Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.04.2007

Gdy kredyt spłaca dłużnik solidarny

Pytanie podatnika: dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia „Q." Sp. z o. o. w E. ul. ... z dnia 17.01.2007 r. reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Jacka J. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 10.01.2007 r. Nr PD1/423-9/06 (sprostowane postanowieniem Nr PD1/423-9/06 z dnia 11.01.2007 r.) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, wydane w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny, uznające, iż stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku z dnia 10.10.2006 r. - jest nieprawidłowe, odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Spółka „Q." korzystając z uprawnień zawartych w art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w dniu 10.10.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Elblągu w dniu 11.10.2006 r.) wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.

„Q." Sp. z o.o prowadzi działalność gospodarczą w zakresie - sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (według Polskiej Klasyfikacji działalności 5153B).

W dniu 22 listopada 2002 roku Spółka dokonała zakupu nieruchomości, w której do chwili obecnej prowadzona jest działalność gospodarcza. Nieruchomość ta została uznana za środek trwały firmy, od którego dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Wartość początkową środka trwałego ustalono, według ceny nabycia.

Zgodnie z treścią umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, stanowiącą podstawę zakupu, forma zapłaty za nabytą nieruchomość została określona w ten sposób, że nabywca zobowiązał się do spłaty kredytu sprzedającego, który zabezpieczony jest wpisami hipotek w sposób ustalony z Bank ... w G., na podstawie odrębnego porozumienia.

W dniu 06 marca 2003 roku została zawarta umowa o przystąpienie do długu kredytowego pomiędzy bankiem a sprzedającym i kupującym. Na mocy zawartej umowy Spółka „Q." stała się dłużnikiem solidarnym banku, zobowiązanym, na równi z kredytobiorcą do spłaty kredytu z kosztami i oprocentowaniem, w tym do zapłaty odsetek za zwłokę.

Pierwsze spłaty, wraz z oprocentowaniem, dokonywane zostały przez Spółkę w roku 2003, tj. po oddaniu środka trwałego do użytkowania (2002 r.) Spółka dysponowała wyciągami z rachunku bankowego, potwierdzających przelanie środków na konto spłaty kredytu, nie posiadała jednak szczegółowego rozliczenia dokonanych wpłat na należność główną i odsetki. Takie szczegółowe rozliczenie uzyskano dopiero, w roku 2006, w formie bankowych potwierdzeń.

Wpłaconych odsetek nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów ani w dacie poniesienia wydatku, ani w dacie otrzymania z banku potwierdzenia transakcji.

W sytuacji opisanej powyżej Spółka zwróciła się z następującym zapytaniem:

- czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty zapłaconych odsetek od kredytu, poniesione od daty przystąpienia do długu jako dłużnik solidarny,
- czy dostatecznym dowodem źródłowym do zaksięgowania wymienionego kosztu są wyciągi bankowe potwierdzające łączną spłatę rat kredytu wraz z odsetkami, jeśli spółka potrafi prawidłowo określić wysokość spłaconych odsetek zawartych w kwocie spłaty,
- czy zapłacone odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty,
- czy w momencie uzyskania z banku zaświadczenia z wyszczególnieniem kwot zaliczonych na spłatę rat kredytu i na spłatę odsetek,
- czy formalne przystąpienie „Q." Sp. z o. o. do długu było warunkiem niezbędnym do uznania zapłaty odsetek od kredytu za koszt uzyskania przychodu.

Spółka stoi na stanowisku, że spłata zobowiązania kredytowego w wysokości 1.300.000,00 złotych stanowić będzie zapłatę ceny za nieruchomość, a odsetki pobrane od kredytu w tej wysokości stanowić będą koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie operacji przelania kwot w określonych datach, po uzupełnieniu ich o szczegółowe określenie kwot odsetek zawartych w przelewach stanowić będą dostateczny dowód poniesienia kosztu.

Uważa również, że koszty obsługi zobowiązania kredytowego w wymienionej wysokości, które zostały od daty przystąpienia do długu tj. od 6 marca 2003 roku i po oddaniu nieruchomości do użytku tj. 30 listopada 2002 roku, stanowią koszty uzyskania przychodu, ponieważ pozostają w bezpośrednim związku z przychodami uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Spółka uważa, że nawet w sytuacji gdyby nie doszło do formalnego przystąpienia do długu, uzasadnione byłoby zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu. Strona oświadczyła, że w zakresie jakiego dotyczy zapytanie nie toczy się kontrola podatkowa ani skarbowa i nie wszczęto również postępowania podatkowego, ani postępowania przed sądem administracyjnym.

W wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu, postanowieniem z dnia 10.01.2007r. Nr PD1/423-9/06 (sprostowanym postanowieniem Nr PD1/423-9/06 z dnia 11.01.2007r.) wymienionym na wstępie stwierdził, iż stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe.

Z treści uzasadnienia rozstrzygnięcia organu I instancji wynika, iż jego zdaniem, że dla rozstrzygnięcia przedstawionego stanu faktycznego podstawowe znaczenie ma art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), stanowiący, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Organ podatkowy stwierdził, iż „w rozpatrywanej sprawie wydatki związane ze spłatą długu innego podmiotu (kredytu wraz z odsetkami) n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »