Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.11.2008

Amortyzacja podatkowa systemu informatycznego

Pytania podatnika:
1. W którym momencie Spółka powinna wprowadzić wartość niematerialną i prawną w postaci Systemu do rejestru wartości niematerialnych i prawnych (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych)?
2. Czy „koszty okołowdrożeniowe” ponoszone do zakończenia procesu wdrożenia Systemu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia, czy powinny powiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Systemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wartości początkowej oraz amortyzacji podatkowej wartości niematerialnej i prawnej — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wartości początkowej oraz amortyzacji podatkowej wartości niematerialnej i prawnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Spółka — należąca do Grupy Kapitałowej X (dalej: Grupa) — na podstawie „Umowy licencyjnej i serwisowej na korzystanie z oprogramowania YY w celu obsługi wewnętrznych procesów biznesowych” zawartej w dniu 7 maja 2007 r. z Y Spółka z o.o. (dalej: Y) nabyła od Niej licencję uprawniającą do korzystania ze Zintegrowanego Systemu Informatycznego YY w formule „open” (dalej: System). Zgodnie z tą umową, licencja została udzielona na rzecz Spółki wyłącznie w celu korzystania z Systemu przez Spółkę oraz podmioty z Grupy. Zakres licencji udzielonej Spółce przez Y obejmuje możliwość korzystania z Systemu przez podmioty z Grupy — w czasie, gdy będą one spełniały kryteria zaliczenia ich do Grupy — pod następującymi warunkami, które winny być spełnione łącznie:

1. Spółka i X SA ponoszą względem Y solidarną — z ww. podmiotami zamierzającymi korzystać z Systemu — odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie umowy z 7 maja 2007 r., a także za czyny niedozwolone, w tym za naruszenie praw własności intelektualnej do Systemu, na zasadach i w wysokości określonych tą umową;
2. uprzedniego pisemnego (pod rygorem nieważności) zobowiązania się danego podmiotu z Grupy wobec Y i Spółki do przestrzegania wszystkich postanowień umowy z 7 maja 2007 r. dotyczących zakresu i sposobu korzystania z Systemu (z wyłączeniem warunków cenowych), udowodnienia Y poprzez złożenie stosownych dokumentów (w tym odpisów z KRS) powiązań pozwalających zaliczyć dany podmiot do Grupy oraz złożenia Y oświadczenia o przyjęciu na siebie solidarnej — wraz z X SA i Spółką — odpowiedzialności względem Y za naruszenia umowy z 7 maja 2007 r. w powyższym zakresie, na zasadach i w wysokości określonych tą umową oraz upoważnienia Y do dokonywania kontroli zgodności wykorzystania Systemu z warunkami tej Umowy;
3. uzyskania uprzedniej zgody Y na korzystanie z uprawnień do korzystania z Systemu, z tym, że za wyrażenie zgody przez Y rozumie się brak pisemnego jej sprzeciwu wyrażonego w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia uzyskania od Spółki pisemnej informacji, o treści zgodnej z pkt 2, Y może wyrazić sprzeciw, o którym mowa powyżej jedynie z Ważnej Uzasadnionej Przyczyny (zdefiniowanej w umowie z 7 maja 2007 r.), którą przedstawi i uzasadni na piśmie;
4. System i Baza Danych nie zostaną zainstalowane w lokalizacji innej niż lokalizacja ustalona przez Spółkę i będą wykorzystywane w ramach jednej instalacji produktywnej. Baza Danych będzie wykorzystywana wyłącznie z Systemem.

Na podstawie umowy z Y, udostępniony Spółce System stanowi jednorodny układ modułów współpracujących ze sobą i tworzących jako całość system wspomagający kompleksowo procesy gospodarcze użytkownika. Po uruchomieniu wszystkich funkcjonalności, System składać się będzie z następujących modułów:

1. Księgowość.
2. Kontroling.
3. Konsolidacja.
4. Sprzedaż.
5. Zakupy i logistyka.
6. Kadry i płace.
7. E-learning.
8. E-recruting.
9. CRM sprzedaż.
10. CRM obsługa posprzedażowa.
11. Obsługa majątku.
12. Obsługa nieruchomości.
13. Bazy wiedzy.
14. Portal.

Spółka zamierza gospodarczo wykorzystywać w pełni funkcjonalny (a więc dostosowany do specyfiki i wymogów biznesowych Grupy) System udostępniając go spółkom z Grupy zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy z 7 maja 2007 r., zawartej z Y i w ten sposób zapewniać tym spółkom pełną obsługę procesów biznesowych z wykorzystaniem Systemu.

W przyszłości planowane jest także udostępnianie Systemu na rzecz podmiotów trzecich. Powyższe cele będą mogły być realizowane dopiero po zakończeniu procesu wdrożenia, kiedy System zostanie ostatecznie oddany do używania (tj. osiągnie pełną funkcjonalność).

Z uwagi na specyfikę oraz integralność Systemu, proces implementacji jest złożony i długotrwały. Działania w celu wdrożenia i testowania Systemu Spółka podejmuje we współpracy z firmą Z Spółka z o.o. (dalej: Z) systematycznie od maja 2007 r. Ze względu na złożoność Systemu oraz jego znaczenie dla funkcjonowania Grupy, implementacja Systemu wymaga stopniowego uruchamiania poszczególnych modułów w różnym zakresie funkcjonalności. Począwszy od lipca 2008 r. następuje proces udostępniania spółkom z Grupy niektórych ustalonych w harmonogramie wdrożenia funkcjonalności (lub części funkcjonalności) Systemu w celu umożliwienia tym spółkom jego testowania, oceny jakości procesu wdrożenia, eliminacji potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu oraz zapewnienia płynności procesu zmiany systemów informacji zarządczej.

W ramach fazy testowej Systemu, w lipcu 2008 r., udostępniono następujące moduły (stopień wdrożenia jest wyrażony jako przybliżony procent planowanej pełnej funkcjonalności) Systemu:

1. Księgowość — 60%.
2. Kontroling — 40% (obecnie wdrożona funkcjonalność bez funkcji planowania i raportowania wykonania planu).
3. Konsolidacja — 0%.
4. Sprzedaż — 50% (bez funkcji bilingowania i centralizacji procesu fakturowania).
5. Zakupy i logistyka — 30% (bez funkcji magazynów wysokiego składowania, wsparcia logistyki, zapotrzebowań, strategii zatwierdzania, kontraktów, oceny dostawców, automatyzacji procesów uzgadniania faktur, automatyzacji procesów obsługi cenników).
6. Kadry i płace — 80%.
7. E-learning — 98%.
8. E-recruting — 0%.
9. CRM sprzedaż — 60%.
10. CRM obsługa posprzedażowa — 0%.
11. Obsługa majątku — 5%.
12. Obsługa nieruchomości — 0%.
13. Baza wiedzy — 0%.
14. Portal — 10% (tylko portal e-learningowy).

Uruchomienie pełnych funkcjonalności oraz pozostałych modułów będzie przebiegać stopniowo, a termin zakończenia wdrożenia będzie uzależniony od wyników poprawności funkcjonowania całego Systemu. Osiągnięcie określonych funkcjonalności poszczególnych modułów jest uzależnione od stopnia wdrożenia kolejnych modułów na zasadzie naczyń połączonych, np. niska funkcjonalność jednego z modułów, tj. Kontroling czy Konsolidacja uniemożliwia wykorzystanie w pełni innego modułu o wyższym stopniu wdrożenia, tj. Księgowość czy CRM sprzedaż.

W toku wdrożenia, obsługa procesów w starych systemach (wykorzystywanych dotychczas przez podmioty z Grupy) jest systematycznie eliminowana — w stopniu, w jakim nowy System jest implementowany, aż do wdrożenia wszystkich modułów, zapewniających osiągnięcie pełnej funkcjonalności Systemu.

Jednocześnie, w zakresie, w jakim będzie to możliwe, spółki z Grupy wykorzystywać będą udostępnione aplikacje (które częściowo zastąpią dotychczasowe oprogramowanie) dla realizacji indywidualnych procesów biznesowych. W trakcie procesu wdrażania i testowania, nowy System nie przejmie jednak nawet wszystkich funkcji wykorzystywanego dotychczas oprogramowania starszej generacji, lecz jedynie te, które są niezbędne w danym obszarze dla zachowania prawidłowości realizowanych procesów biznesowych. Powyższa sytuacja będzie mieć przykładowo miejsce w zakresie świadczenia przez XA Spółka z o.o. (dalej: XA.) usług outsourcingowych na rzecz spółek z Grupy (obsługa księgowa). W tym przypadku, w okresie wdrożenia wykorzystywane funkcjonalności Systemu zastąpią dotychczasowe oprogramowanie wykorzystywane przez XA., ale zakres zadań Systemu obejmować będzie jedynie minimum pozwalające na realizowanie ograniczonego (w porównaniu z oczekiwanym w przyszłości) zakresu usług, tzn. generowanie danych pozwalających na sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych itp. W oparciu o harmonogram wdrożenia, funkcjonalność modułu księgowego będzie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy rozwijana oraz stopniowo poszerzana o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »