Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.06.2007

Zastosowanie nowych przepisów w zakresie zasad ustalania różnic kursowych

Pytanie podatnika:
1) Czy prawidłowo stosuje Pan kurs kupna banku jako kurs faktycznie zastosowany?
2) Czy w rozliczeniu prowizji nie powinien Pan zastosować kursu kupna banku, z którego usług Pan korzysta, ustalonego na dzień wpływu dewiz na rachunek bankowy (czy opisane w stanie faktycznym kursy są właściwe wg art. 24c ust. 2 pkt 3, ust. 3 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)?

3) Czy prawidłowo określa Pan datę poniesienia kosztów i stosuje poprawnie kursy NBP wg art. 22 ust. 1 i 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
4) Czy prawidłowo stosuje Pan przepisy art. 24c ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do rozliczeń różnic kursowych od kosztów opłacanych z własnych środków dewizowych?
5) Czy prawidłowo ustalany jest kurs faktyczny w przypadku zakupu lub wymiany dewiz za własne środki w walucie obcej?
6) Czy właściwie ustalane są różnice kursowe w przypadku spłaty zaciągniętego kredytu?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lutego 2007 r. (wniesionego bezpośrednio do organu podatkowego w dniu 21 lutego 2007r.), uzupełnionego na wezwanie organu podatkowego pismem z dnia 2 marca 2007 r. (wniesionym bezpośrednio do organu podatkowego w dniu 5 marca 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanawia uznać, iż zwrot prawny „faktycznie zastosowany kurs waluty”, to kurs, który należy zastosować w celu dokonania wyceny danej transakcji na określony dzień, aby stwierdzić, czy nie występują stany faktyczne, o których mowa w ust. 2 i 3 art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. kurs kupna lub sprzedaż banku, z którego usług korzysta podatnik, kurs kantorowy w przypadku nabycia lub sprzedaży walut w kantorze). Nie można więc go zawężać jedynie do takich stanów faktycznych, w których dochodzi do faktycznej zamiany waluty obcej na złote lub złotego na walutę obcą. Wobec tego w przypadku, gdy między dniem zarachowania przychodu wyrażonego w walucie obcej, a dniem faktycznego jego otrzymania wystąpią różne kursy walut, należy zastosować średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu i kurs kupna waluty ogłoszony przez bank, z którego usług podatnik korzysta. W przypadku spłaty kredytu będzie to kurs sprzedaży z dnia wpływu kredytu na rachunek bankowy podatnika i kurs kupna z dnia jego spłaty. Natomiast w sytuacji, kiedy data wystawienia faktury (rachunku), dotyczącej poniesionych wydatków, pokrywa się z datą jej opłacenia, do wyliczenia różnicy kursowej, o której mowa w art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zastosować kurs kupna z dnia otrzymania przychodu i kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia i opłacenia faktury (rachunku) albo innego dowodu.

Dla celów art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (określenia kosztów uzyskania przychodów, które należy ująć w księgach rachunkowych) należy przyjąć kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego, poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) albo innego dowodu, który jest kursem bieżącym na ten dzień i obowiązuje w tym dniu. Fakt wykorzystania własnych środków wyrażonych w walutach obcych do zakupu na terytorium innego państwa waluty krajowej tego państwa, nie stanowi natomiast podstawy do rozpoznania różnic kursowych. Podobnie jest w przypadku, gdy w dniu wpływu na rachunek bankowy waluty obcej zostanie poniesiony wydatek w postaci pobrania przez bank wynagrodzenia od tej transakcji w formie prowizji bankowej wyrażonej w walucie obcej.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2007 r. wniósł Pan bezpośrednio do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług transportu międzynarodowego. Na potrzeby tej działalności prowadzi Pan księgi rachunkowe. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowuje Pan na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast różnice kursowe ustalane są na podstawie art. 24c powołanej ustawy. Z analizy treści wniosku wynika, że ma Pan problemy z właściwym zastosowanie nowych przepisów w zakresie zasad ustalania różnic kursowych. Przebieg rozliczenia operacji gospodarczych i związane z tym problemy interpretacyjne przedstawiają się następująco:

1. Dnia 15 stycznia 2007 r. wykonał Pan usługę transportową i z tą datą została wystawiona faktura w walucie obcej kontrahentowi zagranicznemu na kwotę 2.000 EURO. Do przeliczenia waluty obcej na złote zastosował Pan kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu tj. z dnia 12 stycznia 2007 r. Dnia 6 lutego 2007 r. na poczet zapłaty powyższej faktury do banku, z którego usług Pan korzysta wpłynęła kwota 2.000 EURO, jednakże zaksięgowana przez bank jedynie w kwocie 1.996,04 EURO (2.000 EURO pomniejszono o prowizję bankową w kwocie 3,96 EURO). Do przeliczenia otrzymanego przychodu w kwocie 2.000 EURO zastosował Pan kurs kupna EURO z dnia 6 lutego 2007 r., stosowanego w banku, z którego usług Pan korzysta.

W takim stanie faktycznym zwraca się Pan z zapytaniem:

Czy prawidłowo stosuje Pan kurs kupna banku jako kurs faktycznie zastosowany?

Sformułował Pan też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że do ustalenia różnicy kursowej należy przyjąć średni kurs NBP w celu ustalenia przychodu należnego, a do przychodu otrzymanego kurs kupna banku, z którego usług Pan korzysta.

2. Koszty prowizji bankowej potrąconej od wpłaconych dewiz przelicza Pan na złote wg kursu sprzedaży banku, z którego usług Pan korzysta, ogłoszonych na dzień, w którym następuje potrącenie. Na koniec miesiąca ustala Pan ponadto różnice kursowe od własnych środków między kursem wpływu i kursem wypływu (w tym potrącenia przez Bank) z konta, tak że zawsze wszystkie koszty w dewizach sprowadzane są do poziomu kursu wpływu dewiz na konto (kursu kupna banku, z którego usług Pan korzysta).Przy rozliczeniach prowizji, odsetek i kredytów w dewizach ze swoim bankiem nie stosuje Pan średniego kursu NBP, tylko faktyczne kursy ogłoszone przez Bank, z którego usług Pan korzysta tj. kursy sprzedaży.

W takim stanie faktycznym zwraca się Pan z zapytaniem:

Czy w rozliczeniu prowizji nie powinien Pan zastosować kursu kupna banku, z którego usług Pan korzysta, ustalonego na dzień wpływu dewiz na rachunek bankowy (czy opisane w stanie faktycznym kursy są właściwe wg art. 24c ust. 2 pkt 3, ust. 3 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)?

Sformułował Pan też własne stanowisko w tej sprawie stwierdzając, że w tym przypadku nie może Pan stosować kursu kupna z dnia wpływu waluty obcej, od której została potrącona prowizja, gdyż zgodnie z art. 24c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym musi Pan zachować kolejność wyceny i przepływu środków w walucie obcej, a stosuje Pan metodę lifo tj. pierwsze weszło pierwsze wyszło.

3. Dnia 8 lutego 2007 r. wybiera Pan z konta 1.000 EURO do kasy na wypłaty zaliczek kierowcom na pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa, opłatami drogowymi i granicznymi. W dniu 12 lutego 2007 r. kierowca otrzymuje zaliczkę w kwocie 600 EURO, z której to rozlicza się w dniu 19 lutego 2007 r., przedkładając rachunki na kwotę 460 EURO, a resztę zaliczki zwraca do kasy. Wszystkie poniesione przez kierowcę koszty podróży służbowej księguje Pan z dniem rozliczenia kierowcy tj. 19 lutego br. (dniem faktycznego otrzymania dokumentów bez względu na to, jaka data widnieje na przedkładanym dowodzie - art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Koszty poniesione w walucie obcej przelicza Pan wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia tj. z dnia 16 lutego br.

W takim stanie faktycznym zwraca się Pan z zapytaniem:

Czy prawidłowo określa Pan datę poniesienia kosztów i stosuje poprawnie kursy NBP wg. art. 22 ust. 1 i 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Sformułował Pan też własne stanowisko w tej sprawie stwierdzając, że w myśl art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów uznaje się dzień, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień, w którym ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury. Przepis ten rozumie Pan tak, że dzień poniesienia to dzień zaksięgowania, a dzień zaksięgowania to dzień otrzymania dokumentu. Zdaniem Pana nie można zaksięgować dokumentu przed jego otrzymaniem. Z kolei z art. 22 ust. 1 Pana zdaniem wynika, że koszty poniesione w walutach obcych należy przeliczyć na złote wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Wobec powyższego wszystkie dowody w walutach obcych przekazane przez kierowcę po powrocie z trasy w dniu rozliczenia powinny być przeliczone na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę rozliczenia kierowcy, a nie daty widniejącej na poszczególnych dokumentach jako daty ich wystawienia.

4. W dniu rozliczenia kosztów wyjazdu i zaliczki ustala Pan różnice kursowe między zastosowanym w rozliczeniu kursem średnim NBP a kursem faktycznym od kosztów poniesionych w walucie obcej tj. od 460 EURO. Jako kurs faktyczny stosuje Pan kurs kupna swojego banku z dnia wpływu dewiz na konto bankowe, z tytułu wpłaty należności, potocznie określając kurs nabycia walut. Do ustalenia różnic kursowych w powyższej sytuacji stosuje Pan przepisy art. 24c ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W takim stanie faktyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »