Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.04.2012

Premie pieniężne a VAT

Pytanie podatnika: Czy premia za wynik stanowi wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT świadczone przez dystrybutorów na rzecz wnioskodawcy? Czy premia za wynik stanowi rabat obniżający wysokość obrotu? Czy premia za wynik może być dokumentowana notą księgową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2011 r. (data wpływu 23.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych jest:

 • prawidłowe w zakresie pyt. nr 1 i 4
 • nieprawidłowe w zakresie pyt. nr 2 i 3

UZASADNIENIE

W dniu 23.12.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność handlową. Spółka nabywa produkty będące przedmiotem obrotu od kontrahentów zagranicznych, a następnie sprzedaje ja na rynku krajowym. Sprzedaż w kraju jest obecnie dokonywana m.in. na rzecz podmiotu, który następnie dokonuje dystrybucji detalicznej produktów — Spółka przewiduje jednak, że może podpisać umowy dystrybucji z innymi podmiotami, które będą dokonywać od niej zakupu produktów (dalej łącznie jako: Dystrybutorzy).
W umowach Spółki z Dystrybutorami, dotyczących warunków dystrybucji produktów, przewidziane są płatności dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Dystrybutorów. W przypadku każdej z umów z Dystrybutorami możliwe jest zawarcie postanowień przewidujących wszystkie albo tylko niektóre z poniżej wymienionych rodzajów płatności, których Spółka dokonuje na rzecz Dystrybutorów:

 • Premia, wypłacana jeżeli w danym okresie konkretny Dystrybutor osiągnie określony obrót, tzn. jeżeli wartość zakupów netto dokonanych przez danego Dystrybutora od Spółki osiągnie określoną wysokość. Wysokość należnej premii jest określana jako procent od wysokości obrotu osiągniętego przez Dystrybutora w danym okresie. lm większy Dystrybutor osiąga obrót tym wyższy jest procent, według którego obliczana jest należna mu premia. Wypłata premii nie wiąże się ze spełnieniem przez Dystrybutorów innych warunków niż osiągnięcie określonego poziomu obrotów, w szczególności dla jej uzyskania Dystrybutorzy nie muszą wykonywać na rzecz Wnioskodawcy żadnych świadczeń. Premia jest wypłacana bez związku z konkretnymi dostawami zrealizowanymi przez Spółkę na rzecz konkretnego Dystrybutora (dalej jako:Premia za wynik”);
 • Premia, wypłacana jako wynagrodzenie serwisowe należne danemu Dystrybutorowi w celu pokrycia kosztów poniesionych przez tego Dystrybutora w związku z zatwierdzonymi przypadkami gwarancji. Dystrybutor zobowiązuje się do prowadzenia punktów serwisowych i warsztatów naprawczych oraz przyjmuje na siebie zobowiązania jako podmiot upoważniony przez Wnioskodawcę do serwisu technicznego i napraw gwarancyjnych. Wysokość premii określana jest jako procent od wysokości obrotu osiągniętego przez tego Dystrybutora w danym okresie (dalej jako: „Premia serwisowa”);
 • Premia, wypłacana konkretnemu Dystrybutorowi w odniesieniu do uzgodnionych wzajemnie z Wnioskodawcą działań marketingowych przeprowadzanych przez tego Dystrybutora, stanowiąca częściowe pokrycie kosztów powyższych działań ponoszonych przez Dystrybutora. Wysokość premii określana jest jako procent od wysokości obrotu osiągniętego przez danego Dystrybutora w danym okresie (dalej jako: „Premia promocyjna”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

 • Czy Premia za wynik stanowi wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT świadczone przez Dystrybutorów na rzecz Wnioskodawcy...
 • Czy Premia za wynik stanowi rabat obniżający wysokość obrotu wynikającego z dokonanych przez Wnioskodawcę na rzecz Dystrybutorów dostaw produktów i powinna być dokumentowana fakturą korygującą...
 • Czy Premia za wynik może być dokumentowana notą księgową...
 • Czy Premia serwisowa oraz Premia promocyjna stanowią wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT świadczone przez Dystrybutorów na rzecz Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 • Premia za wynik nie stanowi wynagrodzenia za usługi podlegające opodatkowaniu VAT świadczone przez Dystrybutorów na rzecz Wnioskodawcy.
 • Premia za wynik nie stanowi rabatu obniżającego wysokość obrotu wynikającego z dokonanych przez Wnioskodawcę na rzecz Dystrybutorów dostaw produktów i nie powinna być dokumentowana fakturą korygującą.
 • Premia za wynik może być dokumentowana notą księgową.
 • Premia serwisowa oraz Premia promocyjna stanowią wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT świadczone przez Dystrybutorów na rzecz Wnioskodawcy.

Uzasadnienie
Ad. 1.
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, za dostawę towarów uważa się, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Równocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Na podstawie art. 15 ust. 1 za podatników podatku VAT uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Zatem, żeby dane zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT musi, co do zasady, istnieć świadczenie, wykonywane odpłatnie przez podmiot będący podatnikiem VAT, czyli podmiot wykonujący działalność gospodarczą. Ponieważ przedmiotowe działania są i będą wykonywane zasadniczo przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą kluczowe pozostaje określenie czy w analizowanym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem wykonywanym odpłatnie i w efekcie z usługą podlegającą VAT.
Zdaniem Spółki, działanie Dystrybutorów polegające na dokonywaniu zakupów produktów od Spółki i w efekcie realizowaniu określonego poziomu obrotów nie może być uznane za usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Jedynym działaniem jakie wykonują Dystrybutorzy na rzecz Wnioskodawcy jest bowiem dokonywanie od niego zakupów produktów. Dodatkowo należy zauważyć, że Dystrybutorzy nie są zobligowani do zrealizowania określonego poziomu obrotów, uzgodnionego ze Spółką. Jeżeli za dany okres obroty danego Dystrybutora ze Spółką nie przekroczą określonego poziomu, Dystrybutor jedynie nie będzie uprawniony do otrzymania Premii za wynik — nie wiążą się z taką sytuacją inne konsekwencje, w szczególności Dystrybutor nie musi płacić na rzecz Wnioskodawcy żadnych kar lub ponosić jakichkolwiek opłat. Dodatkowo, wypłata Premii za wynik nie jest uzależniona od zrealizowania przez Dystrybutorów jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz Wnioskodawcy. W efekcie, należy uznać, że wypłata przez Wnioskodawcę Premii za wynik nie wiąże się z żadnymi świadczeniami wzajemnymi dokonywanymi na jego rzecz przez Dystrybutorów.
Spółka pragnie podkreślić, że istnienie związku pomiędzy świadczeniem usługodawcy a otrzymanym przez niego wynagrodzeniem jest decydujące dla kwalifikacji danej czynności jako usługi w rozumieniu ustawy o VAT. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych — przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako „ NSA”) w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. I FSK 94/06, wskazał, że: „stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym”. W przypadku Premii za wynik, jak Wnioskodawca wykazał powyżej, nie dochodzi do żadnego świadczenia ze strony Dystrybutorów na rzecz Spółki.
W przytoczonym powyżej orzeczeniu NSA wykluczył wyraźnie możliwość uznania wypłaty premii pieniężnej za wynagrodzenie wypłacane za otrzymane świadczenie wzajemne. NSA stwierdził, że „za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy (tj. ustawy o VAT — przyp. Wnioskodawcy) nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie, osiągniętych przez nabywcę towarów; premia wypłacona przez sprzedawcę w razie osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi.”
Prawidłowość stanowiska Spółki, zgodnie z którym, Premii za wynik nie można uznać za wynagrodzenie za usługę opodatkowaną VAT znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie innych sądów administracyjnych (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej jako: „WSA”) w Warszawie z 19 czerwca 2009 r., sygn. III SAMa 211/09, wyrok WSA w Gliwicach z 4 października 2011 r., sygn. III SA/Gl 129/11, wyrok WSA w Lublinie z 13 listopada 2009 r., sygn. I SA/Lu 516/09 lub wyrok WSA w Poznaniu z 3 marca 2011 r., sygn. I SA/Po 910/10) oraz interpretacjach organów podatkowych (np. interpretacja z 29 listopada 2011r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1/443-1439/11- 2/IGo lub interpretacja z 1 grudnia 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP1 /443-668/08/11 -S/TK).
Ad. 2
W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest przy tym kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Stosownie do art. ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.
Zdaniem Wnioskodawcy, charakter Premii za wynik wyklucza możliwość uznania jej za rabat w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z umowami zawieranymi z Dystrybutorami, regulującymi kwestię wypłaty i wysokość Premii za wynik, powyższa premia jest wypłacana bez związku z konkretnymi dostawami zrealizowanymi przez Spółkę na rzecz Dystrybutora. Celem Premii za wynik wypłacanej przez Spółkę Dystrybutorom jest natomiast motywowanie Dystrybutorów do dokonywania jak największej ilości zakupów produktów u Wnioskodawcy. Zamiarem Wnioskodawcy, w związku z płatnością Premii za wynik, nie jest udzielanie Dystrybutorom rabatów w związku z dokonywanymi przez nich zakupami. Rabaty od cen bazowych są udzielane Dystrybutorom niezależnie od przyznawania im Premii za wynik. Gdyby celem Spółki było wyłącznie udzielanie rabatów to zostałyby one uwzględnione w postanowieniach umów z Dystrybutorami regulującymi kwestię rabatów. Premia za wynik stanowi swoistą nagrodę dla Dystrybutorów za dobrą współpracę gospodarczą ze Spółką przejawiającą się w dokonaniu przez nich określonego, odpowiednio wysokiego poziomu zakupów. Mając powyższe na względzie, zdaniem Spółki, Premii za wynik wypłacanej Dystrybutorom nie można traktować jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.
Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w powyższym zakresie potwierdza orzecznictwo NSA. Przykładowo w wyroku z 24 kwietnia 2011 r. (sygn. I FSK 432/10), sąd wskazał, że
„o tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytułu wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności przyjmie formę premii pieniężnej (procentowej lub kwotowej), czy rabatu obniżającego obrót w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), decyduje wybrana przez przedsiębiorcę strategia gospodarcza, co sprzeciwia się możliwości decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »