Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.03.2010

Spółdzielcze prawo do lokalu, ulga meldunkowa i sprawiedliwość podatkowa

Interpelacja nr 13626 do ministra finansów w sprawie sprzecznych z zasadą państwa prawa praktyk organów skarbowych oraz zmiany niekorzystnego stanowiska w stosunku do sposobu naliczania początkowego terminu okresu uprawniającego do zwolnienia podatkowego w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego

Szanowny Panie Ministrze!

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 28 ust 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. przychodu z odpłatnego zbycia i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu uzyskanego, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższe zasady opodatkowania mają zastosowanie do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych do dnia 31 grudnia 2006 r. Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W niniejszej sprawie umowa zbycia lokalu mieszkalnego została zawarta w dniu 29 czerwca 2008 r. w formie aktu notarialnego. Odpis tego aktu notarialnego został złożony w urzędzie skarbowym przez notariusza w dniu 2 lipca 2008 r. Akt ten na stronie 1 zawierał informację o zamieszkiwaniu, a co za tym idzie, także zameldowaniu w zbywanym lokalu. Już wówczas obowiązywało rozporządzenie ministra finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych, wskazujące, iż termin dla uzyskujących przychody z ww. sprzedaży w 2008 r. mija 30 kwietnia 2009 r. Od lipca 2008 r. do kwietnia 2009 r., a więc przez 9 miesięcy od otrzymania informacji o powstaniu przychodu u odwołującego się, organ podatkowy nie wezwał odwołującego się do złożenia wyjaśnień. Uczynił to dopiero w sierpnia 2009 r. Świadczy to jednoznacznie o naruszeniu przez organ podatkowy wszystkich ww. zasad.

Na tym tle stosowne zdaje się pytanie o zasadność regulacji nakazującej zbywcy złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Nałożenie takiego obowiązku prowadzi w konsekwencji do oczekiwania na błąd podatnika, który wskutek różnych okoliczności może uchybić terminowi i tym samym pozbawić się prawa do ustawowego zwolnienia z podatku. Szczególnie zasadne jest to pytanie w sytuacji, gdy całość informacji potrzebnych do zastosowania ulgi organa podatkowe już posiadają.

Czy w świetle zasad konstytucyjnych zawartych w art. 32 konstytucji, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, oraz art. 84 konstytucji, po myśli którego każdy jest zobowiązany do ponoszenia podatków tylko przewidzianych w przepisach ustawowych, takie postępowanie jest prawidłowe? Zasada równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne oznacza po pierwsze, że przepis ust. 22 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyznaczający termin na złożenie oświadczenia o zameldowaniu w zbywanym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed data zbycia w sposób niezgodny z konstytucją traktuje w sposób nierówny podatników, przyznając zwolnienie z płatności podatku, ale dodatkowo w sposób nieuprawniony, warunkując go dokonaniem czynności w postaci złożenia oświadczenia w krótkim terminie, a po drugie, zobowiązuje organy podatkowe do działania zgodnie z zasadami wskazanymi w K.p.a. i Ordynacji podatkowej:

1) zasadą prawdy obiektywnej, zgodnie z którą w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny, słuszny interes obywateli, wyrażoną w art. 7 K.p.a. i w art. 122 Ordynacji podatkowej, po myśli którego w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym,

2) zasadą pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, zgodnie z którą organy administracji publicznej zobowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli, wskazaną w art. 8 K.p.a. oraz art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych,

3) zasadą udzielania informacji, zgodnie z którą organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek, wskazanych w art. 9 K.p.a. i art. 121 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

Tymczasem w sprawie, która jest podstawą niniejszej interpelacji, organa podatkowe nie uczyniły nic przez okres 9 miesięcy, aby załatwić sprawę zgodnie z obowiązującym prawem. Tym bardziej, że zbywca mający lokatorskie spółdzielcze prawo do ww. lokalu zamieszkuje w nim od 1986 r., a więc od 22 lat, co roku składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach, wskazuje swój adres zamieszkania i zameldowania. Organ podatkowy ma ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »