Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.10.2006

Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego, którego budowa nie została zakończona

Pytanie podatnika: dotyczy możliwości odliczenia wydatków w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej, w przypadku braku formalnego zakończenia budowy budynku mieszkalnego.

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ...... Pana XXX zam. YYY na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach z dnia ...... 2006 r. Nr ....., w którym organ podatkowy I instancji uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości odliczeń od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego, wydatków dotyczących budynku, którego budowa nie została zakończona - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany w/w postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach.

UZASADNIENIE

Dnia 06 czerwca 2006 r. do Urzędu Skarbowego w Siedlcach wpłynął wniosek Pana XXX o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania ulgi budowlanej i remontowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik w 1992 r. rozpoczął budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego. Z uwagi na brak większych środków finansowych, budowa była prowadzona przez kilkanaście lat. Do 2004 r. podatnik korzystał z ulgi budowlanej, zaś w 2005 r. skorzystał z ulgi remontowej.

Podatnik twierdzi, iż budowa budynku zgodnie z projektem została faktycznie zakończona w 2004 r., nadal jednak prowadzone są prace związane z adaptacją poddasza, które nie wymagają pozwolenia i które nie były uwzględnione w projekcie. Podnosi, iż w tej sytuacji do chwili zakończenia w/w prac, dokonanie zgłoszenia o zakończeniu budowy było nieopłacalne, gdyż w późniejszym okresie wiązałoby się z poniesieniem podwójnych kosztów związanych z inwentaryzacją powykonawczą i odbiorem technicznym.

Zauważa, iż w tak długim okresie budowy zaistniały pewne okoliczności, które spowodowały konieczność dokonania remontów wcześniej zakończonych prac. Jako przykład podaje budowę sieci gazowej w 2003 roku., która przełożyła się na zastąpienie kosztownego ogrzewania elektrycznego na gazowe. Wyjaśnia, iż powyższe wymagało odrębnego zezwolenia, które podatnik otrzymał. Ponadto, budowa nowej instalacji gazowej wiązała się z budową instalacji centralnego ogrzewania i przebudową sieci wodociągowej. Po przeprowadzeniu tych prac budowa została odebrania i podatnik uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W związku z przeprowadzonymi pracami, zachodziła konieczność przeprowadzenia prac remontowych, głównie łazienki i kuchni. Podaje, iż w dzienniku budowy posiada potwierdzenie, że w 2004 r. zakończone zostały wyszczególnione w projekcie roboty związane z budową domu.

Z uwagi na powyższe, podatnik utrzymuje, iż posiadał podstawę do skorzystania z ulgi remontowej, pomimo braku formalnego zakończenia budowy. Podkreśla, że do budowy rozpoczętej w 1992 r. nie mają zastosowania przepisy znowelizowanego prawa budowlanego, które wymagają urzędowego potwierdzenia przyjęcia do użytkowania.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach postanowieniem z dnia 2006 r. Nr .....uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Z uzasadnienia w/w postanowienia wynika, iż dopiero z chwilą zakończenia budowy tj. od momentu zawiadomienia właściwego organu o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego oraz po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków, na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. w związku z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 12 listopada 2003 r., podatnik nabywa prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na remont i modernizację tego budynku mieszkalnego. Organ podatkowy I instancji zwraca uwagę, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje momentu zakończenia budowy, jak też oddania obiektu do użytkowania. Zagadnienie te regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), zgodnie z którymi o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków do użytkowania obiektu budowlanego, a w szczególności złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 w/w ustawy. Przepis ten określa bowiem, iż do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji.

Zatem stosownie do w/w przepisów, zakończenie budowy ma miejsce w momencie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o tym fakcie. Brak stosownego zgłoszenia wskazuje, że w sensie prawnym i faktycznym budowa przedmiotowego domu nie została jeszcze zakończona, a zatem budynek nie spełnia jednego z koniecznych warunków, a mianowicie: nie jest faktycznie zajmowany - użytkowany na podstawie tytułu prawnego.

Dnia 2006 r. do Urzędu Skarbowego w Siedlcach wpłynęło zażalenie Pana XXX, w którym podatnik nie zgadza się ze stanowiskiem organu podatkowego I instancji Jednocześnie zarzuca rażące naruszenie prawa oraz nieuwzględnienie całego materiału dowodowego oraz wnosi o ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy. Do odwołania zostały dołączone kopie następujących dokumentów: potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania, umowa na sprzedaż paliwa gazowego, zaświadczenie o stanie budowy, wypis z dziennika budowy, potwierdzenie zakończenia budowy.

Zdaniem skarżącego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach nie miał prawa stosować rozszerzającej wykładni art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym uznać, że ulga remontowo-modernizac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »