Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.06.2009

Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT

Pytania podatnika:
1. Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
2. Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane są z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2009 r. (data wpływu 09.02.2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 09.04.2009 r. (data wpływu 14.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług organizacji spotkań organizowanych dla kontrahentów - jest prawidłowe oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług w zakresie organizacji spotkań integracyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług organizacji spotkań organizowanych dla kontrahentów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego tytułu nabycia usług w zakresie organizacji spotkań integracyjnych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 09.04.2009 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie rodzaju nabywanych przez Wnioskodawcę usług udokumentowanych fakturą VAT świadczonych przez współpracujące ze Spółką firmy zewnętrzne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych. Jednym z elementów strategii marketingowej Wnioskodawcy podejmowanej w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży jest organizacja spotkań integracyjnych dla kontrahentów Spółki. Prowadzone imprezy mają na celu zintegrowanie zespołu Spółki oraz kontrahentów (nabywców produktów Spółki), lecz także omówienie dotychczasowych osiągnięć oraz przedstawienie nowych możliwości współpracy, przedstawienie informacji o nowych produktach, promocjach, itp. Z uwagi, że przedmiotowe wydatki mają na celu osiągnięcie pozytywnego efektu mającego na celu zwiększenia sprzedaży poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy, zaprezentowanie jej w efektowny oraz ciekawy sposób dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydatki z tytułu nabycia kompleksowych usług organizacji spotkań integracyjnych traktowane są jako wydatki na cele reprezentacji i jako takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: „ustawa pdop”).

W konsekwencji, opierając się na treści art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, dalej: „ustawa VAT”) Spółka nie odliczała podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych usług.

Z uwagi, na zmianę przepisów obowiązującą od 1 grudnia 2008, tj. wykreślenie ww. przepisu Spółka ma zamiar dokonywać odliczenia podatku naliczonego i jednocześnie stoi na stanowisku, że nie jest zobowiązana do samonaliczenia VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W odpowiedzi za wezwanie do uzupełnienia wniosku - poprzez wskazanie rodzaju nabywanych przez Wnioskodawcę usług udokumentowanych fakturą VAT świadczonych przez współpracujące ze Spółką firmy zewnętrzne – wskazano, iż jednym z elementów strategii marketingowej Wnioskodawcy podejmowanej w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży jest organizacja spotkań integracyjnych dla kontrahentów Spółki.

Spotkania integracyjne organizowane są przez współpracujące ze Spółką firmy zewnętrzne (agencje turystyczne, hotele, itp.), które wykonując na rzecz Spółki kompleksową usługę dbają o zapewnienie odpowiedniego miejsca dla organizacji imprezy, zapewnienie miejsc noclegowych, wyżywienia, zapewnienia ciekawego oraz atrakcyjnego dla kontrahentów programu, który zgodny będzie z podstawowym celem spotkania, tj. umożliwieniem integracji oraz lepszego poznania się pracowników Spółki oraz jej kontrahentów, które w przyszłości procentować będzie lepszą współpracą.

W konsekwencji, Spółka nabywa od firm zewnętrznych kompleksową usługę polegającą na organizacji i koordynacji wszelkich działań niezbędnych w celu przeprowadzenia spotkania integracyjnego.

W ramach usługi usługobiorca zobowiązuje się zapewnić, w zależności od wymagań Spółki, następujące świadczenia:

• transport dla uczestników Konferencji,
• zakwaterowanie w hotelu,
• zapewnienie miejsc parkingowych w hotelu,
• wyżywienie, w tym w formie usług gastronomicznych,
• wynajem sali konferencyjnej,
• transport z hotelu do miejsca, w którym organizowane są szkolenia,
• środki audiowizualne dla celów szkoleniowych,
• zaplanowanie i organizację zajęć integracyjnych (np. gier scenariuszowych, team buildingu, interaktywnych szkoleń, zadań motywacyjnych).

W konsekwencji, przedmiotem świadczenia ze strony usługodawcy jest kompleksowa usługa organizacji spotkania integracyjnego, na którą składają się poszczególne świadczenia, które dla celów rozliczeń VAT nie mogą być sztucznie dzielone.

Należy także zauważyć, że stanowisko przedstawione przez Spółkę zgodne jest ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów wyrażonym np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 listopada 2008 IPPP1-443-1531/08-4/AK, które wydane zostało w analogicznym stanie faktycznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
2. Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy VAT nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. W opinii Spółki z uwagi, na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a także nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane z działalnością gospodarczą/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę).

Z dniem 1 grudnia 2008 r. przestał obowiązywać art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosowało się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty podatkowe kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, do dnia 30 listopada 2008 r. w przypadku, gdy podatnik poniósł koszty reprezentacyjne nie rozliczane w wyniku podatkowym, nie był on uprawniony do odliczenia VAT od takich zakupów.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że opisywana regulacja została uchylona, Spółka ma prawo odliczyć VAT od wszelkich wydatków związanych z działalnością opodatkowaną Spółki, także od tych, które w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów podatkowych, a więc - w analizowanym przypadku - Spółka uprawniona jest odliczyć VAT od nabytych usług reprezentacyjnych z uwagi na fakt, że zakupy te są bezpośrednio związana z jej opodatkowaną sprzedażą.

W konsekwencji, Spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku zgodnie z art. 86 ust. ustawy VAT, na podstawie którego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zdaniem Spółki, w przedmiotowym przypadku nie powinno ulegać wątpliwości, że przedmiotowe wydatki związane są ze sprzedażą opodatkowaną i mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Wnioskodawcy.

Jak wskazano powyżej celem organizowanych spotkań jest lepsze poznanie się pracowników Spółki oraz osób z nią na stałe współpracujących, w założeniu mające procentować lepszą współpracą w przyszłości. Organizowane imprezy mają na celu zintegrowanie zespołu Spółki oraz kontrahentów (nabywców produktów Spółki), lecz także omówienie dotychczasowych osi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »