do wprowadzenia ograniczeń naruszających zasadę neutralności VAT”. Do analogicznego wniosku doszedł ten sam Sąd również w orzeczeniu z dnia 14 listopada 2008 r. (sygn. III SA/Wa 1583/08).

Zdaniem Wnioskodawcy w celu dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego w związku z wystawieniem faktury korygującej powodującej zmniejszenie podstawy opodatkowania wystarczające będzie wystawienie faktury korygującej dokumentującej taką okoliczność. Oznaczać to będzie, iż dokonanie obniżenia będzie dopuszczalne w rozliczeniu za okres, kiedy to obniżenie nastąpiło np.: zmniejszenie ceny (udzielenie rabatu) oraz wystawienie faktury korygującej dokumentującej powyższą sytuację. W ocenie spółki należy uznać, iż wprowadzony art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, z późn. zm.), nakładający wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta i uzależnienia od jej otrzymania możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego narusza art. 73 oraz art. 90 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W ocenie Spółki, zastosowanie literalnego brzmienia ww. przepisu doprowadziłoby do naruszenia zasad neutralności oraz proporcjonalności podatku od wartości dodanej. Uzależnienie prawa wystawcy faktury korygującej do zmniejszenia podatku należnego VAT od stanowiącego wyłącznie kwestię o charakterze technicznym posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta, w przypadku gdy będzie skutkować opóźnieniem lub wyłączeniem możliwości korekty VAT naruszać będzie właśnie zasadę neutralności. Stanowi ona jedną z podstawowych zasad VAT znajdującą odzwierciedlenie w przepisach unijnych (m.in. art. 21 D...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »