Określenie miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z zaprezentowanym modelem działalności prowadzonej w Polsce, Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 01.12.2011 r. (data wpływu 05.12.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.12.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

U. zwana dalej: U. lub Wnioskodawca) jest federacją zrzeszającą związki piłkarskie działające w Europie. U. jest podmiotem zarządzającym sprawami piłki nożnej na terenie całej Europy. Wnioskodawca posiada siedzibę statutową jak również siedzibę działalności gospodarczej w Szwajcarii (w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L Nr 77, str. 1, dalej: Rozporządzenie wykonawcze). U. jest także podmiotem zarejestrowanym w Szwajcarii jako podatnik podatku dochodowego oraz podatku od wartości dodanej. Także w Szwajcarii mają siedzibę władze U. i również w tym kraju podejmowane są wszelkie istotne decyzje Wnioskodawcy. Dodatkowo, U. jest również zarejestrowana w Polsce dla potrzeb podatku VAT (z uwagi na planowaną sprzedaż biletów wstępu na mecze podczas turnieju piłki nożnej EURO, zwanego dalej: EURO. lub Turniej, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu przepisów ustawy o VAT). U. jest organizatorem europejskich pucharów piłkarskich oraz Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Wnioskodawca jest obecny w Polsce poprzez działalność tzw. Zespołu EURO, którego rolą jest wdrażanie decyzji podejmowanych przez Komitet Wykonawczy U. zlokalizowany w Szwajcarii oraz nadzór nad działaniami tzw. Lokalnych Spółek Organizujących Turniej EURO, który odbędzie się w roku 2012 na terenie Polski oraz Ukrainy.
Zespół EURO pełni w Polsce funkcje nadzorcze, kontrolne oraz pomocnicze wobec lokalnej, polskiej spółki odpowiedzialnej bezpośrednio za organizację oraz przeprowadzenie Turnieju – E. Polska sp. z o.o. (zwanej dalej: Spółka E. Polska lub Spółka) powołanej przez P. (zwany dalej: P.), który posiada 100% udziałów w Spółce. U. nie posiada żadnych udziałów w Spółce E. Polska. Spółkę tworzą Biuro Dyrektora Turnieju oraz 3 piony działalności merytorycznej: Pion Operacji Stadionowych, Pion Operacji Turniejowych i Pion Administracyjno Finansowy.
Spółka zawarła z U. Umowę o Świadczenie Usług, która szeroko określa obowiązki Spółki (jako zleceniobiorcy) opisane w umowie jako „zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju w Polsce”. Spółka E. Polska odpowiedzialna jest bezpośrednio za organizację Turnieju, w tym m.in. zarząd nad stadionami piłkarskimi, kwestie bezpieczeństwa, nadzór nad służbami technicznymi obecnymi na stadionach, współpracę z tzw. Miastami - Gospodarzami Turnieju oraz nadzór nad ich działaniami w zakresie organizacji E. w Polsce. Spółka odpowiedzialna jest także za świadczenie usług promocyjnych oraz informacyjnych, a także logistykę pobytu uczestników Turnieju w Polsce. Spółka kompleksowo wspiera U. w organizacji Turnieju działając na jej rzecz, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie. Po wykonaniu poszczególnych zadań Spółka, jako ich wykonawca, składa raporty do Zespołu EURO. Zakres odpowiedzialności oraz obowiązków nałożonych na U. oraz na Spółkę jest wyraźnie rozdzielony, zadania obu podmiotów nie nakładają się na siebie.
Biorąc pod uwagę, iż co do zasady bieżące czynności związane z organizacją Turnieju zostały przejęte przez Spółkę, działalność samej U. może w dalszym ciągu koncentrować się na terytorium Szwajcarii. Wobec powyższego wszelkie zarządcze oraz strategiczne z punktu widzenia U. decyzje, w tym te związane z organizacją Turnieju podejmowane są w Szwajcarii. Także wszystkie istotne negocjacje i rozmowy z kontrahentami Wnioskodawcy, m.in. ze sponsorami E., nadawcami, podwykonawcami i usługodawcami U. prowadzone są przez Wnioskodawcę wyłącznie w Szwajcarii. Tutaj również zawierane są umowy w powyższym zakresie i prowadzone są rozliczenia będące efektem powyższej współpracy.
U. planuje zatrudnienie w latach 2010-2012 kilkunastu osób w Polsce w celu wypełniania zadań związanych z organizacją Turnieju. Zatrudnione osoby, wchodzące w skład Zespołu E. będą wykonywać swoje obowiązki w Polsce, jednakże będą także podróżować do innych krajów w razie konieczności (przykładowo do Szwajcarii, czy na Ukrainę). Dodatkowo, w trakcie trwania samego Turnieju planowane jest wysłanie przez U. około 75 pracowników do miejsc w Polsce i na Ukrainie, w których zostaną rozegrane spotkania.
Ponadto, na czas trwania samego Turnieju U. planuje otworzyć w W. - M. (dalej: M.). Korzystać z niego będą przedstawiciele mediów posiadających prawa do transmisji i komentowania meczów odbywających się w czasie trwania Turnieju. M. zapewni odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz technologiczną w celu transmisji meczów.
W zakres świadczonych przez M. usług wejdą:

  • wynajem powierzchni różnego rodzaju (pomieszczeń transmisyjnych, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń do przechowywania sprzętu),
  • zapewnienie infrastruktury technicznej (urządzeń drukujących, skanujących, kopiujących, odbiorników telewizyjnych, kamer, przewodów, szerokiej gamy urządzeń służących do transmisji sygnału),
  • wsparcie w zakresie komentowania transmisji wydarzeń sportowych (np. komentarze z boiska, z sal konferencyjnych lub też komentarze z boiska udzielane po meczu itp.),
  • usługi telekomunikacyjne związane z obsługą telekomunikacyjną oraz internetową transmisji wydarzeń sportowych.

Działalność M. będzie miała charakter tymczasowy, gdyż centrum to będzie działać jedynie w trakcie trwania rozgrywek odbywających się w Polsce. Po zakończeniu Turnieju M. zostanie zlikwidowane. Bilety na mecze w ramach Turnieju sprzedawane są wyłącznie przez U., wprost z siedziby w Szwajcarii. Sprzedaż odbywa się w formie oferty publicznej adresowanej do narodowych związków piłki nożnej - w przypadku Polski - do P., sponsorów, ważnych osobistości (VIP-ów), podmiotów z tzw. „rodziny U.” oraz osób indywidualnych poprzez stronę internetową.
U. pragnie podkreślić, że działania podejmuje przez nią w Polsce związane są z organizacją Turnieju, którego ramy czasowe zostały ograniczone. Tym samym aktywność Wnioskodawcy na terytorium Polski ma charakter tymczasowy i ogranicza się, co do zasady, jedynie do nadzorowania przez U. realizowanego przez Spółkę E. Polska procesu organizacji Turnieju. Wnioskodawca ma zamiar kontynuowana powyższej aktywności jedynie do momentu zakończenia E. oraz w okresie bezpośrednio po jego zakończeniu - w fazie poturniejowej (w celu prawidłowego doprowadzenia do końca wszelkich spraw związanych z organizacją tego wydarzenia). Po tym czasie U. nie będzie, co do zasady prowadziła żadnej działalności na terenie Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z zaprezentowanym modelem działalności prowadzonej przez U. w Polsce, Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego...
Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle zaprezentowanego powyżej stanu faktycznego, w chwili obecnej nie posiada oraz nie będzie ona posiadać w trakcie trwania Turnieju na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego.
Kluczowym w odpowiedzi na pytanie będące przedmiotem wniosku, jest odpowiednie zdefiniowanie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności na gruncie ustawy o VAT. Do niedawna nie istniała definicja legalna tego pojęcia ani w samej ustawie o VAT, ani w rozporządzeniach wykonawczych. Definicji stałego miejsca prowadzenia działalności nie zawierały również regulacje wspólnotowe (Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej; dalej: Dyrektywa 2006/112/WE oraz poprzednio obowiązująca VI Dyrektywa z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 77/388/EWG). Wobec tego dla ustalenia, czy działalność danego podmiotu stano...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »