Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.07.2008

Wypłata udziałów na rzecz udziałowców

Pytania podatnika:

1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji?

2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?

3. Czy w sytuacji dokonywania przez Spółkę wypłat na rzecz udziałowców w związku z jej likwidacją dopuszczalne byłoby przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji?

4. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 3, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki w. sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?

5. Czy można przyjąć, że w razie umorzenia przymusowego udziałów nabytych przez podatnika w drodze spadku lub darowizny, kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu takiej operacji jest wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia (tj. dnia darowizny)?

6. Czy odmienna sytuacja powstanie, jeśli udziały zostaną odkupione przez Spółkę w celu umorzenia?

INIERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2008 r. (data wpływu 04.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty udziałów na rzecz udziałowców:

– jest prawidłowe

1. W części dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu po stronie podatnika z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia w wysokości wydatków na objęcie udziałów,
2. W części dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodów po stronie podatnika przy ustalaniu dochodu z tytułu wypłat na rzecz udziałowców w związku z likwidacją Spółki w wysokości wydatków poniesionych na objęcie udziałów,
3. W części dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodów po stronie podatnika przy ustalaniu dochodu z tytułu umorzenia przymusowego udziałów, w wysokości wartości z dnia ich nabycia w drodze spadku lub darowizny.

– jest nieprawidłowe

1. W części dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu po stronie podatnika z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia na podstawie oświadczenia złożonego przez podatnika,
2. W części dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodów po stronie podatnika przy ustalaniu dochodu z tytułu wypłat na rzecz udziałowców w związku z likwidacją Spółki na podstawie oświadczenia złożonego przez podatnika.

UZASADNIENIE

W dniu 04.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty udziałów na rzecz udziałowców.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością rozważa dokonanie na rzecz udziałowców wypłat z udziałów skutkujących powstaniem przychodu z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji?
2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
3. Czy w sytuacji dokonywania przez Spółkę wypłat na rzecz udziałowców w związku z jej likwidacją dopuszczalne byłoby przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji?
4. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 3, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki w. sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
5. Czy można przyjąć, że w razie umorzenia przymusowego udziałów nabytych przez podatnika w drodze spadku lub darowizny, kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu takiej operacji jest wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia (tj. dnia darowizny)?
6. Czy odmienna sytuacja powstanie, jeśli udziały zostaną odkupione przez Spółkę w celu umorzenia?

Zdaniem wnioskodawcy:

Koszt uzyskania przychodu przy umorzeniu udziałów (pytanie 1):

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem (dochodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest w szczególności dochód faktycznie uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu, którymi są wydatki na objęcie lub nabycie udziałów, względnie wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wniesionej aportem, czy też nominalna wartość udziałów z dnia objęcia (w przypadku udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

Odnosząc powyższą regulację do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) określonego w stanie faktycznym, w ocenie Spółki uzasadnione jest przyjęcie, iż w przypadku umorzenia udziałów, lub ich nabycia od podatnika celem umorzenia, przy obliczeniu i pobraniu podatku jako podstawę opodatkowania należy przyjąć dochód, stanowiący nadwyżkę przychodu uzyskanego przez podatnika z tytułu umorzenia nad kosztami jego uzyskania w postaci wydatków poniesionych przez podatnika na objęcie lub nabycie akcji, bądź określonymi zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Określenie wysokości kosztu uzyskania przychodu przy umorzeniu udziałów (pytanie 2):

Zgodnie z przepisem art. 30 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. – Ordynacja podatkowa, płatnik nie ponosi odpowiedzialności za niepobranie lub niewpłacenie podatku, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika, jako że w takiej sytuacji odpowiada sam podatnik.

Przy założeniu zatem poprawności stanowiska Spółki w odniesieniu do kwestii poruszonych w pytaniu 1, w sytuacji, gdy jedynym źródłem informacji o wysokości kosztu poniesionego na nabycie udziałów jest sam podatnik, właściwe będzie określenie tego kosztu na podstawie złożonego przez niego oświadczenia. W razie bowiem zawyżenia przez podatnika wartości kosztów poniesionych na nabycie udziałów, konsekwencji takiego zawyżenia nie poniesie Spółka lecz sam podatnik.

Dochód w postaci wartości majątku otrzymanego wskutek likwidacji Spółki (pytanie 3):

Przepis art. 24 ust. 5 pkt 3 stanowi, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest również dochód (przychód) faktycznie uzyskany w związku z likwidacją osoby prawnej. O ile w odróżnieniu od sytuacji zbycia udziałów w celu umorzenia, zasady ustalania kosztu nie są regulowane przepisem szczególnym, to jednak nie sposób na tej podstawie przyjąć, iż podatnik w tej sytuacji nie ma prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Powołany przepis mówi bowiem o dochodzie faktycznie uzyskanym; w przykładowej sytuacji trudno zaś uznać za dochód faktycznie uzyskany otrzymane przez podatnika mienie spółki o wartości 100 złotych, jeśli pół roku wcześniej podatnik nabył udziały o wartości złotych 500, zwłaszcza w świetle definicji kosztów uzyskania przychodu zawartej w art. 22 ust. 1. Sytuację, w której podatnik traci w wyniku likwidacji spółki własność udziałów, uzyskując w zamian określoną rekompensatę należy zatem, w ocenie Spółki, traktować analogicznie do sytuacji odpłatnego zbycia udziałów i zgodnie z dyspozycją przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 przyjąć, iż wydatki na nabycie udziałów w spółce kapitałowej mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w przypadku jej likwidacji.

Określenie wysokości kosztu uzyskania przychodu przy likwidacji spółki (pytanie 4):

Jak wskazano w pkt 2, zgodnie z przepisem art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej płatnik nie ponosi odpowiedzialności za niepobranie lub niewpłacenie podatku, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika, jako że w takiej sytuacji odpowiada sam podatnik.

Przy założeniu zatem poprawności stanowiska Spółki w odniesieniu do kwestii poruszonych w pytaniu 3, w sytuacji, gdy jedynym źródłem informacji o wysokości kosztu poniesionego na nabycie udziałów jest sam podatnik, właściwe będzie określenie tego kosztu na podstawie złożonego przez niego oświadczenia. W razie bowiem zawyżenia przez podatnika wartości kosztów poniesionych na nabycie udziałów, konsekwencji takiego zawyżenia nie poniesie Spółka lecz sam podatnik.

Umorzenie udziałów nabytych w drodze darowizny (pytania 5 i 6):

Przepis art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w wyniku spadku lub darowizny, koszty ustała się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 38, za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż przepis ten reguluje kwestię wydatków poniesionych na zakup udziałów, nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, będących natomiast kosztem w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów. Nie odnosi się jednak do sytuacji, w której otrzymane nieodpłatnie udziały są umarzane za wynagrodzeniem, zaś faktycznym kosztem ponoszonym przez podatnika jest wartość umarzanych udziałów, których własność traci w wyniku umorzenia.

Przepis art. 22 ust. 1 stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są w szczególności koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z zastrzeżeniem art. 23. Jednocześnie w myśl art. 24 ust. 5d, wysokość kosztu ustalanego w przypadku takiej transakcji równa jest wartości rynkowej udziałów z dnia nabycia. W takim razie, w przypadku udziałów, które przykładowo w dniu darowizny miałyby wartość stu złotych, a następnie zostały umorzone za wynagrodzeniem w wysokości złotych stu pięćdziesięciu, koszt z tytułu takiej transakcji byłby równy wartości utraconych udziałów (tj. sto złotych) a tym samym obowiązek zapłaty podatku dotyczyłby uzyskanego dochodu w wysokości pięćdziesięciu złotych.

Podsumowując, w opisanym stanie faktycznym – w razie umorzenia omawianych udziałów, w ocenie Spółki dopuszczalne będzie przyjęcie kosztu uzyskania przychodu w wysokości ich wartości rynkowej z dnia ich nabycia w drodze darowizny.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw maj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »