Moment odliczenia podatku VAT z faktury VAT RR

Pytanie podatnika: Czy w związku z przekroczeniem umownie ustalonych przez strony, piętnastodniowych terminów płatności za dostarczane przez rolnika ryczałtowego produkty rolne, nabywcy tych produktów przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku oraz czy prawo to przysługuje mu na zasadach ogólnych, tj. w miesiącu, w którym faktycznie dokonano zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2009 r. (data wpływu 19 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywa na podstawie zawartych w formie pisemnej, na okres jednego roku, umów kontraktacji produkty rolne od rolników ryczałtowych w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którym przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem, a kwota zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi przez nabywcę produktów rolnych. Zgodnie z zawartymi umowami strony ustaliły piętnastodniowy termin zapłaty licząc od daty dostawy towarów. Przy tak określonym stanie faktycznym i prawnym zdarza się, że nabywca produktów rolnych dokonuje zapłaty za sprzedany i dostarczony towar z kilkudniowym przekroczeniem piętnastodniowego, ustalonego umową stron terminu płatności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przekroczeniem umownie ustalonych przez strony, piętnastodniowych terminów płatności za dostarczane przez rolnika ryczałtowego produkty rolne, nabywcy tych produktów przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku oraz czy prawo to przysługuje mu na zasadach ogólnych, tj. w miesiącu, w którym faktycznie dokonano zapłaty?

Zdaniem Wnioskodawcy przekroczenie ustalonego przez strony umowy cywilnoprawnej terminu płatności za dostarczane produkty rolne nie pozbawia nabywcy tych produktów prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku. Prawo to przysługuje nabywcy na zasadach ogólnych, w miesiącu, w którym faktycznie dokonano zapłaty. Zasadą wynikającą z treści art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest prawo nabywcy do zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 o zryczałtowany zwrot podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty pod warunkiem, że zapłata należności za produkty rolne, w tym również kwota zryczałtowanego zwrotu podatku nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia od dnia zakupu. Od tej regulacji ustawodawca przewidział wyjątek w postaci umownego określenia przez strony dłuższego niż 14-dniowy termin płatności.

Zdaniem Wnioskodawcy - przyjęcie przez ustawodawcę określonego terminu na zapłatę rolnikowi ryczałtowemu należności za dostarczane przez niego produkty rolne miało na celu uniemożliwienie przeciągania przez nabywców tych produktów terminu przelania na rachunek bankowy należnej rolnikowi kwoty, przy jednoczesnym prawie szybkiego odzyskania wypłaconego rolnikowi ryczałtu. Cel tej instytucji stanowi zatem wprowadzenie obowiązku zapłaty należności w ciągu 14 dni od dnia zakupu, a bezpośrednim następstwem niezachowania tego terminu jest w konsekwencji definitywne pozbawienie nabywcy możliwości zwiększenia podatku naliczonego o zwrot ryczałtu zapłaconego po tym terminie.

Ta ochronna regulacja wprowadzona przez ustawodawcę nie pozbawia jednak stron możliwości ukształtowania ich praw i obowiązków odmiennie, zgodnie z zasadą swobody umów wynikającą z art. 353(1) Kodeksu cywilnego. W oparciu o art. 116 ust. 6 pkt 2 - strony mogą zatem dowolnie ukształtować łączące je stosunki prawne, w tym również określić inny niż wynikający z art. 116 ust. 6 pkt 2 termin zapłaty. Jednocześnie Wnioskodawca uważa, iż naruszenie umownych terminów nie pozbawia nabywcy prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zwrot zapłaconego rolnikowi ryczałtu, bowiem brak jest takiego zapisu w ustawie. Zasada neutralności jako podstawowy fundament konstrukcji podatku od towarów i usług dotyczy również zryczałtowanego zwrotu podatku. Jej podstawą jest prawo do odliczenia przez czynnego podatnika VAT podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej. Wszelkie ograniczenia tej reguły, w tym również ograniczenie podwyższ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »