Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.02.2007

Moment zakończenia usługi budowlanej

Pytanie podatnika: Czy płatności otrzymane na podstawie "Przejściowego Świadectwa Płatności" stanowią zaliczki niepodlegające zaliczeniu do przychodów, zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy usługę budowlaną uznaje się za zakończoną z datą, w której kontrakt (zgodnie z jego treścią) uważa się za wykonany a roboty zaakceptowane, czy też w momencie faktycznego zakończenia robót na terenie budowy?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.11.2006 r. S.A. "H" wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 18.10.2006 r. Nr 1472/ROP1/423-323/06/AJ orzeka odmówić zmiany w/w postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24.07.2006 r. (data wpływu 31.07.2006 r.) S.A. "H" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej.

Podatnik pyta, czy płatności otrzymane na podstawie "Przejściowego Świadectwa Płatności" stanowią zaliczki niepodlegające zaliczeniu do przychodów, zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy usługę budowlaną uznaje się za zakończoną z datą, w której kontrakt (zgodnie z jego treścią) uważa się za wykonany a roboty zaakceptowane, czy też w momencie faktycznego zakończenia robót na terenie budowy.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych, w ramach której zawiera kontrakty współfinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Przedmiotowe kontrakty są zawierane w oparciu o wzór umowy FIDIC. W toku realizacji kontraktu Spółka otrzymuje od Zamawiającego płatności zaliczkowe. Zgodnie z "Ogólnymi Warunkami Kontraktu", po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inżynierowi (osobie wyznaczonej przez Zamawiającego) rozliczenie wykazujące szczegółowe kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Rozliczenie Wykonawcy winno obejmować, między innymi "szacunkową wartość kontraktową zrealizowanych robót" do końca danego miesiąca. Na podstawie takiego rozliczenia zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier wystawia Zamawiającemu "Przejściowe Świadectwo Płatności" podając kwotę, którą Inżynier "sprawiedliwie określa jako należną". Dokument "Przejściowe Świadectwo Płatności" stanowi podstawę do otrzymania przez Wykonawcę płatności zaliczkowej. Jeżeli kontrakt zawiera wykaz płatności precyzujący raty, w których będzie płatna "Cena Kontraktowa" i jeżeli nie zostało inaczej podane w tym wykazie, to wtedy raty wymienione w wykazie płatności będą szacunkowymi wartościami kontraktowymi dla celów wystąpienia o "Przejściowe Świadectwo Płatności".

Spółka uważa, że płatności w trakcie realizacji kontraktu otrzymane od zamawiającego usługi budowlane na podstawie "Przejściowego Świadectwa Płatności", mają jedynie charakter zaliczek na poczet wykonania usługi budowlanej, a zatem ich skutki podatkowe należy oceniać jako przedpłaty na poczet dostaw usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a więc nie stanowiące przychodu do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedstawionym stanie faktycznym nie następuje bowiem sam odbiór robót budowlanych. Dokument "Przejściowe Świadectwo Płatności" stanowi tytuł do zapłaty części ceny kontraktowej i jest dowodem obmiaru robót w celu częściowego rozliczenia finansowego, tj. poniesionych przez wykonawcę kosztów, a ocena zakresu wykonanych prac jest istotna wyłącznie w celu merytorycznej oceny wysokości kosztów przedstawionych do rozliczenia przez wykonawcę. Zdaniem Spółki, przedstawiony system jest specyficzny i wynika ze swoistych rozwiązań określonych przez kontrakty FIDIC. W opinii Spółki zapisy kontraktu FIDIC wyłączają dyspozytywną zasadę określoną w art. 654 k.c., że w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. To oznacza, że w rozpatrywanej sprawie strony kontraktu rezygnują z częściowego odbioru robót, wprowadzając system zaliczkowego rozliczenia ceny na podstawie obmiarów robót potwierdzonych "Przejściowym Świadectwem Płatności".

Spółka podkreśla, że od obmiaru prac dla celów wystawienia "Przejściowego Świadectwa Płatności" i otrzymania częściowej płatności, kontrakt (w klauzuli 10.1) odróżnia tzw. częściowe przejęcie robót, które dotyczy robót ukończonych i następuje na podstawie "Świadectwa Przejęcia" wystawionego przez Inżyniera Kontraktu, przy czym - jeżeli roboty są podzielone na odcinki możliwe jest wystawienie "Świadectwa Przejęcia" dla każdego odcinka. Zatem dokument "Przejściowe Świadectwo Płatności" jest wyłącznie finansowym dokumentem rozliczeniowym, który nie potwierdza wykonania usługi (w tym także częściowego), ponieważ nie wiąże się z przejęciem robót na wyznaczonym kontraktowo odcinku. Przedmiotowa usługa odbierana jest całościowo dopiero po zakończeniu realizacji kontraktu. Za zakończenie realizacji kontraktu Spółka uznaje wystawienie przez Inżyniera "Świadectwa Wykonania". Tym samym usługa jest ukończona w dacie wystawienia "Świadectwa Wykonania" i data ta jest właściwa dla określenia przychodu należnego z tytułu wykonania usługi budowlanej na podstawie kontraktu FIDIC.

Postanowieniem z dnia 18.10.2006 r. Nr 1472/ROP1/423-323/06/AJ Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Spółki przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze. Stosownie do art. 12 ust. 3 w/w ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Za datę powstania takich przychodów w 2006 r. uważało się w myśl art. 12 ust. 3a ustawy, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

- wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
- wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty,
- otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Z kolei art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącza z przychodów pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

W świetle przytoczonego wyżej przepisu, zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego ustawodawca wyraźnie wyłącza z przychodów pobrane lub zarachowane kwoty dotyczące dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Chodzi więc o sytuację, gdy w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu, roku podatkowym) w ogóle nie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »