Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.05.2006

Data zaliczenia wydatków na akcje promocyjno-reklamowe do kosztów uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie zaliczenia wydatków z tytułu reklamy publicznej i niepublicznej do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jest prawidłowe?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.01.2006 r. Przedsiębiorstwa „P”, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20.01.2006 r. Nr 1471/DPD2/423/142/05/MB w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmawia zmiany w/w postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo „P”, wnioskiem z dnia 20.01.2006 r. zwróciło się do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonuje zakupu usług promocyjno-reklamowych. Akcje promocyjno-reklamowe prowadzone są w środkach masowego przekazu, publicznie w inny sposób a także w sposób niepubliczny.

W związku z opisanym stanem faktycznym Podatnik zadał pytanie: Czy przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie zaliczenia wydatków z tytułu reklamy publicznej i niepublicznej do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jest prawidłowe?

Zdaniem Strony w przypadku przedmiotowych kosztów nie znajduje zastosowania przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te powinny być ujmowane w kosztach podatkowych w dacie poniesienia, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według Strony są to koszty, których nie można powiązać z przychodami konkretnego roku podatkowego, brak bowiem możliwości ustalenia, z którymi przychodami, lub z jaką częścią przychodów, związane są koszty poniesione na działania reklamowe. Nie możliwe do ustalenia jest również, w którym roku podatkowym wzrosła wartość przychodów w wyniku prowadzonych akcji reklamowych.

Podatnik stoi na stanowisku, że za zastosowaniem zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia przemawia fakt, że ewentualne zwiększenie przychodów w wyniku reklamy rozłożone jest w przeważającej części na bardzo długie okresy czasu. Ustalenie, które przychody wynikają z reklamowania danego produktu lub usługi jest niemożliwe.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowieniem z dnia 20.01.2006 r. Nr 1471/DPD2/423/142/05/MB uznał stanowisko wyrażone we wniosku Podatnika za nieprawidłowe, ponieważ Podatnik wyłączył możliwość zastosowania art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznając w przedstawionym stanie faktycznym, za jedyną prawidłową podstawę prawną art. 15 ust.1 wyżej cytowanej ustawy. Organ I Instancji uzasadnia, iż art. 15 ust 4 ww. ustawy wskazuje na sposób rozliczenia kosztów w czasie, art. 15 ust. 1 określa natomiast warunki, jakie muszą być spełnione, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów. Każdą sprawę związaną z działaniami reklamowymi należy traktować jednostkowo. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego nie można jednoznacznie określić kiedy zostały poniesione koszty z tytułu reklamy (publicznej i niepublicznej) oraz kiedy ma być faktycznie prowadzona akcja promocyjno-reklamowa. Informacje te są kluczowe do określenia, kiedy faktycznie może być uzyskany przychód, a co za tym idzie, kiedy wydatek poniesiony na kampanię promocyjno-reklamową stanie się kosztem uzyskania przychodów.

Zdaniem organu I Instancji z analizy ww. przepisów wynika, że koszty uzyskania przychodu mogą być potrącone tylko w tym roku podatkowym, w którym podatnik uzyskał przychód z nimi związany. W przypadku gdy nie jest możliwe powiązanie wydatku, stanowiącego koszt uzyskania przychodu, z konkretnym przychodem, wydatek taki zalicza się do kosztów podatkowych w dacie jego poniesienia. Niewątpliwie do takich kosztów, pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami można zaliczyć koszty poniesione na reklamę publiczną i niepubliczną.

Zgodnie z doktrynalną wykładnią art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego sformułowanie „koszty uzyskania przychodów są potrącalne w tym roku, którego dotyczą” należy rozumieć w następujący sposób: wydatki, których charakter przesądza, że nie mogą być ściśle związane z konkretnym przychodem powinny być potrącalne w roku ich poniesienia.

Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądowego, w przypadku gdy koszty związane z reklamą publiczną lub niepubliczną zostały poniesione w jednym roku podatkowym, a sama akcja promocyjno-reklamowa została przeprowadzona w okresie późniejszym obejmującym w pełni inny rok podatkowy, należy przyjąć, że wydatki takiego rodzaju nie mogą być ujęte w roku ich poniesienia, ponieważ przychód osiągnięty z prowadzonej akcji promocyjno-reklamowej osiągnięty jest w pełni w roku podatkowym, w którym była prowadzona akcja.

Oznacza to, zdaniem organu I Instancji, że wydatek związany z prowadzeniem akcji promocyjno-reklamowej, poniesiony w tym samym roku, w którym akcja ta faktycznie została przeprowadzona, staje się kosztem uzyskania przychodów w dacie jego faktycznego poniesienia. Jeżeli natomiast moment poniesienia kosztu związanego z akcją promocyjno- reklamową jest inny niż moment jej faktycznego prowadzenia, wówczas wydatek taki stanie się kosztem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od osób prawnych dopiero w roku przeprowadzenia przedmiotowej akcji. Tylko wówczas można mówić o związku poniesionego wydatku z przychodami, który uzależnia możliwość obciążenia kosztów podatkowych.

Podatnik, na podstawie art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art.14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, wniósł zażalenie na ww. postanowienie, zarzucając mu naruszenie art. 15 ust.1, oraz art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez błędną wykładnię, wnioskując o jego zmianę oraz uznanie, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27.10.2005 r. jest prawidłowe.

W uzasadnieniu zażalenia Strona potwierdza, że w przedmiotowym wniosku opisała stan faktyczny, zgodnie z którym dokonuje zakupu usług promocyjno- reklamowych, które prowadzone są w środkach masowego przekazu, publicznie w inny sposób jak również niepublicznie.

Argumentując Strona podnosi, że: Organ podatkowy I insta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »