Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.01.2010

Separacja i rozdzielność majątkowa a ulga odsetkowa

Pytania podatnika:
1. Jaki procent ulgi odsetkowej (50%, czy 100%) przysługuje Wnioskodawczyni w związku ze wspólnym kredytem, separacją oraz stanem faktycznego spłacania rat kredytu?
2. Czy oświadczenie męża Wnioskodawczyni i notarialny podział majątku (i zawarte w nim zobowiązanie Wnioskodawczyni) są wystarczającymi dowodami faktycznego spłacania kredytu w świetle załączonego artykułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2009 r. (data wpływu 08.10.2009 r.) oraz uzupełnieniu z dnia 29.12.2009 r. (data wpływu 31.12.2009 r.) na wezwanie z dnia 15.12.2009 r. Nr IPPB4/415-655/09-2/JS (data nadania 15.12.2009 r., data doręczenia 28.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 05.05.2006 r. Wnioskodawczyni zawarła wraz z mężem umowę kredytu hipotecznego (mieszkaniowego) jako współkredytobiorcą na zakup nowego lokalu mieszkaniowego w wysokości 193.845,76 zł. W dniu 22.02.2007 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła umowę o podział majątku wspólnego, z której wynika, że przejęła do zapłaty wszelkie zobowiązania wynikające z tytułu umowy kredytu mieszkaniowego. Została ustanowiona także rozdzielność majątkowa.

W dniu 23.05.2007 r. Wnioskodawczyni zawarła wspólnie z mężem jako współkredytobiorcą umowę kredytu hipotecznego na kwotę 190.384 zł, celem którego była spłata wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego.

W dniu 21.11.2008 r. Sąd Okręgowy orzekł separację małżeństwa Wnioskodawczyni i Jej męża. Zaświadczenie o wysokości spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego zawartego w dniu 23.05.2007 r. a dokonanych w 2007 r. wydano dla Wnioskodawczyni i Jej męża jako współkredytobiorców, w którym nie jest wykazane w jakiej części kredytobiorcy ponoszą faktycznie wydatki na spłatę odsetek.

W oświadczeniu z dnia 21.07.2009 r. mąż Wnioskodawczyni oświadcza, że Jego udział w spłacie kredytu z dnia 23.05.2007 r. wynosi 0% od dnia jego zawarcia.

Wnioskodawczyni jest jedyną właścicielką lokalu mieszkaniowego, na zakup którego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy na podstawie aktu notarialnego podpisanego w kancelarii notarialnej, gdzie zawarta została umowa przeniesienia własności lokalu mieszkalnego ze Spółdzielni Mieszkaniowej na Wnioskodawczynię. Na podstawie tej umowy dokonany został wpis w Księdze Wieczystej.

Pismem z dnia 15.12.2009 r. Nr IPPB4/415-655/09-2/JS wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia stanu faktycznego przedstawionego wniosku. Powyższe Wnioskodawczyni uzupełniła w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1. Jaki procent ulgi odsetkowej (50%, czy 100%) przysługuje Wnioskodawczyni w związku ze wspólnym kredytem, separacją oraz stanem faktycznego spłacania rat kredytu?
2. Czy oświadczenie męża Wnioskodawczyni i notarialny podział majątku (i zawarte w nim zobowiązanie Wnioskodawczyni) są wystarczającymi dowodami faktycznego spłacania kredytu w świetle załączonego artykułu?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Przysługuje 100% ulgi ze względu na fakt, iż to Wnioskodawczyni faktycznie spłaca odsetki, co wynika z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z zaświadczenia banku o wysokości spłaty odsetek ani z umowy kredytowej nie wynika jednoznacznie w jakiej części kredytobiorcy ponoszą faktyczne wydatki na spłatę kredytu. Nie wynika to również z faktu posiadania wspólnego konta bankowego.

Wnioskodawczyni udowodniła przez przedstawienie oświadczenia męża, że jest jedyną faktyczną osobą spłacająca kredyt. Wnioskodawczyni opierała się na piśmie z dnia 30.08.2006 r. p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych (sygnatura pisma DD/PB5/IK-066-4-26/06).

Należy mieć na uwadze naczelną zasadę postępowania dowodowego określonego w art. 18 Ordynacji podatkowej, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1. budową budynku mieszkalnego, albo
2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2 ustawy, odliczenie o którym mowa wyżej, stosuje się jeżeli:

1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 01 stycznia 2002 r.,
2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu –określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, któr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »