Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?

3. Czy pozostawiony w spółce z o.o. zysk zatrzymany, który w dacie przekształcenia stał się majątkiem spółki komandytowej) będzie podlegał opodatkowaniu w momencie wyjścia tego wspólnika ze spółki komandytowej jako jego przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2008 r. (data wpływu ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jest:

– w części dotyczącej powstania u wspólnika spółki z o.o. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej – prawidłowe,
– w części dotyczącej opodatkowania niepodzielonego zysku spółki z o.o. po przekształceniu w spółkę komandytową – prawidłowe,
– w części dotyczącej opodatkowania zysku zatrzymanego w spółce z o.o. w momencie wyjścia wspólnika ze spółki komandytowej – nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „spółka z o.o.”). W niedalekiej przyszłości planowane jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową, w której będzie jednym ze wspólników.

Spółka z o.o. dysponuje niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych, który został zgromadzony na kapitale zapasowym. W wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, kapitał zakładowy spółki z o.o. zostanie zaliczony ma poczet wkładów wspólników do spółki komandytowej (nominalna wartość udziałów spółki z o.o. będzie po zmianie formy prawnej odpowiadać sumie nominalnej wartości wkładów wspólników spółki komandytowej). Pozostałe pozycje aktywów i pasywów spółki z o.o. (w tym w szczególności kapitały własne takie jak kapitał zapasowy) zostaną przejęte przez spółkę komandytową w identycznych pozycjach bilansowych. Pozostawiony w spółce z o.o. zysk nie będzie podwyższał wartości wkładów w spółce komandytowej w stosunku do wartości udziałów w spółce z o.o..

Wszystkie pozycje składające się na zyski zatrzymane zostały utworzone z dochodu spółki z o.o. opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przed przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową nie zostania podjęta uchwała wspólników spółki z o.o. o podziale zysku zatrzymanego – zysk ten nie zostanie wypłacony udziałowcom w formie dywidendy ani nie zostanie przeniesiony na kapitał zakładowy spółki z o.o. W spółce z o.o. znajdują się składniki majątkowe, głównie nieruchomości, których aktualna wartość rynkowa jest znacznie wyższa od ich wartości księgowej.

W wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, majątek spółki z o.o. stanie się majątkiem spółki komandytowej.

Jednocześnie pismem z dnia 17 czerwca 2008 r. Nr IPPB1/415-458/08-2/EC wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku poprzez czytelne wypełnienie pola 55 i 56 (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej). Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej?
2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
3. Czy pozostawiony w spółce z o.o. zysk zatrzymany który w dacie przekształcenia stał się majątkiem spółki komandytowej) będzie podlegał opodatkowaniu w momencie wyjścia tego wspólnika ze spółki komandytowej jako jego przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową nie powstanie dla wspólnika Sp. z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpowiadający wartości zysku zatrzymanego w spółce z o.o., który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej. Przychód ten nie powstanie również w momencie wyjścia wspólnika ze spółki komandytowej. Wnioskodawca uważa, że w wyniku przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej, składniki te będą stanowiły majątek spółki komandytowej, a nie majątek wspólników. W związku z powyższym, w tym przypadku również nie wystąpi przychód podatkowy dla wspólnika spółki z o.o.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w następujących przepisach prawa.

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., zwanej dalej „KSH”). Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, /..../, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z brzmienia art. 552 KSH wynika, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia) . Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Należy w tym miejscu podkreślić, że w wyniku przekształcenia podmiotów gospodarczych nie dochodzi do likwidacji (rozwiązania) spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej.

Na podstawie art. 553 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Natomiast, zgodnie z art. 553 § 3 KSH wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Dokonując analizy powołanych przepisów należy zaznaczyć, że w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, pierwotny zamiar prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. pozostaje niezmieniony. Zmianie ulega jedynie forma prawna, w jakiej przedmiotowa działalność gospodarcza będzie prowadzona. W celu kontynuowania działalności gospodarczej, spółka komandytowa będzie korzystała z tych samych składników majątkowych, jakie były wykorzystywane przez spółkę z o.o.

Zgodnie z art. 555 KSH, do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej. W związku z powyższym, zastosowanie w analizowanym stanie faktycznym będzie miał art. 28 KSH, zgodnie z którym majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Z brzmienia powołanych przepisów wynika, że w skutek przekształcenia majątek spółki przekształcanej (spółki z o.o.) staje się majątkiem spółki przekształconej (spółki komandytowej). Należy ponadto zauważyć, że powołany art. 28 KSH w związku z art. 8 KSH wyraźnie wskazuje na odrębność majątkową spółki osobowej (w tym komandytowej) od majątku jej wspólników. W opinii Wnioskodawcy, spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki z o.o. będzie – „z mocy prawa - podmiotem prawa własności wszelkich składników majątkowych, które przed przekształceniem przysługiwały spółce z o.o. Właścicielami tych składników majątkowych nie staną się natomiast wspólnicy spółki komandytowej, którzy przed przekształceniem pozostawali wspólnikami spółki z o.o. Dokonując interpretacji art. 28 KSH w świetle analizowanego stanu faktycznego należy wskazać, że w przedmiotowym przypadku majątek spółki komandytowej zostanie utworzony z majątku spółki przekształcanej (spółki z o.o.) i nie będzie stanowił majątku wspólników. Reasumując, ponieważ składniki majątkowe spółki z o.o. staną się majątkiem spółki komandytowej, a nie majątkiem jej wspólników, w analizowanym przypadku udziałowcy sp. z o.o. nie uzyskają przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej.

Analizując zagadnienie niepodzielonego zysku pozostawionego w spółce z o.o. przed jej przekształceniem należy wskazać, że zgodnie z art. 191 § 1 KSH wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Mając na uwadze powyższe ws...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »