Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników

Pytanie podatnika: Czy w kontekście zaprezentowanego zdarzenia przyszłego powstanie u Wnioskodawcy obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z opłacaniem przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników ogólnej i ryczałtowej składki ubezpieczeniowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2008 r. (data wpływu 13.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu sfinansowania przez pracodawcę na rzecz pracowników ogólnej i ryczałtowej składki ubezpieczeniowej z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu sfinansowania przez pracodawcę na rzecz pracowników ogólnej i ryczałtowej składki ubezpieczeniowej z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest pracodawcą i zamierza, przy współpracy z ubezpieczycielem proponującym ubezpieczenie grupowe na życie bez funduszu ubezpieczeniowego, wprowadzić program zachęcający pracowników do pozostania w zakładzie pracy oparty na grupowym ubezpieczeniu na życie.

Grupowy produkt ubezpieczeniowy, którym Wnioskodawca zamierza objąć swoich pracowników, będzie miał następujące cechy charakterystyczne:

1. Umowa ubezpieczenia będzie umową grupową bezimienną na rzecz osoby trzeciej (art. 808 Kodeksu cywilnego), a jej stronami będzie ubezpieczyciel oraz podatnik jako ubezpieczający. Konstrukcja taka zakłada, że ubezpieczający ubezpiecza grupowo cudzy interes ubezpieczeniowy (interes ubezpieczonego), ale działać będzie we własnym imieniu.
2. Ubezpieczonym będą pracownicy spełniający określone kryteria, którzy wyrażą zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem grupowym.
3. Zdarzeniem ubezpieczeniowym będzie dożycie przez pracownika do końca okresu ubezpieczenia, tj. do końca okresu pięcioletniego licząc od końca roku zawarcia umowy ubezpieczenia), pod warunkiem pozostawania w stosunku pracy z Wnioskodawcą. Świadczenie wypłacane będzie pracownikom lub wskazanym przez pracowników osobom trzecim (uposażonym). Umowa ubezpieczenia może przewidywać także: (i) możliwość wypłaty pracownikowi świadczenia po upływie okresu ubezpieczenia, pomimo odejścia z zakładu pracy przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, przy czym wysokość świadczenia ustalona będzie wówczas proporcjonalnie do okresu objęcia pracownika grupową ochroną ubezpieczeniową oraz (ii) ubezpieczenie ryzyka śmierci pracownika w okresie ubezpieczenia.
4. Wnioskodawca będzie pokrywał składkę z tytułu ubezpieczenia grupowego: składka ustalona będzie i płatna przy zawarciu umowy w kwocie ogólnej i w sposób zryczałtowany odpowiednio dla przedziałów liczebnych pracowników mogących podlegać ubezpieczeniu i to niezależnie od konkretnej (faktycznej) liczby pracowników którzy zostaną objęci ubezpieczeniem (w sensie materialnym). Zmniejszenie lub zwiększenie liczby osób w danym przedziale nie będzie wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie należnej składki uiszczonej przez pracodawcę przy zawarciu umowy zabezpieczenia. Wysokość składki za ubezpieczenie grupowe nie będzie sumą składek indywidualnych, ale kwotą ogólną.
5. Umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostanie zawarta będzie wykluczać:

- wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy;
- możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy;
- wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w kontekście zaprezentowanego zdarzenia przyszłego powstanie u Wnioskodawcy obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z opłacaniem przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników ogólnej i ryczałtowej składki ubezpieczeniowej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W sytuacji, gdy pracodawca zbiorowo ubezpiecza pracowników i wykupuje polisę ubezpieczeniową dla zbioru, a opłata za tę polisę jest ustalona i płatna w kwocie ogólnej i zryczałtowanej i nie jest możliwą identyfikacja ceny konkretnego świadczenia ponoszonego na rzecz konkretnego pracownika w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, to u pracownika nie powstanie dochód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji u pracodawcy nie powstanie obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy określony w art. 31 ww. ustawy.

Ogólna definicja przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest zawarta w art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Z przepisu tego wprost wynika, iż przychód podatkowy stanowią otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy - za przychody uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z art. 12 ust. 3 ww. ustawy wynika, iż wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi niewchodzące w zakres działalności pracodawcy), ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b ww. ustawy. Stąd też w przypadku usług zakupionych przez pracodawcę wartość pieniężną tych świadczeń dla celów podatkowych ustala się według cen zakupu. Z powołanych przepisów wynika, iż pracodawca jest obowiązany do doliczenia do przychodu pracownika wartości faktycznie otrzymanych przez pracownika świadczeń stosując ceny zakupu usług. Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, kiedy opłacać będzie składkę na rzecz ubezpieczenia grupowego ubezpieczycielowi w sposób ryczałtowy (a nie jako sumę składek poszczególnych pracowników przystępujących do ubezpieczenia) nie jest możli...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »