Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do wynajmu

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocząć świadczenie usług wynajmu pojazdów. W związku z tym nabył m.in. samochód osobowy (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t). Czy w związku z powyższym Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na cele najmu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na cele najmu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w celu wykonania planu gospodarczego rozpoczęcia świadczenia usług wynajmu pojazdów przystąpił do realizacji tego zamiaru, poprzez:

1. zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu z A za kwotę 105.000,00 zł. brutto w dniu 17 sierpnia 2011 r. Na mocy postanowień umowy własność pojazdu Spółka miała nabyć po otrzymaniu stałego dowodu rejestracyjnego pojazdu i zapłacie ostatniej części należności z umowy, co nastąpiło w dniu 7 września 2011 r. (tytułem zaliczki zapłacono w dniu zawarcia umowy kwotę 100.000,00 zł), następnie uzyskano stały dowód rejestracyjny i w dniu 7 września 2011 r., dokonano zapłaty ostatniej raty skutkiem czego w tym dniu na Spółkę przeszło prawo własności samochodu;
2. podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki zgodnie z PKD o „17.1. wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli”; w dniu 23 sierpnia 2011 r.;
3. wystąpienie do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców poprzez wpisanie zmiany (rozszerzenia) przedmiotu działalności o wynajem pojazdów; skutkiem czego zmianę tą Sąd przyjął postanowieniem w dniu 6 września 2011 r.;
4. nabycie dnia 7 września 2011 r. prawa własności samochodu (zgodnie z treścią umowy j.w. w pkt 1);
5. faktyczne oddanie w odpłatne używanie ww. pojazdu na podstawie umowy o odpłatne korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych zawartej dnia 1 sierpnia 2011 r. na czas nieokreślony, z okresem korzystania począwszy od dnia nabycia własności tj. od dnia 7 września 2011 r.

Spółka nabyła więc własność samochodu osobowego (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t) z chwilą zapłaty ostatniej raty ceny za ww. pojazd, tj. w dniu 7 września 2011 r.

W tym momencie przedmiotem działalności Spółki prawidłowo ujawnionym w KRS było oddawanie w odpłatne używanie samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Jednocześnie nabyty samochód (pojazd) był w momencie nabycia oraz nadal przez podatnika przeznaczony do wykorzystania, obok celów służbowych, na cele najmu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Do PKD Spółki w KRS działalność ta została wpisana przed nabyciem własności pojazdu w dniu 6 września 2011 r.

Mając na uwadze powyższe, powstaje wątpliwość co do interpretacji pojęcia „nabycie” zawartego w treści art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.10.247.1652), tj. czy:

1. jako nabycie może być traktowane samo zawarcie umowy sprzedaży i wejście w posiadanie (w niniejszym przypadku tylko celem załatwienia formalności - pozyskania dowodu rejestracyjnego) czy też:
2. momentem nabycia samochodu przez Spółkę jest nabycie tytułu prawnego do pojazdu - tytułu własności.

W pierwszym momencie Spółka nie miała ujawnionego w PKD w KRS przedmiotu działalności, w drugim - przedmiotem jej działalności faktycznie i formalnie było już oddawanie w odpłatne korzystanie.

Spółce od samego początku towarzyszył zamiar świadczenia usług oddawania do odpłatnego korzystania i wykonaniu tego zawarła umowę nabycia pojazdu oraz dokonała stosownych zmian w PKD.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym Spółka może skorzystać z odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.10.247.1652)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zaszły wszelkie podstawy do skorzystania przez Spółkę z prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.10.247.1652).

Zamiar gospodarczy podjęcia działalności w zakresie oddawania pojazdu do odpłatnego korzystania towarzyszył Spółce od początku i w jego wykonaniu Spółka równolegle podjęła czynności w kierunku pozyskania pojazdu oraz usankcjonowania rozszerzenia przedmiotu działalności w sensie formalnym (zmiana umowy Spółki i rejestracja w KRS). Spółka nabyła tytuł prawny do pojazdu w postaci prawa własności w dniu 7 września 2011 r. i w tym dniu przedmiotem działalności podatnika było już oddawanie w odpłatne korzystanie. Jednocześnie Spółka faktycznie oddała samochód do odpłatnego korzystania (umowa ramowa zawarta już dnia 1 sierpnia 2011 r., faktyczne wdrożenie po dniu 7 września 2011 r.) na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Samochód przy tym jest samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Samo zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdu w dacie poprzedzającej datę ostatecznego wpisu zmiany przedmiotu działalności do KRS nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z wyjątku przewidzianego w art. 3 ust. 2 pkt 7 ww. Ustawy, albowiem przejście prawa własności pojazdu nastąpiło już w dacie, kiedy PKD Spółki ujawniony w rejestrze przedsiębiorców obejmował ten przedmiot działalności.

Z tego względu brak jest przeciwwskazań do uznania, iż w przedmiotowej sytuacji kwota podatku naliczonego możliwa do doliczenia nie jest objęta ograniczeniami wskazanymi w art. 3 ust. 1 ww. Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. zasady odliczenia podatku VAT od ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »