Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.02.2009

Kradzież części środka trwałego

Pytania podatnika:
Jak należy postąpić w przypadku kradzieży elementów wymiennych maszyny drogowej (koparko-ładowarki), która figuruje w ewidencji środków trwałych i nadal wykorzystywana jest w działalności spółki?
Czy wartość początkową tej maszyny, będącą podstawą odpisów amortyzacyjnych, w skład której weszła cena nabycia skradzionych części peryferyjnych, należy pomniejszyć o wartość skradzionych elementów?
Czy zakup nowych części w miejsce skradzionych można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 9 grudnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 12 grudnia 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 24 listopada 2008 r. znak IPPB3/423-1008/08-2/MK doręczonej 28 listopada 2008 r., złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje:

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzono, że istnieją podstawy do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego i uznania stanowiska Podatnika zawartego we wniosku o interpretację za prawidłowe.

W dniu 24 listopada 2008 r. została wydana interpretacja indywidualna, w której stwierdzono, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpnia 2008 r.) jest nieprawidłowe.

We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W miesiącu lipcu 2008 r. skradziono Wnioskodawcy części peryferyjne (końcówki wymienne) należące do środka trwałego pn koparko-ładowarka: młot hydrauliczny i łyżkę 400 mm. Wyżej wymieniona koparko-ładowarka została oddana do użytkowania w Spółce oraz wprowadzona do ewidencji środków trwałych w grudniu 2005 r. wraz z osprzętem m.in. zestawem łyżek koparkowych i młotem, jako jeden środek trwały. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane niezmiennie od stycznia 2006 r. od pełnej inwentarzowej wartości początkowej koparko-ładowarki metodą liniową.

Kradzież tych dwóch elementów nie ma wpływu na dalsze wykorzystywanie koparko-ładowarki w prowadzonej działalności budowlanej, ponieważ w jej skład wchodzą również inne końcówki wymienne, które są instalowane zamiennie w zależności od rodzaju wykonywanych prac budowlanych. Koparko-ładowarka nadal istnieje i sprawnie funkcjonuje jako pełnowartościowy środek trwały.

Na okoliczność kradzieży zgłoszono ten fakt policji, która sprawę umorzyła z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa.

Jednocześnie w instytucji ubezpieczeniowej złożono wniosek o przyznanie odszkodowania, w odpowiedzi na który Spółka otrzymała postanowienie o przyznaniu odszkodowania.

Obecnie Wnioskodawca finalizuje zakup brakujących elementów o takich samych właściwościach i parametrach, które zastąpią skradzione elementy.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytania:

Jak należy postąpić w przypadku kradzieży elementów wymiennych maszyny drogowej (koparko-ładowarki), która figuruje w ewidencji środków trwałych i nadal wykorzystywana jest w działalności spółki?

Czy wartość początkową tej maszyny, będącą podstawą odpisów amortyzacyjnych, w skład której weszła cena nabycia skradzionych części peryferyjnych, należy pomniejszyć o wartość skradzionych elementów?

Czy zakup nowych części w miejsce skradzionych można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie ze stanowiskiem Podatnika wydatki na nabycie nowych części do koparko-ładowarki (w miejsce skradzionych) powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zaś wartości początkowej tej maszyny nie należy pomniejszać o wartość skradzionych elementów.

Organ wydający interpretację uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe, przyjmując, że poprzez kradzież części peryferyjnych nastąpiło trwałe ich odłączenie. W związku z tym należało skorygować wartość początkową środka trwałego o wartość skradzionych części, zgodnie z art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto stwierdzono, że Spółka ponosząc nakłady na zakup nowych części w miejsce skradzionych ulepsza posiadany środek trwały i poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Podatnik, w zakresie wydanej interpretacji z dnia 24 listopada 2008 r., wezwał Organ w dniu 9 grudnia 2008 r. do usunięcia naruszenia prawa.

Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

Zaskarżonej interpretacji Spółka zarzuca naruszenie przepisów:

I. prawa materialnego, tj. art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) przez ich błędną wykładnię;
II. postępowania, tj. art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa poprzez przekroczenie terminu wydania interpretacji indywidualnej;
III. art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez naruszenie zasady prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Ad. I)

Zdaniem Spółki w wydanej interpretacji indywidualnej:

a. cytowane są różne przepisy bez związku z pytaniami zadanymi przez Spółkę,
b. podana przez Izbę Skarbową definicja trwałego odłączenia nie ma oparcia w obowiązujących przepisach i jest wnioskiem Izby wywiedzionym dowolnie, na niekorzyść podatnika,
c. Izba Skarbowa formułuje negatywny dla podatnika wniosek bez podania podstawy prawnej,
d. brak jest ustosunkowania się Izby do interpretacji przez nas załączonych,
e. nie uwzględniono innych argumentów w sprawie braku możliwości zastosowania przepisu art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ad. a) Spółka uważa, że przepisy art. 15 ust. 1, art. 16 ust 1, art. 16 ust 1 pkt 5, art. 16h ust.1, art. 15 ust 6, art. 16a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymienione przez Izbę w wydanej interpretacji zacytowane są bez odniesienia do sprawy będącej przedmiotem zapytania. Izba nie podała, w jakim celu przytacza te przepisy, nie odniosła ich do sytuacji przez Spółkę opisanej, nie były one również przedmiotem zapytania.

ad. b) Zdaniem Wnioskodawcy przepis art. 16g ust. 16 cyt. ustawy, nie będzie miał w sprawie zastosowania, ponieważ zdarzenie polegające na kradzieży elementów maszyny nie jest tożsame z trwałym uszkodzeniem. Natomiast trwałe odłączenie, o czym mowa w art. 16g ust. 16, oznacza całkowite, nieodwracalne odłączenie i na stałe pozbawienie części składowej czy peryferyjnej danego środka trwałego, skutkujące utratą jego dotychczasowej funkcjonalności. W ww. przepisie nie ma mowy o wymianie odłączonej części na inną jak wskazuje Izba w przysłanej nam Interpretacji. Takie same części powracają do środka trwałego i dalej z nim funkcjonują, podobnie jak w przypadku wymiany uszkodzonej części w ramach remontu. W celu przywrócenia pierwotnej (pełnej) zdolności użytkowej środka trwałego, odtworzenia zaistniałych strat, Spółka zakupiła elementy w miejsce skradzionych, posiadające takie same parametry techniczne (typ, rodzaj, wielkość, funkcjonalność) jak pierwotne, wyprodukowane przez tego samego producenta. Nie można utożsamiać takiego działania ze stałym odłączeniem elementów maszyny i zaprzestaniem ich wykorzystywania oraz zmianą funkcjonalności środka trwałego.

ad. c) Spółka nie zgadza się z uzasadnieniem zawartym w Interpretacji, że zastąpienie skradzionych części innymi, takimi samymi zwiększa wartość początkową przedmiotowej koparko-ładowarki, gdyż przepisy (art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3) określają jedynie sposób wyceny wartości początkowej środka trwałego, a nie przepis prawny stanowiący podstawę takiego zwiększenia. Izba nie podaje przepisu, na podstawie którego należałoby dokonać zwiększenia wartości początkowej koparko-ładowarki, bo brak jest takowego w ustawie. Ustawodawca formułuje w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie dwa przepisy dotyczące zwiększania wartości początkowej środka trwałego, po jego odbiorze do użytkowania: art. 16g ust. 13 i art. 16g ust. 17, z których żaden nie ma, zdaniem Spółki, w jej przypadku zastosowania.

Art. 16 g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy zwiększenia wartości początkowej środka trwałego, również w przypadku nabycia części składowej lub peryferyjnej, ale tylko w przypadku, gdy w wyniku poniesionych wydatków środek trwały uległ ulepszeniu. W przypadku poniesienia nakładów na odkupienie takich samych części do koparko- ładowar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »