Stawka VAT dla sprzedaży napojów na wynos oraz spożywanych na miejscu

Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zajmuje się świadczeniem usług gastronomicznych, w tym również sprzedażą napojów przyrządzanych w posiadanych przez nią lokalach. W ofercie lokali Spółki znajdują się również napoje, których zasadniczymi składnikami są: mleko, lody, bita śmietana a dodatkowym składnikiem - napar kawowy bądź czekolada w proszku (czekolada na gorąco, kawa: biała, Cappucino, Espresso Macchiato, Latte i mrożona). Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży ww. napojów w przypadku, gdy napoje są spożywane przez klienta na miejscu, a jaką w przypadku, gdy napoje są spożywane przez klienta na wynos?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.12.2011 r. (data wpływu 12.12.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT (w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r.):

- dla sprzedaży napojów na wynos - jest nieprawidłowe,
- dla sprzedaży napojów spożywanych na miejscu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży napojów spożywanych na miejscu i na wynos, w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zajmuje się świadczeniem usług gastronomicznych, w tym również sprzedażą napojów przyrządzanych w posiadanych przez nią lokalach. W ofercie lokali Spółki znajdują się również napoje, których zasadniczymi składnikami są: mleko, lody, bita śmietana a dodatkowym składnikiem - napar kawowy bądź czekolada w proszku.

Skład napojów kształtuje się następująco:

- Artic Cappucino - 10g kawy, 40 g lodów, 20 g bitej śmietany;
- Czekolada klasyczna - 140 ml mleka, 27 g czekolady w proszku;
- Czekolada na gorąco - 140ml mleka, 30 g czekolady w proszku;
- Kawa biała - 60 ml mleka, 10 g kawy;
- Kawa Cappucino - 80 ml mleka, 10 g kawy;
- Kawa Cappucino z czekoladą - 60 ml mleka, 8 g kawy, 30 g czekolady w proszku;
- Kawa Espresso Macchiato - 30 ml mleka, 12 g kawy;
- Kawa Latte - 200 ml mleka, 10 g kawy;
- Kawa Mrożona - 200 ml mleka, 12 g kawy, 20 g bitej śmietany, 20 ml syropu.

W celu rozwiania wątpliwości co do sposobu klasyfikacji, Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Łodzi o klasyfikację sprzedaży powyższych napojów zarówno wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU z 1997 r. jak i PKWiU z 2008 r.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki, Urząd Statystyczny w Łodzi, wydał opinię statystyczną z dnia 10 listopada 2011 r., w której wymienione w piśmie usługi przyrządzania, podawania i sprzedaży napojów: Arctic Cappuccino, czekolada Klasyczna, Czekolada na gorąco, Kawa Biała, Kawa Cappuccino, Kawa Cappuccino z czekoladą, Kawa Espresso Macchiato, Kawa Latte, Kawa mrożona; w punkcie gastronomicznym mieszczą się w:

- grupowaniu 56.10.1 - jako „,Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych” - klasyfikowanych wg PKWiU 2008 r.;
- grupowaniu 55.30.11 - jako „Usługi gastronomiczne w restauracjach” - klasyfikowanych wg PKWiU 1997 r.

Ponadto, Urząd Statystyczny w powyższej opinii klasyfikacyjnej wskazał, że powyżej wymienione wyroby będące towarem powinny być klasyfikowane jako:

- „Pozostałe napoje bezalkoholowe” - klasyfikowanych do grupy PKWiU 2008 r. pod numerem 11.07.19.0;
- „Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe” - klasyfikowanych do grupy PKWiU 1997r, pod numerem 15.98.12-70.00.

Powyższe produkty są przygotowywane i serwowane z przeznaczeniem do konsumpcji zarówno na miejscu jak i na wynos.

Przy sprzedaży napojów w lokalu z przeznaczeniem ich spożycia na miejscu, klienci mają, co do zasady, do swojej dyspozycji stoliki, krzesła i tace, umożliwiające spożywanie napojów w wygodnych warunkach, przy czym Spółka nie zapewnia obsługi kelnerskiej. Na życzenie kupujących, pracownicy lokalu Spółki wydają napoje na wynos. W takiej sytuacji, pracownicy lokalu Spółki podają napoje w specjalnych opakowaniach, które umożliwiają ich wygodne spożywanie poza lokalem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Jaką stawkę VAT należy zastosować (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.) do sprzedaży przez Spółkę wyżej wymienionych napojów w przypadku, gdy napoje są spożywane przez klienta na miejscu?
2. Jaką stawkę VAT należy zastosować (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.) do sprzedaży przez Spółkę wyżej wymienionych napojów w przypadku, gdy napoje są spożywane przez klienta na wynos?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. Pyt. 1

Zdaniem Spółki do sprzedaży wymienionych napojów spożywanych przez klientów na miejscu należy stosować stawkę 8 % VAT.

Ad. Pyt. 2

Zdaniem Spółki do sprzedaży wymienionych napojów spożywanych przez klientów na wynos należy stosować stawkę 8 % VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT „przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zdaniem Spółki, świadczone przez nią usługi w zakresie przygotowywania, serwowania powyżej opinanych napojów powinny stanowić świadczenie usług w rozumieniu art. 8 Ustawy o VAT, w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego po l stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W tym miejscu należy zauważyć, iż stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 Ustawy o VAT w okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynosi 8%.

W myśl § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia wykonawczego VAT z dnia 22 grudnia 2010 r. oraz z dnia 4 kwietnia 2011 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia wykonawczego VAT.

W poz. 7 załącznika nr 1 do Rozporządzenia wykonawczego VAT, które zawiera listę towarów i usług, dla których zostaje obniżona stawka podatku VAT do wysokości 8%, wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
5. wód mineralnych,
6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 5a Ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z uzyskaną przez Spółkę klasyfikacją statystyczną sprzedaż powyższych napojów, które następnie są spożywane, została zaklasyfikowana przez Urząd Statystyczny pod numerem PKWiU z 2008 r. - 56.10.1 jako „Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych”, zaś napoje jako towary zostały zaklasyfikowane pod numerem PKWiU z 2008 r. - 15.98.12 - 70.0. jako „Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe”.

Zdaniem Spółki, świadczone przez nią usługi w zakresie przygotowywania, serwowania powyżej opinanych napojów (zarówno z przeznaczeniem do spożycia na miejscu, jak i na wynos) powinny stanowić świadczenie usług w rozumieniu art. 8 Ustawy o VAT. Mając więc na względzie dokonane przez Urząd Statystyczny klasyfikacje, należy bez wątpliwości stwierdzić, iż sprzedawane przez Spółkę napoje nie stanowią kawy. W konsekwencji należy stwierdzić, iż świadczone przez Spółkę usługi gastronomiczne związane z serwowaniem napojów innych niż kawa (zgodnie z otrzymaną opinią statystyczną), które mieszczą się w PKWiU ex 56 podlegać będą opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z poz. 7 załącznika nr 1 do Rozporządzenia wykonawczego VAT.

Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się również w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »