Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.06.2008

Wniesienie udziałów w spółce z o.o. do spółki jawnej

Pytania podatnika:
1. Czy wniesienie przez wnioskodawcę do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. spowoduje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychodu u wspólnika na dzień podwyższenia wkładów w spółce jawnej?
2. Czy w przypadku, gdyby spółka osobowa dokonywała zbycia udziałów spółki z o.o. otrzymanych od wnioskodawcy (na poczet wkładu według wartości rynkowej na moment wniesienia wkładu), kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tych udziałów spółki z o.o. będzie wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej objętego przez wnioskodawcę („wydanego” wnioskodawcy) w zamian za ten wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki z o.o., nie wyższa jednak od wartości rynkowej tychże udziałów spółki z o.o. na dzień ich wniesienia przez wnioskodawcę do spółki osobowej?

W odpowiedzi na wezwanie Pana z dnia 05 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 maja 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa w wydanej indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 18 kwietnia 2008 r. Znak: IBPB2/415-51/08/AA, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje:

UZASADNIENIE

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzono brak podstaw do zmiany ww. interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia skutków podatkowych wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej.

Natomiast w części dotyczącej ustalenia sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów wniesionych do spółki osobowej znaleziono podstawy do zmiany ww. interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Nadmienić należy, iż wydana w dniu 18 kwietnia 2008 r. w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. uzupełnionego pismami z dnia 7 i 31 stycznia 2008 r. oraz 6 marca 2008 r. indywidualna interpretacja została oznaczona Nr IBPB2/415-51/08/AA. Do tut. organu nie wpłynął inny wniosek Wymienionego ani nie została wydana dla niego inna interpretacja. Z tego względu za oczywistą omyłkę uznano wskazanie w ww. wezwaniu z dnia 5 maja 2008 r. „wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. i interpretacji o Nr „IBPB2/415-54/08/AA.

Już po wydaniu i wysłaniu ww. informacji do tut. organu wpłynęły kolejne pisma wnioskodawcy tj. z dnia 14 kwietnia 2008 r. (wpływ 21 kwietnia 2008 r.) i z dnia 25 kwietnia 2008 r. (wpływ 05 maja 2008 r.) dotyczące udzielonego przez wnioskodawcę pełnomocnictwa.

Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa:

Wnioskodawca wnosi o usunięcie naruszenia prawa w wydanej interpretacji indywidualnej, zmianę zaskarżonej interpretacji i przyjęcie za prawidłową interpretacji przedstawionej we wniosku.

Podnosi, iż organ w wydanej interpretacji zawarł stwierdzenie, że:

– wniesione przez wnioskodawcę udziały spółki z o.o. w formie aportu do spółki jawnej powodują zmianę ich właściciela, gdyż stanie się nimi spółka jawna,
– występuje odpłatne zbycie wniesionych udziałów,
– wartość objętego wkładu w spółce jawnej stanowić będzie przychód, a kosztem uzyskania tego przychodu będą wydatki poniesione na nabycie wniesionych do spółki jawnej udziałów.

W ocenie wnioskodawcy stwierdzenie to nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym stanie prawnym. Wzywający twierdzi, że w interpretacji indywidualnej ma miejsce naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy poprzez niezauważenie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, że nie każde przeniesienie własności papierów wartościowych można uznać za odpłatne zbycie w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Zwraca uwagę na fakt, że ustawodawca odrębnie uregulował zasady zbycia udziałów wchodzących w skład wkładu niepieniężnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się także nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Tym samym wniesienie akcji (udziałów) tytułem wkładu niepieniężnego podlega normie art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Podkreśla, iż przepis ten stanowi, że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego przychodem jest wartość nominalna wyemitowanych akcji ale tylko w przypadku wniesienia aportu do spółki mającej osobowość prawną. W przedmiotowej sprawie wniesiono wkład niepieniężny do osobowej spółki prawa handlowego. Ponadto wnioskodawca zarzuca, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2008 r. Znak: IBPB2/415-268/07/KCz, wydanej w analogicznym do występującego w przedmiotowej sprawie stanie faktycznym potwierdził prawidłowość wyrażonego przez wnioskodawcę stanowiska, że w przypadku spółki jawnej, która jest spółką osobową a nie kapitałową, brak jest podstaw do analogicznego stosowania art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko zostało ujęte także w innych interpretacjach tego organu tj.: IBPB2/415-266/07/KCz oraz IBPB2/415-265/07/KCz.Wzywający zarzuca, iż treść zaskarżonej interpretacji jest w oczywisty sposób sprzeczna z przytoczonymi interpretacjami i w efekcie narusza zasadę jednolitego stosowania prawa podatkowego przez Ministra Finansów.

Zdaniem wnioskodawcy nieprawidłowo określono również zasady ustalenia sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia przez wspólników spółki udziałów wniesionych do spółki osobowej. Wzywający twierdzi, że należy w niniejszym przypadku brać pod uwagę „koszty”, które „poniosła” Spółka nabywając udziały – a więc de facto „koszt”, który poniósł Wspólnik tej Spółki osobowej na moment nabywania tych udziałów przez Spółkę Jawną. Skoro Spółka osobowa otrzymała udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udział wydany wspólnikowi, to jej „kosztem” była wartość tego udziału (prawa majątkowego „wydanego” wspólnikowi, który wnosi wkład tj. udziały spółki kapitałowej).

Odpowiedź na zarzuty:

Z przedstawionego we wniosku o interpretację z dnia 03 stycznia 2008 r. zdarzenia przyszłego uzupełnionego we wniosku z 31 stycznia 2008 r. wynikało, że wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Planowane jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., w której udziały zostaną objęte m.in. przez wnioskodawcę oraz wniesienie tychże udziałów spółki z o.o. przez wnioskodawcę według wartości rynkowej tytułem wkładu do innej spółki osobowej np. jawnej czy komandytowo-akcyjnej. Istnieje prawdopodobieństwo, że z uwagi na dalsze plany reorganizacji Grupy, spółka osobowa dokona zbycia otrzymanych od wnioskodawcy udziałów spółki z o.o. na rzecz podmiotu trzeciego.

Na tle powyższego wnioskodawca zadał następujące pytania:

1. Czy wniesienie przez wnioskodawcę do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. spowoduje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychodu u wspólnika na dzień podwyższenia wkładów w spółce jawnej?
2. Czy w przypadku, gdyby spółka osobowa dokonywała zbycia udziałów spółki z o.o. otrzymanych od wnioskodawcy (na poczet wkładu według wartości rynkowej na moment wniesienia wkładu), kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tych udziałów spółki z o.o. będzie wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej objętego przez wnioskodawcę („wydanego” wnioskodawcy) w zamian za ten wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki z o.o., nie wyższa jednak od wartości rynkowej tychże udziałów spółki z o.o. na dzień ich wniesienia przez wnioskodawcę do spółki osobowej?

Ad. 1)

Zdaniem wnioskodawcy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z o.o. do spółki osobowej nie spowoduje powstania u niego przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów na dzień podwyższenia wkładów w spółce osobowej. Spółka osobowa nie podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konsekwentnie zatem wniesienie aportu do spółki osobowej, nie powoduje powstania przychodu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia dla zagadnienia braku powstania przychodu jest zatem sposób wyceny aportu (oczywiście przy zachowaniu wymogów stawianych w tym zakresie przez Kodeks spółek handlowych). Powyższa zasada neutralności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej potwierdzona została w praktyce organów podatkowych. Na dowód powyższego wnioskodawca powołał tezę z postanowienia z dnia 30 września 2005r. nr IA-415/17/05 wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie oraz potwierdzonego postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr 1013/POS/148/160/232 wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście.

Ad. 2)

W przypadku zbycia przez spółkę osobową udziałów spółki z o.o. otrzymanych od wnioskodawcy (na poczet wkładu niepieniężnego) kosztem uzyskania przychodu ze zbycia przez spółkę osobową tych udziałów spółki z o.o. będzie wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej objętego przez wnioskodawcę („wydanego” przez spółkę osobową wnioskodawcy) w zamian za ten wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki z o.o., nie wyższa jedna...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »