Opodatkowanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS

Pytania podatnika: 1. Czy świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przez Spółkę, sfinansowane w całości z ZFŚS, (takie jak: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, dopłata do wypoczynku, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz aktywności kulturalno-oświatowej, świadczenia w razie sytuacji losowych, itp.) są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT, do wysokości limitu wskazanego w tym przepisie? 2. Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (w brzmieniu obecnie obowiązującym), do świadczeń pieniężnych sfinansowanych z ZFŚS, które zostały wypłacone pracownikom od 1 stycznia 2009 r.? 3. Czy limit określony w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (kwota zwolnienia w wysokości 380 zł/rok) dotyczy wszystkich świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rzeczowych sfinansowanych z ZFŚS i wypłaconych lub wydanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.09.2009 r. (data wpływu 07.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom przez Spółkę w całości sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom przez Spółkę w całości sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zatrudnia pracowników. W Spółce funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS). Spółka posiada regulamin ZFŚS (dalej zwany Regulaminem), który określa zasady przyznawania świadczeń, wysokość dopłat z ZFŚS, itp. Z ZFŚS pracownicy otrzymują między innymi następujące świadczenia:

1. dofinansowanie wypoczynku - z ZFŚS dofinansowywany jest krajowy wypoczynek w czasie wczasów, kolonii, obozów, jak również wypoczynek organizowany we własnym zakresie (wczasy pod gruszą). Ponadto dofinansowywane są krajowe wczasy profilaktyczno-lecznicze, leczenie sanatoryjne i rehabilitacyjne.
2. jednorazowe świadczenie w związku z urodzeniem dziecka - z ZFŚS wypłacane jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł.
3. dofinansowanie sportu i rekreacji oraz działalności kulturalno-oświatowej z ZFŚS dofinansowuje się aktywność sportową i rekreacyjną oraz kulturalno-oświatową. W związku z tym, każdy pracownik, który poniesie wydatek na sport i rekreację albo kulturę i oświatę (np. kupi karnetów na basen, karnet na siłownię, bilet na koncert, do kina, itp.) ma prawo otrzymać z ZFŚS zwrot poniesionego wydatku, przy czym wysokość zwrotu jest limitowana (w 2009 r. do kwoty 450 zł/rok). Innymi słowy, każdy pracownik chcący otrzymać dofinansowanie z ZFŚS musi przedłożyć fakturę za zajęcia sportowe, czy fakturę dokumentującą poniesienie wydatku na działalność kulturalno-oświatową. Faktura ta musi być wystawiana na Spółkę. Na tej podstawie z ZFŚS zwracana jest pracownikowi faktycznie wydatkowana kwota, przy czym zwrot jest limitowany do kwoty 450 zł/rok.
4. pomoc w formie zapomogi lub pomoc rzeczowa w razie wypadków losowych, długotrwałej choroby lub trudnej sytuacji materialnej.

Zarząd Spółki (Prezes Spółki) wydaje Zarządzenie dotyczące zasad rozdziału środków ZFŚS na poszczególne cele socjalne w danym roku. Przykładowo w Zarządzeniu na 2009 r. określono podział środków w ten sposób, że 25% środków ZFŚS postanowiono przeznaczyć na dofinansowanie wypoczynku, 15% na dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, 10% na pomoc w sytuacjach losowych, 15% na pożyczki, 35% na paczki świąteczne i bony. W ramach tak ustalonych limitów wydatkowane są środki z ZFŚS.

Zgodnie z Regulaminem - z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej - przyznawanie i wysokość świadczeń uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. Rozpatrywane są tylko wnioski osób, które dobrowolnie zgadzają się na udostępnienie niezbędnych danych osobistych (m.in. ilość dzieci, średni dochód na osobę, itp.). Co do zasady, z dofinansowania nie mogą korzystać pracownicy wyższego szczebla, a więc członkowie Kierownictwa, Dyrektorzy Oddziałów i Działów oraz Pełnomocnicy.

Każdy pracownik (niezależnie od sytuacji materialnej i niezależnie od tego, czy jest pracownikiem wyższego, czy niższego szczebla) ma prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 1.000 zł. w sytuacji gdy urodzi mu się dziecko.

W wypadku środków przeznaczonych na sport i rekreację oraz kulturę i oświatę obowiązuje następująca zasada: teoretycznie w pierwszej kolejności uwzględniane są wnioski pracowników niższego szczebla. Jeśli okaże się, że po przekazaniu dofinansowania pracownikom niższego szczebla pozostaną jeszcze w ZFŚS środki na „sport i rekreację” lub „kulturę i sport”, wówczas wniosek o dofinansowanie mogą złożyć również pracownicy wyższego szczebla. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski pracowników, którzy nie korzystali z tej formy dofinansowania w roku ubiegłym. W praktyce jednak, z uwagi na brak dużej ilości wniosków osób niższego szczebla, z dofinansowania na sport i rekreację oraz kulturę i oświatę korzystają wszyscy pracownicy Spółki. W związku z tym, zarządzeniem Prezesa Spółki, każdy pracownik może złożyć wniosek o dofinansowanie sportu i rekreacji oraz kultury i oświaty w ramach ustalonego limitu 450 zł/rok. Każdy pracownik jest uznawany za uprawnionego do otrzymania takiego świadczenia. Takie dofinansowanie jest udzielane wszystkim pracownikom, również kadrze kierowniczej i pracownikom wyższego szczebla.

W wypadku zdarzeń losowych i pomocy doraźnej wniosek może złożyć każdy pracownik. Rozpatrywany jest każdy wniosek (również złożony przez kadrę kierowniczą), przy czym decyzja o przyznaniu środków ma charakter uznaniowy.

Spółka będzie wypłacać ww. świadczenia w przyszłości. Spółka pragnie też zaznaczyć, że wypłacała takie świadczenia przed dniem 31 lipca 2009 r. Świadczenia, o którym mowa we wniosku są w całości finansowane z ZFŚS. W Spółce nie działają związki zawodowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przez Spółkę, sfinansowane w całości z ZFŚS, (takie jak: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »