Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.04.2012

Opodatkowanie PIT nagród z tytułu uczestnictwa w konkursach

Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Wnioskodawcę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci Internet, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.10.2011 r. (data wpływu 14.11.2011 r.) oraz piśmie z dnia 26.01.2012 r. (data nadania 26.01.2012 r., data wpływu 30.01.2012 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 12.01.2012 r. Nr IPPB4/415-841/11-2/MP (data nadania 13.01.2012 r., data odbioru 19.01.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród z tytułu uczestnictwa w konkursach - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród z tytułu uczestnictwa w konkursach, akcji sprzedaży premiowej oraz akcji marketingowych.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 12.01.2012 r. Nr IPPB4/415-841/11-2/MP (data nadania 13.01.2012 r., data doręczenia 19.01.2012 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 26.01.2012 r. (data nadania 26.01.2012 r., data wpływu 30.01.2012 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca świadczy usługi marketingowo-reklamowe na rzecz swoich klientów, w skład których między innymi wchodzą:

a. organizacja konkursów konsumenckich, w których warunkiem uczestnictwa jest zakup określonego produktu lub usługi, bądź zakup przy użyciu określonego środka płatniczego (karty płatniczej wydanej przez jeden z podmiotów funkcjonujący na rynku);
b. organizacja konkursów konsumenckich, w których nie jest wymagany zakup, a jedynie rozwiązanie zadania kursowego;
c. organizacja akcji sprzedaży premiowej z limitowaną ilością nagród (otrzymanie przyrzeczonej nagrody nie jest związane z jakąkolwiek inną aktywnością uczestnika jak tylko zakup);
d. organizacja akcji marketingowych premiujących ekspozycje lub sprzedaż produktów Kontrahentów Spółki wśród pracowników sklepów, w ofercie których znajdują się produkty Kontrahentów Spółki.

Spółka występuje w roli organizatora powyższych akcji promocyjnych oraz przyrzekającego nagrody w rozumieniu artykułów 919 i 921 Kodeksu cywilnego. Konkursy oraz akcje sprzedaży premiowej realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych w tym z branży produktów szybko zbywalnych FMCG, usług finansowych (dalej: Kontrahenci), zaś podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte między Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Wnioskodawcę regulamin określający prawa i obowiązki Spółki oraz uczestników akcji - osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego. Zarówno konkursy jak i akcje realizowane są w oparciu o konstrukcję przyrzeczenia publicznego opisaną w artykułach od 919 do 921 Kodeksu cywilnego, adresowane są do nieokreślonego kręgu odbiorców, obejmując swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś informacja o ich organizacji i przebiegu zamieszczana jest za pośrednictwem publicznego środka komunikacji jakim jest globalna sieć Internet, w postaci budowy i publicznego rozpowszechniania dedykowanej strony internetowej utrzymywanej w sieci przez Spółkę, zawierającej w szczególności materiały reklamowe dotyczące danego konkursu bądź akcji. Wnioskodawca lub Kontrahenci informują ponadto potencjalnych uczestników konkursów lub akcji sprzedaży premiowej o ich organizacji za pośrednictwem reklam w telewizji lub komunikacji za pośrednictwem portalu Facebook.com, czy to na stronach portalu dedykowanych produktom, których zakup uprawnia do udziału w konkursie lub akcji sprzedaży premiowej, czy to marce wsparciu której służy konkurs. W każdym razie informacje te odsyłają odbiorców do dedykowanej strony internetowej.

Mechaniki konkursów, o których mowa w punktach a) i b) powyżej zakładają rywalizacje uczestników opartą o:

- zadanie kreatywne polegające na przygotowaniu hasła reklamowego lub dokończeniu zdania;
- zaprezentowanie swoich zdolności artystycznych na zadany temat;
- dokonanie zgłoszenia do konkursu jak najbliżej określonej godziny;
- dokonanie największej ilości transakcji kartą płatniczą;

W przypadku, gdy ustalenie laureatów wiąże się z wyborem rozwiązań zadania konkursowego polegającego na ocenie w oparciu o subiektywne kryteria - wyboru tego dokonuje powołana przez Wnioskodawcę komisja konkursowa, w oparciu o wskazane w regulaminie konkursu kryteria. W pozostałych sytuacjach ustalenia laureatów dokonuje Wnioskodawca jako organizator i przyrzekający nagrodę w konkursie w oparciu o obiektywne kryteria (kolejność/data wpłynięcia zgłoszeń, ilość dokonanych transakcji).

Laureaci w konkursach opisanych w punktach a) i b) powyżej nagradzani są nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi o różnych wartościach tj.:

1. poniżej 200 złotych brutto;
2. poniżej 760 złotych brutto;
3. powyżej 760 złotych brutto:

przy czym wartość ta jest każdorazowo określona w regulaminie konkursu.

Laureaci w akcjach sprzedaży premiowej (punkt c) powyżej), nagradzani są w trakcie trwania akcji marketingowej jednak do wyczerpania puli nagród określonej w regulaminie akcji, nagrodami rzeczowymi o wartości do 760 złotych brutto. W konkursach nie mogą uczestniczyć ani uzyskać nagrody pracownicy oraz współpracownicy Spółki (organizatora) jak również Kontrahenta.

Przedmiotem nagród dla laureatów akcji sprzedaży premiowych mogą być nagrody rzeczowe o wartości mniejszej niż produkt promocyjny, którego zakup upoważnia do odbioru nagrody, opatrzony logotypem zleceniodawcy akcji (kontrahenta Spółki) bądź nie, w zależności od rodzaju nagrody. Dla przykładu może to być zarówno wyprodukowana na zlecenie kontrahenta Spółki autorska gra typu mini-domino opatrzone logotypem kontrahenta Spółki, gadżet w postaci artystycznych owijek dopasowanych wyłącznie do produktu promocyjnego.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż akcja marketingowa opisana w pytaniu numer 4 skierowana jest do pracowników lub współpracowników sklepów mających w ofercie produkty kontrahenta Spółki. Pracownicy lub współpracownicy sklepów są osobami, które są odpowiedzialne za zatowarowanie sklepów lub oferowanie produktów odbiorcom końcowym - konsumentom.

W programie biorą udział jedynie sklepy mające w ofercie produkty kontrahenta spółki, zaś akcja nie ma charakteru sprzedaży premiowej, a akcji marketingowej wspierającej sprzedaż.

Akcje marketingowe polegające na premiowaniu ekspozycji na półce lub bezpośrednio sprzedaży produktów Kontrahentów Spółki skierowane są wyłącznie do pracowników lub współpracowników podmiotów mających w swojej ofercie produkty Kontrahenta Spółki (mogą również mieć w ofercie inne produkty konkurencyjne).

Akcja zakłada przyznawanie tym pracownikom punktów za ekspozycję produktów promocyjnych zgodnie z założeniami organizatora akcji, jak również przyznawania punktów za zakupy przez sklep produktów kontrahenta Spółki, objętych akcją u dystrybutorów lub bezpośrednio od kontrahenta Spółki. Następnie uczestnicy mogą, przyznane im za pośrednictwem sklepu punkty wymieniać na nagrody rzeczowe, w tym również takie o wartości rynkowej do 200 złotych brutto. Niektóre nagrody wydawane uczestnikom w ramach akcji marketingowej mogą zawierać dodatkowo logotyp kontrahenta Spółki. Akcja marketingowa poprzez wydawanie nagród ma na celu budowanie świadomości marki kontrahenta Spółki wśród sklepów i ich pracowników, promocje produktów kontrahenta Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci internet, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w którym warunkiem udziału jest zakup produktów lub usług, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w którym warunkiem udziału nie jest zakup produktów lub usług, a jedynie wykonanie zadania konkursowego, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Organizowane przez Wnioskodawcę konkursy spełniają przesłanki określone w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, zatem jeżeli wartość poszczególnych nagród przekazywanych w ramach konkursów nie przekracza kwoty 760 zł, jest ona zwolniona z podatku dochodowego, a w konsekwencji Wnioskodawca jako organizator konkursu (płatnik) nie ma obowiązku pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku i złożenia PIT-8AR. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej zwana „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. W myśl art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy, osoba prawna będąca organizatorem konkursu jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wartości przekazanych w konkursach nagród i przekazać go w odpowiednim terminie na konto właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zdaniem Wnioskodawcy, z regulacji powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy jednoznacznie wynika, iż wolą ustawodawcy jest, by zwolnieniem przedmiotowym objęta była - w granicach limitu 760 złotych wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »