Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.11.2008

Autorskie koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy

Pytania podatnika:

1) Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła w składanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części:

— wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze,
— wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawczynię utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów?

2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych w zeznaniu rocznym, w sytuacji gdy pracodawca w informacji PIT-11 wykaże koszty w zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych w zeznaniu rocznym, w sytuacji gdy pracodawca w informacji PIT-11 wykaże koszty w zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest pracownikiem Spółki B... S.A. z siedzibą w W..., zatrudnionym przy realizacji prac związanych z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych. Poza zwykłymi obowiązkami pracowniczymi zajmuje się przede wszystkim — w ramach realizacji zleceń klientów spółki lub w ramach projektów wewnętrznych — wykonaniem utworów o charakterze dzieł w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. nr 90 poz. 904 z późn. zm.).

Do utworów o takim charakterze, opracowywanych przez Wnioskodawczynię zaliczyć można programy komputerowe, a także modyfikacje programów komputerowych lub projekty systemów informatycznych i modyfikacje projektów systemów informatycznych. Zdaniem Wnioskodawczyni w ramach umowy o pracę może wykonywać poniższy zakres prac:

a. tworzyć programy komputerowe na potrzeby klientów Spółki jak i w ramach projektów wewnętrznych. Wykonywane przez Wnioskodawczynię programy komputerowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy i mają indywidualny charakter autorski. Wskazuje, że praktyka w zakresie programów komputerowych jest taka, że wykonane przez Wnioskodawczynię programy stają się elementami bibliotek programów sprzedawanych dalej do klientów firmy. Spółka wykonuje także modyfikacje programów komputerowych własnych jak i partnerów technologicznych do potrzeb klientów lub w ramach projektów wewnętrznych. Modyfikacje programów komputerowych wykonywane przez Wnioskodawczynię mają także autorski charakter i stanowią niepowtarzalny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub
b. projekty systemów informatycznych i modyfikacje projektów systemów informatycznych na potrzeby klientów Spółki zarówno projekty, jak i modyfikacje projektów mają charakter autorski i prezentują indywidualną niepowtarzalną wizję rozwiązania opisywanych zagadnień. Utwory te są wyrażane w postaci tekstów, symboli matematycznych i innych znaków graficznych. Wykonane projekty i adaptacje projektów są sprzedawane dalej do klientów spółki.

Łącząca Wnioskodawczynię z pracodawcą — Spółką B... S. A. umowa o pracę zostanie zmieniona tak, że będzie zawierać postanowienia uwzględniające szczególny charakter wykonywanych czynności oraz fakt nabywania przez Spółkę autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z wykonywaniem przez Wnioskodawczynię czynności twórczych.

Postanowienia te wprowadzą do umowy o pracę przede wszystkim rozgraniczenia kwot wynagrodzenia wypłacanego za wykonywanie utworów w tym również za przejście do majątku Spółki autorskich praw majątkowych do tych utworów oraz kwoty wynagrodzenia za pracę o charakterze nietwórczym (wykonywanie obowiązków pracowniczych) podział wynagrodzenia na dwie części następować będzie w oparciu o czas pracy przeznaczany przeze Wnioskodawczynię na prace związane bezpośrednio z tworzeniem utworów.

Spółka prowadzić będzie ewidencję czasu pracy oraz efektów twórczych stanowiących wykonane przez Wnioskodawczynię utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

1. Prace nad wykonaniem utworów będą ewidencjonowane w odrębnych rejestrach informatycznych w ramach, którego prowadzona ewidencja pozwoli na wyodrębnienie wykonywanych utworów i czasu poświęconego na ich wykonanie — wyrażonego w godzinach czasu pracy.
2. Wydruki zastawień z rejestrów — miesięczne oraz roczne — akceptowane będą w zakresie wykonanych przez Wnioskodawczynię prac i poświęconych na ten cel godzin przez Dyrektora Działu, a następnie przedkładane do akceptacji przez Zarząd Spółki.
3. Zaakceptowane przez Zarząd Spółki wydruki roczne zawierać będą sumę wszystkich wykonanych utworów z przypisaniem czasu poświęconego na ich realizację — wykonanych przez Wnioskodawczynię w danym roku kalendarzowym. Wydruk roczny zawierać także będzie łączną ilość czasu (wyrażoną w godzinach) poświęconą na realizację wymienionych na nim utworów i stanowić będzie podstawę podziału wynagrodzenia Wnioskodawczyni za dany rok kalendarzowy na dwie części: wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków pracowniczych oraz wynagrodzenia za prace twórcze i nabycie przez Spółkę autorskich praw majątkowych do utworów.

Spółka — jako płatnik — w trakcie roku kalendarzowego będzie obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stosując koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej przepisami art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do całości otrzymywanego przez Wnioskodawczynię wynagrodzenia. Takie też koszty wykazywane są w sporządzanej przez Spółkę informacji rocznej PIT-11. Jednocześnie — wraz z przedmiotową informacją roczną — Wnioskodawczyni otrzyma od Spółki:

— roczne zestawienie (wykaz) z wykonanych przez Wnioskodawczynię prac (wydruk z rejestrów utworów),
— informację o proporcji czasu poświęconego na realizację utworów wykazanych na zestawieniu rocznym i wskazaniem na tej podstawie kwoty przychodów uzyskanych przez Wnioskodawczynię z tytułu przeniesienia na Spółkę praw autorskich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1) Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła w składanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części:

— wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze,
— wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawczynię utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów?

2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

W zakresie pytania pierwszego dokonanie — w zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 — podziału wynagrodzenia na dwie części jest dopuszczalne.

W myśl art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Z kolei w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Z umowy o pracę zawartej ze Spółką wynikać będzie, że część mojego wynagrodzenia stanowi zapłatę za przenoszone na Spółkę autorskie prawa majątkowe do utworów będących afektem wykonywanych przez Wnioskodawczynię czynności twórczych, a podział wynagrodzenia na dwie części następuje w oparciu o czas pracy przeznaczony przez Wnioskodawczynię na prace związane bezpośrednio z tworzeniem utworów.

W związku ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »