Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 13.03.2006 r., sygn. L.IS.II/2-443/16/06

Pytanie podatnika: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i możliwość zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3.01.2006 r., znak: CHEM/7/2006, wniesionego przez „C.O.” Spółka z o.o., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku z dnia 21.12.2005 r., znak: US.PPE/443-28/2005, odmawia uchylenia lub zmiany postanowienia organu I instancji.

Wnioskiem z dnia 28.09.2005 r., znak: CHEM/224/2005, uzupełnionym pismem z dnia 3.11.2005 r., znak: CHEM/259/2005, Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego w pismach stanu faktycznego wynikało, iż w maju 2005 r. Jednostka dokonała dostawy towaru „(...) na rzecz klienta niemieckiego (...)”. Transakcję tę opodatkowano 22% stawką podatku od towarów i usług i udokumentowano fakturą VAT. Kupujący wyznaczył przewoźnika, który „dokonał (...) załadunku wykonanego” przez Spółkę towaru. Z otrzymanych od przewoźnika dokumentów przewozowych CMR wynikało jednakże, iż miejscem przeznaczenia dostarczonego towaru była Rosja, a ostatecznym nadawcą towaru był drugi w kolejności kontrahent niemiecki. Jak się okazało podmiot niemiecki, na rzecz którego Wnioskodawca dokonał przedmiotowej dostawy, sprzedał ten towar podatnikowi w swoim kraju (Niemcy), stosując odpowiednią stawkę podatku. Towar został wywieziony bezpośrednio z Polski na teren Rosji. Dokonujący dostawy tego samego towaru ww. kontrahenci, posiadają właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W ocenie Podatnika, dostawę, którą zrealizowała Spółka na rzecz pierwszego w kolejności kontrahenta niemieckiego, należy uznać za eksport pośredni towaru; z tytułu dokonanej transakcji przysługuje Jej zatem - po spełnieniu warunków formalnych - prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%. Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, w posiadaniu których jest drugi w kolejności kontrahent niemiecki, Podatnik dokona korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym dokumenty te otrzyma. W przypadku, gdy dokument SAD nie zostanie dostarczony przez podmiot niemiecki, Jednostka dokona korekty faktury, wystawionej dla swojego kontrahenta, obciążając go stawką podatku w wysokości 22%.

Postanowieniem z dnia 21.12.2005 r., znak: US.PPE/443-28/2005, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej, zaprezentowane przez Stronę stanowisko uznał za nieprawidłowe. Nie godząc się z interpretacją udzieloną przez organ I instancji, Strona, pismem z dnia 3.01.2006r., wniosła zażalenie na wymienione postanowienie, żądając jego uchylenia i ponownego rozpatrzenia.

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Dyrektor tut. Izby Skarbowej stwierdza, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a), stawka podatku wynosi 0% (art. 41 ust. 4 ustawy). W myśl art. 41 ust. 6 ustawy, stawka ta ma zastosowanie pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Zgodnie zaś z art. 41 ust. 11 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b), jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towarów będącego przedmiotem dostawy i wywozu. W treści art. 7 ust. 8 ustawy wskazano, iż w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »