Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.10.2006

Zapewnienie organom podatkowym dostępu drogą elektroniczną do faktur wystawianych w formie elektronicznej

Pytanie podatnika: Czy należy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych w formie elektronicznej?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki "X" z dnia 16 czerwca 2006 r. znak: DR/WP/130/2005/EC, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 8 czerwca 2006 r. Nr PSUS/PP-OIO/443-56/06/MS/61189 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zapewnienia organom podatkowym dostępu drogą elektroniczną do faktur wystawianych w formie elektronicznej odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 marca 2006 r. znak: DR/WP/130/2005/EC Strona wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zapewnienia organom podatkowym dostępu drogą elektroniczną do faktur wystawianych w formie elektronicznej.

W ww. wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny sprawy oraz stanowisko w sprawie:

W związku z wejściem w życie z dniem 4 sierpnia 2005 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) Wnioskodawca jest zainteresowany wystawianiem i przechowywaniem faktur w formie elektronicznej. Wątpliwości Spółki dotyczą interpretacji § 6 ww. rozporządzenia - tzn. czy przepis ten sugeruje bezpośredni ("on line") dostęp do archiwum faktur za pomocą łączy sieciowych?

Z treści § 6 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów wynika, iż faktury elektroniczne przechowuje się w sposób umożliwiający organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną do tych faktur.

W oparciu o wskazówki interpretacyjne co do zakresu sformułowania "dostęp drogą elektroniczną" zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Strona dowodzi, iż w § 6 powołanego wyżej rozporządzenia prawodawca miał na myśli dostęp "on-line" do faktur elektronicznych.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy § 6 cyt. wyżej rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, iż organy podatkowe muszą mieć zapewniony bezpośredni czyli "on-line" dostęp do archiwum faktur elektronicznych.

Ponadto Strona twierdzi, iż art. 3 Dyrektywy Rady 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniającej Dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji ustanowionych warunków fakturowania w zakresie podatku od wartości dodanej, uprawnia państwo członkowskie do wprowadzenia obowiązku zapewnienia dostępu do systemu "on-line", tylko wówczas gdy faktury przechowywane są w innym państwie członkowskim, niż to w którym podatnik posiada siedzibę.

W związku z powyższym zdaniem Strony mimo, iż literalne brzmienie polskich przepisów w połączeniu z wykładnią systemową daje wniosek co do konieczności udostępniania organom podatkowym faktur elektronicznych "on-line", niemniej jednak w ocenie Strony przepis § 6 ww. rozporządzenia jest sprzeczny z ww. Dyrektywą. Co tym samym daje podstawę do twierdzenia, iż zapewnienie dostępu organom podatkowym do faktur elektronicznych, przechowywanych w kraju siedziby podatnika następuje w drodze udostępnienia tychże faktur na elektronicznych nośnikach informacji.

Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2006 r. Nr PSUS/PP-OIO/443-56/06/MS/ 61189 Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu uznał za nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2006 r. znak: DR/WP/130/2005/EC.

W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji potwierdził stanowisko Strony , iż określony w § 6 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, charakter dostępu organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej do faktur elektronicznych - jako natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną - oznacza dostęp "on-line" do faktur elektronicznych, gdyż taki dostęp może być zapewniony tylko na zasadzie pracy w czasie rzeczywistym czyli "on-line".

Ponadto organ pierwszej instancji uznał, iż wbrew twierdzeniu Strony, nie występuje sprzeczność pomiędzy przepisami § 6 ww. rozporządzenia a postanowieniami art. 22a VI Dyrektywy, który jest dopełnieniem normy określonej w art. 22 ust. 3 lit. d akapit drugi VI Dyrektywy. Przepis ten stanowi, że Państwa Członkowskie nie mogą odmówić podatnikowi posiadającemu siedzibę na ich terytorium prawa wyboru miejsca przechowywania faktur na terytorium innego Państwa Członkowskiego, jeżeli są one przechowywane w formie elektronicznej zapewniającej pełny i ciągły (full on - line) dostęp do danych. W takim jednak przypadku, niezależnie od uregulowań prawnych w kraju przechowywania faktur, organom podatkowym właściwym dla podatnika przysługuje prawo dostępu do takich faktur, pobierania ich z systemu i wykorzystywania ich w granicach określonych przepisami kraju w którym podatnik ma siedzibę.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie z dnia 16 czerwca 2006 r. znak: DR/WP/449/2006/EC wnosząc o jego zmianę z uwzględnieniem stanowiska podatnika.

W zażaleniu powtórzono treść wniosku z dnia 1 marca 2006 r. znak: DR/WP/130/2005/EC a także zaprezentowano argumenty uzasadniające zdaniem Strony jej zarzut, iż przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) jest sprzeczny z zapisami Dyrektywy Rady 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniającej Dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji ustanowionych warunków fakturowania w zakresie podatku od wartości dodanej.

Podatnik kwestionuje przedstawioną interpretację organu podatkowego pierwszej instancji uznając za nieprawidłową wykładnię przepisów VI Dyrektywy dokonaną przez organ podatkowy pierwszej instancji, równocześnie podkreśla zbieżność opinii Strony i organu podatkowego, co do interpretacji § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej tych faktur.

Z treści art. 22 ust. 3 (d) VI Dyrektywy Podatnik wywodzi, iż Dyrektywa ta umożliwia podatnikowi wybór miejsca przechowywania faktur (w kraju lub poza krajem), jednakże pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu, na jego żądanie, dostępu do faktur "Bez zbędnej zwłoki"; norma ta nie determinuje technicznego sposobu udostępniania faktur, chociażby z uwagi na fakt, iż przepis odnosi się do obu form faktur - papierowych i elektronicznych; jedyny wymóg, to doprecyzowanie, iż faktury powinny być udostępnione "bez zbędnej zwłoki" - czyli szybko, bez....

Natomiast treść art. 22 ust. 3 (d) akapit drugi zdanie trzecie, zdaniem Podatnika wskazuje, że ustawodawca krajowy ma możliwość ograniczenia miejsca przechowywania faktur wyłącznie do kraju siedziby podatnika, ale jedynie w sytuacji, kiedy faktury byłyby przechowywane za granicą w innej formie niż elektronicznej i organ podatkowy nie miałby "pełnego i ciągłego dostępu" czyli nie miałby zagwarantowanego dostępu on-line.

Przytoczona wyżej norma, zdaniem Strony ma decydujące znaczenie dla prawidłowej wykładni - w jakich sytuacjach VI Dyrektywa przewiduje dostęp on-line do faktur organom podatkowym.

Zdaniem podatnika cyt. wyżej przepis stanowi wyjątek od zasady swobodnego wyboru przez podatnika miejsca przechowywania faktur. Wyłączenie możliwości przechowywania faktur w innym miejscu, niż kraj siedziby jest swoistą "sankcją" uruchamianą wtedy, jeśli podatnik wybierając na miejsce przechowywania faktur inny kraj nie jest równocześnie w stanie zapewnić organom podatkowym "full on-line access" do faktur.

W ocenie Podatnika z ww. przepisu VI Dyrektywy nie można wywodzić nakazu zapewnienia administracji podatkowej pełnego i bezpośredniego dostępu również wówczas, jeśli podatnik decyduje się na przechowywanie faktur w kraju siedziby. Zdaniem Strony norma wyrażona w art. 22 ust. 3 lit. d zdanie trzecie VI Dyrektywy ma charakter wyjątku od reguły, nie można jej zatem interpretować w sposób rozszerzający, jak to uczynił organ podatkowy pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu.

Zasadność powyższego stanowiska potwierdza zdaniem Strony treść art. 22a VI Dyrektywy - "Prawo dostępu do faktur przechowywanych elektronicznie w innym Państwie Członkowskim" , z którego wynika, iż VI Dyrektywa nakłada na podatnika obowiązek zapewnienia organom podatkowym natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp on-line do faktur jedynie w przypadku, gdy faktury są przechowywane poza terytorium kraju.

Zatem przepis § 6 cyt. wyżej rozporządzenia nakazujący dostęp on-line organom podatkowym w każdym przypadku - niezależnie od miejsca/kraju przechowywania jest sprzeczny z ustawodawstwem unijnym.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 249 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Podatnik ma prawo do bezpośredniego stosowania przepisów VI Dyrektywy, co w sprawie będącej przedmiotem zażalenia oznacza nakaz udostępniania organom podatkowym dostępu w trybie on-line do faktur elektronicznych wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce ich przechowywania znajduje się poza terytorium Polski.

W toku postępowania Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach postanowieniem z dnia 25 lipca 2006 r znak: IPB_1/4407-0002/06/I/42914/2006 wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

W odpowiedzi na powyższe Strona wniosła zastrzeżenia z dnia 11 sierpnia 2006 r. znak DR/WP/620/2006/EC, w których ustosunkowała się do stanowiska organu pierwszej instancji w sprawie zażalenia, przedstawionego w piśmie z dnia 3 lipca 2006 r. znak: PSUS...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »