Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.01.2009

Skutki podatkowe zmiany umów leasingu odnośnie kosztów uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy w przypadku zmiany obowiązujących w Spółce umów leasingu w sposób opisany powyżej, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjne, raty leasingowe i inne wydatki związane z eksploatacją leasingowanych samochodów osobowych poniesionych na podstawie opisanych umów w całym okresie trwania umowy czy jedynie od momentu podpisania aneksu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.09.2008 r. (data wpływu 22.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umów leasingu odnośnie kosztów uzyskania przychodów — jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.09.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych umów leasingu odnośnie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W lipcu 2004 r. Spółka zawarła umowę ramową leasingu samochodów ciężarowych na czas nieokreślony. Zgodnie z jej postanowieniami, strony zawarły szczegółowe umowy leasingu w odniesieniu do poszczególnych samochodów, przy uwzględnieniu zapisów umowy ramowej. W listopadzie 2005 r. do umowy ramowej zawarto aneks nr 2, zgodnie z którym przedmiotem leasingu mogą być również samochody osobowe.

Poszczególne umowy leasingu zawarte przez Spółkę przewidywały, że:

— przedmiot leasingu dla celów podatkowych amortyzowany jest przez finansującego,
— finansujący od każdej zawartej umowy leasingu pobiera bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 1% wartości początkowej przedmiotu leasingu, objętego daną umową leasingu oraz ustala każdorazowo, miesięczne raty leasingu, w których cześć odsetkowa dla Spółki zostaje wyliczona w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M z pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje płatność,
— korzystający zobowiązany jest do opłacania rat leasingowych wyliczonych zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej, których liczba i kwoty określone są w harmonogramie rat leasingowych,
— wartość netto poszczególnych przedmiotów leasingu została określona przez strony w załączniku do umowy,
— wartość końcową przedmiotu leasingu strony ustalają w zależności od marki samochodu z określonym maksymalnym limitem przebiegu po trzech latach 120 tys. km, w przedziale od 50% do 35% wartości początkowej przedmiotu leasingu,
— każda umowa leasingu samochodu osobowego została zawarta na okres 36 miesięcy, liczony od daty odbioru przedmiotu leasingu do dnia wymagalności ostatniej raty leasingowej,
— po tym okresie przedmiot leasingu oddawany jest finansującemu, który jest uprawniony do jego sprzedaży osobie trzeciej.

Postanowienia zawarte w poszczególnych umowach leasingu nie spełniają warunków przewidzianych w rozdziale 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawych (Dz.U. 2000 r., nr 54 poz. 654 z późn. zm. — dalej ustawa o CIT) niezbędnych do uznania tych umów za umowy leasingu, o których mowa w art. 17b wyżej wymienionej ustawy. Przedmiotowe umowy nie wypełniają jednego z warunków wymienionych w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT ponieważ suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, nie odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych. W konsekwencji do zawartych przez Spółkę umów mają zastosowanie przepisy art. 17l ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika — w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach. Spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa powyżej. W konsekwencji, wszelkie wydatki poniesione przez Spółkę w związku z eksploatacją samochodów osobowych na podstawie przedmiotowych umów nie mogą stanowić dla Spółki kosztów uzyskania przychodów.

Spółka poprzez podpisanie aneksów do poszczególnych umów zamierza zmienić warunki obowiązujących umów leasingu samochodów osobowych. Suma opłat leasingowych samochodów osobowych (pomniejszona o należny podatek od towarów i usług), ustalona w aneksie, odpowiadać będzie co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w przypadku zmiany obowiązujących w Spółce umów leasingu w sposób opisany powyżej, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjne, raty leasingowe i inne wydatki związane z eksploatacją leasingowanych samochodów osobowych poniesionych na podstawie opisanych umów w całym okresie trwania umowy czy jedynie od momentu podpisania aneksu?

Zdaniem Spółki:

Zgodnie z przepisami art. 17b ustawy o CIT, umowa będzie spełniała warunki do uznania jej za umowę leasingu, jeśli:

— została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, oraz
— suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Przepisy art. 17 ust. 1 ustawy o CIT wskazują warunki konieczne do uznania umowy za umowę leasingu dla celów podatkowych. Spółka zwraca uwagę, że drugi z tych warunków odnoszący się do sumy opłat leasingowych sformułowany został w sposób odnoszący się do całego okresu obowiąz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »