Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.09.2008

Odsetki od kredytu na zakup środka trwałego jako KUP

Pytania podatnika:
Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, mimo że raty kredytu nie są spłacane bezpośrednio z rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz, że środkiem tym jest samochód osobowy, którego wartość początkowa przekracza 20 000 euro, można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów działalności prowadzonej przez podatniczkę?
Czy wystarczającym sposobem udokumentowania poniesienia tego kosztu jest dowód opłaty w postaci wyciągu bankowego, przeliczony w oparciu o umowę kredytową potwierdzającą faktyczny udział odsetek w każdej kolejnej racie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani U., przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 05 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, odsetek od kredytu na zakup środka trwałego oraz sposobu udokumentowania wydatków z tego tytułu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 maja 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, odsetek od kredytu na zakup środka trwałego oraz sposobu udokumentowania wydatków z tego tytułu.

Wniosek powyższy zawierał braki formalne. Dlatego też, pismem z dnia 03 czerwca 2008 r. wezwano do jego uzupełnienia. W dniu 19 czerwca 2008 r. do tut. Biura wpłynął uzupełniony wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 19 listopada 2007 r. wnioskodawczyni zawarła z Bankiem umowę kredytu na zakup pojazdu. Nabyty pojazd został w dniu 19 listopada 2007 r. wprowadzony na stan środków trwałych w działalności gospodarczej zarejestrowanej w rejestrze działalności gospodarczej. Tego dnia został oddany do używania i jest używany do prowadzenia ww. działalności.

Wartość środków finansowanych z ww. kredytu wynosi 101.192,00 zł, przy czym kwota ta to suma wartości początkowej nabytego pojazdu 114.900,00 zł oraz prowizji bankowej w kwocie 3.892,00 zł, pomniejszona o kwotę wpłaty własnej w wysokości 17.600,00 zł. Dla ułatwienia rozliczeń ww. podjęła z mężem decyzję o spłacie rat z rachunku bankowego założonego w Banku na jego nazwisko. Mąż jest zatrudniony na umowę o pracę i jego dochody są przekazywane na rachunek bankowy bezgotówkowo, wnioskodawczyni zaś z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje gro przychodów w formie gotówkowej. Małżonkowie posiadają ustrój małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

W uzupełnieniu wniosku wnioskodawczyni wskazała, iż:

- w pozarolniczej działalności gospodarczej ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów stosując metodę kasową,
- zakupiony samochód jest samochodem osobowym,
- umowa kredytu na zakup pojazdu została zawarta z przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej,
- zakupiony samochód został nabyty dla celów prowadzonej przez wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, na którą dokonana również została rejestracja samochodu,
- mąż nie prowadzi działalności gospodarczej, a samochód jest wykorzystywany jedynie dla celów działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawczynię w swoim imieniu i na własny rachunek, rachunek, z którego spłacany jest kredyt jest rachunkiem wspólnym wnioskodawczyni i jej małżonka.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, mimo że raty kredytu nie są spłacane bezpośrednio z rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz, że środkiem tym jest samochód osobowy, którego wartość początkowa przekracza 20 000 euro, można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów działalności prowadzonej przez podatniczkę?

Czy wystarczającym sposobem udokumentowania poniesienia tego kosztu jest dowód opłaty w postaci wyciągu bankowego, przeliczony w oparciu o umowę kredytową potwierdzającą faktyczny udział odsetek w każdej kolejnej racie?

Zdaniem wnioskodawczyni zgodnie z pkt 2 ust. 1 art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane środkami trwałymi. Potwierdza to, że mamy do czynienia z finansowaniem środków trwałych, które są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z ust. 1 art. 22 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zaś w ust. 1 art. 23 znajdziemy wyłączenia następujących wydatków z kosztów uzyskania przychodów:

- pkt 1 - wydatków na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia,
- pkt 8 - wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), zaś
- pkt 4 - odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania,
- pkt 47 - składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż:

Kredyt został zaciągnięty w celu zakupienia środka trwałego do prowadzenia działalności gospodarczej, który został wprowadzony na stan środków trwałych. Sam zakup środka trwałego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, lecz co miesiąc dokonywane są odpisy amortyzacyjne ww. urządzeń. Co miesiąc spłacany jest kredyt (który sam w sobie nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz odsetki od tego kredytu. Wg pkt 8 ust. 1 art. 23 ww. ustawy, odsetki te można uznać za koszty uzyskania przychodów. Fakt, że zgodnie z pkt 4 ust. 1 art...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »