Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.01.2008

Odsetki od kredytu zaciągniętego na zapłatę dywidendy stanowią KUP

Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 239, w związku z art. 14 b § 5 pkt 1 i art. 15 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r., w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.06.2007 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 12.06.2007 r. Nr 1472/ROP1/423-153/07/KM w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych orzeka:

- uchylić i zmienić zaskarżone postanowienie,
- uznać stanowisko Spółki za prawidłowe, że w przedstawionym stanie faktycznym, gdy nie zachodzą przesłanki wyłączenia odsetek z kosztów uzyskania przychodu, określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) faktycznie zapłacone odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji), stanowią koszty uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16.04.2007 r. Spółka Akcyjna „U” zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie Spółki.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że prowadzi Ona działalność gospodarczą w znacznym rozmiarze.

Przy tak dużej skali działalności (prowadzonej w biurze głównym w Warszawie oraz czterech oddziałach produkcyjnych na terenie kraju) nie ma możliwości „zbierania” środków pochodzących z zysku z bieżącej działalności, na wyodrębnionym koncie bankowym, tak aby przeznaczyć te środki na wypłatę dywidendy (kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału), a środki z kredytów obrotowych przeznaczyć na zakup materiałów, towarów czy produktów gotowych. Takie działanie byłoby nieefektywne ekonomicznie. Prowadziłoby bowiem do sytuacji, w której spółka posiada wolne środki finansowe na długoterminowych rachunkach bankowych (w celu wypłaty dywidendy lub kwot z tytułu obniżenia kapitału) i jednocześnie pożyczki (kredyty) na bieżącą działalność. Dlatego też, w praktyce w zależności od bieżącej sytuacji finansowej, na dzień upływu terminu na wypłatę dywidendy lub kwot z tytułu obniżenia kapitału przeznacza się środki pieniężne pochodzące, bądź z bieżącej działalności gospodarczej (o ile takie wolne środki w danym okresie istnieją), bądź zaciąga się pożyczkę (kredyt) i przeznacza w całości (części) na należne akcjonariuszom wypłaty.

Spółka zamierza dokonywać wypłaty dywidendy, w całości lub w części, z kwot uzyskanych z pożyczek (kredytów) oraz finansować w ten sam sposób wypłatę kwot należnych akcjonariuszom, w przypadku podjęcia przez nich decyzji o obniżeniu kapitału w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.

W związku z powyższym stanem faktycznym, Wnioskodawca zwrócił się do organu I instancji z pytaniem: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?

Spółka stanęła na stanowisku, że odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji), stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia odsetek z kosztów uzyskania przychodów, określone w art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.).

Istnienie, po stronie podatnika obowiązku prawnego zapłaty dywidendy oraz kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego powoduje, że odsetki zapłacone od pożyczek (kredytów) zaciągniętych na spłacenie wymagalnych świadczeń na rzecz akcjonariuszy stanowią koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych pomimo, że ich związek z uzyskanym przychodem jest jedynie pośredni. Odsetki te są bowiem kosztami poniesionymi w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zakłada, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia odsetek z kosztów uzyskania przychodów, określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Postanowieniem Nr 1472/ROP1/423-153/07/RM z dnia 12.06.2007 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Powołując się na art. 15 ust. 1 ustawy z dni 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik stwierdził, iż zdefiniowanie celu osiągnięcia przychodu nie może być traktowane jedynie w kategoriach formalnych, ponieważ ustawa w przywołanym przepisie nie wymaga wykazania, że konkretny przychód jest skutkiem poniesienia określonego kosztu. Kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę przeznaczenie wydatku oraz potencjalną możliwość przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.

Organ i instancji zaznaczył jednak, iż możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, iż wydatek ten spodziewanego przychodu nie przysporzy.

Możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów – uzależniona jest również od tego aby dany wydatek nie był wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

W argumentacji Naczelnik wskazał, że do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 11 nie zalicza się odsetek naliczonych lecz niezapłaconych oraz umorzonych. W związku z powyższym kosztem uzyskania przychodów są odsetki, które zostały faktycznie zapłacone, oraz odsetki skapitalizowane (art. 16 ust. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) z wyjątkiem odsetek od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji okresie realizacji tych inwestycji (art. 16 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy).

W ocenie organu I instancji odsetki mogą stanowić koszt uzyskania prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »