Wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. II UK 128/04

Korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jedno-czesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara Wagner (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2005 r. sprawy z wniosku Adriany K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. o nieobciążanie składką na ubezpieczenie społeczne, na skutek kasa-cji organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2004 r. [...] oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r. [...] zmienił wyrok Sądu OkręgowegoSądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu z dnia 4 lipca 2002 r. [...], oddalający odwołanie Adriany K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 marca 2002 r., stwierdzającej podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w okresie od 12 stycznia 1999 r. do 3 maja 1999 r. oraz od 11 czerwca 1999 r. do 10 czerwca 2001 r. z tytułu prowadzenia działalności go-spodarczej, zobowiązującej wnioskodawczynię do opłacenia składek na ubezpiecze-nie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, w ten sposób, że ustalił, iż Adriana K. nie ma obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu za okres od 12 stycznia 1999 r. do 3 maja 1999 r. i od 11 czerwca 1999 r. do 10 czerwca 2001 r.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich prawna ocena. Adriana K. od 1 kwietnia 1993 r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Od 25 stycznia 1994 r. jest również zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu w Biurze Usług Podatkowych Hanny i Jerzego K. w G. Z tytułu zatrudnienia w Biurze Usług Podatkowych opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Od dnia 1 stycznia 1999 r. wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W okresie od 12 stycznia 1999 r. do 3 maja 1999 r. Adriana K. pobierała zasiłek macierzyński, a od 11 czerwca 1999 r. do 10 maja 2001 r., przebywała na urlopie wychowawczym, otrzymując z tego tytułu zasiłek wychowawczy.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że wnioskodawczyni, na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), powoływanej dalej jako „ustawa" lub „ustawa systemowa", podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, okoliczność, że Adriana K. przebywała na urlopie macierzyńskim, a następnie na urlopie wychowawczym, nie pozbawiła jej „waloru pracownika", wobec czego nie uzasadniała powstania obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w spornym okresie. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu nadanym temu przepisowi ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 1256), składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński oraz wypłacony zasiłek wychowawczy za czas urlopu wychowawczego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pełnomocnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G. zaskarżył ten wyrok kasacją. Wskazując jako podstawy kasacji naruszenie prawa materialnego, a to art. 16 ust. 8 i art. 9 ust. 6 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 i pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez przyjęcie poglądu, że „wnioskodawczyni prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim a następnie wychowawczym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i pobierania stosownych zasiłków w tych okresach nie podlega ubezpieczeniu społecznemu [...] i nie jest zobowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy", a także naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, a zwłaszcza nierozważenie wszechstronnie materiału dowodowego oraz nieuwzględnienie okoliczności, że wnioskodawczyni w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i zasiłku wychowawczego prowadziła nadal pozarolniczą działalność gospodarczą, pełnomocnik wniósł o „uchylenie wyroku i oddalenie apelacji wnioskodawczyni [...] w całości oraz zasądzenie od wnioskodawczyni kosztów procesu postępowania kasacyjnego według norm przepisanych". Jako okoliczność uzasadniającą rozpoznanie kasacji powołał potrzebę wykładni art. 16 ust. 8 i art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 i z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wskazując jednocześnie na rozbieżność w orzecznictwie sądów.

W uzasadnieniu kasacji pełnomocnik organu rentowego podniósł, że stanowisko Sądu w kwestii finansowania wypłaty zasiłku macierzyńskiego i zasiłku wychowawczego przez budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest błędne i wynika z niewłaściwego rozumienia zagadnienia występującego w sprawie. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił również lakoniczność. W jego ocenie, z uzasadnienia orzeczenia nie wynika jakie okoliczności Sąd wziął pod uwagę, a jakie pominął. Sąd przyjął niewłaściwą podstawę rozstrzygnięcia art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pomijając art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy. Z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 powołanej ustawy wynika obowiązek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, także wówczas, gdy wnioskodawczyni korzysta z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę i gdy w tym okresie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zaprzestając świadczenia pracy, wnioskodawczyni była więc zobowiązana do zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego bez wezwania organu rentowego w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Stanowisko wyrażone przez Sąd Apelacyjny prowadzi do nieuzasadnionego obciążania budżetu państwa wypłatami świadczeń macierzyńskich i wychowawczych na rzecz osób, które pomimo, że zaprzestały świadczyć pracę w ramach umowy o pracę, wykonują ją nadal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Według skarżącego, prezentowany przez Sąd pogląd pozostaje w sprzeczności z „ideą świadczeń społecznych, które mają być kierowane do osób faktycznie ich potrzebujących".

W odpowiedzi na kasację wnioskodawczyni wnosiła o jej oddalenie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Stan faktyczny rozpoznawanej sprawy nie jest skomplikowany. Adriana K., prowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »