Wniesienie nieruchomości do spółki komandytowej a VAT

Pytanie podatnika: Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z budową budynków, w których znajdują się lokale wniesione aportem do spółek komandytowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 1786/09 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. akt I FSK 984/10 – stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2009 r. (data wpływu: 7 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2009 r. (data wpływu: 8 czerwca 2009 r.) oraz pismem w dniu 24 czerwca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z wniesieniem lokali mieszkalnych i użytkowych w formie aportu do spółek komandytowych –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z wniesieniem lokali mieszkalnych i użytkowych w formie aportu do spółek komandytowych. Wniosek uzupełniono w dniu 8 czerwca 2009 r. o prawidłowe podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki oraz w dniu 24 czerwca 2009 r. o informację dotyczącą wniesienia opłaty w wysokości 40 zł.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

„A” Spółka z o.o. (dalej: Spółka) jest komandytariuszem dwóch spółek komandytowych:

 • „A” Spółka z o.o. „B” Spółka komandytowa (dalej „B Sp.k”),
 • „A” Spółka z o.o. „C” Spółka komandytowa (dalej „C Sp.k”),
 • udziałów w dwóch lokalach niemieszkalnych, garażach wielostanowiskowych do obu spółek komandytowych.

Do tych spółek w marcu 2009 r. wniesiony został aport;

 • 5 lokali mieszklanych, wybudowanych przez Spółkę w roku 2008 w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej, w tym do „B” Sp.k. cztery lokale i do „C” Sp.k. jeden lokal,
 • 2 lokali użytkowych wybudowanych przez Spółkę w roku 2006 – do „C” Sp.k.

Podatek naliczony związany z zakupami służącymi wytworzeniu wymienionych lokali został odliczony w 100%. Mieszkania i lokale budowane były z zamiarem ich sprzedaży (większość mieszkań i lokali użytkowych wybudowanych w ramach tych inwestycji została sprzedana), jednak zapaść cen na rynku skłoniła Spółkę do zmiany decyzji i wniesienia niesprzedanych lokali aportem do spółek osobowych, które mają zajmować się wynajmowaniem nieruchomości.
Wnosząc wkład niepieniężny Spółka skorzystała ze zwolnienia od podatku, przewidzianego w § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z budową budynków, w których znajdują się lokale wniesione aportem do spółek komandytowych...
Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji nie powstaje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego. Stanowisko takie wynika z art. 86 ust. 1 oraz art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.), w związku z art. 19 i art. 168 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej „Dyrektywa 112”) oraz regulacjami tej Dyrektywy dotyczącymi dopuszczalnych zwolnień z podatku od wartości dodanej.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W określonych przez ustawodawcę sytuacjach podatnik obowiązany jest jednak do dokonania korekty podatku wcześniej odliczonego (naliczonego).
Zasady dokonywania korekty określają regulacje art. 91 ustawy VAT. Spółka nabywając towary i usługi, których efekt w postaci wybudowanych lokali wniosła następnie aportem, odliczyła całość podatku naliczonego przy zakupie z uwagi na występujący – w momencie nabycia – związek tych towarów z wykonywaniem działalności opodatkowanej. Sama czynność w ramach której Spółka ostatecznie zbyła towary – wniesienie aportu do spółki komandytowej – korzystała ze zwolnienia od podatku, jednak okoliczność ta nie przesądza o obowiązku skorygowania uprzednio odliczonego podatku, ponieważ zwolnienie aportów od podatku wprowadzone zostało do systemu prawa krajowego niezgodnie z przepisami wspólnotowymi. 112 Dyrektywa zawiera w tytule IX zamknięty katalog czynności zwolniony od podatku VAT. Analiza poszczególnych przepisów tego tytułu prowadzi do jednoznacznego wniosku, że nie przewidziano w nim zwolnienia dla aportu. W tym miejscu podkreślić należy, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wielokrotnie wyrażał pogląd, iż zwolnienia od opodatkowania VAT, przewidziane w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie znajdujące się w Tytule IX 112 Dyrektywy) – jako stanowiące odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania – należy interpretować w sposób ścisły (m. in. wyrok ETS z dnia 7 marca 2002 r. C-169/00, Komisja przeciwko Republice Finlandii; wyrok ETS z 18 stycznia 2001 r. C-150/99, Stockholm Lindoepark AB przeciwko Państwu Szwedzkiemu, wyrok ETS z dnia 26 czerwca 2003 r. C-305/01, Finanzamt GroG-Gerau a MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH).
Skoro zwolnienie od podatku VAT czynności aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego lub cywilnego, przewidziane w § 38 rozporządzenia o VAT nie znajduje oparcia ani w tytule IX Dyrektywy 112, ani też w brzmieniu art. 19 tej Dyrektywy, to przepis ten w zakresie, w jakim ustanawia on przedmiotowe zwolnienie, nie może być stosowany. W związku z powyższym czynność wniesienia aportu nie może być traktowana jako czynność zwolniona od podatku VAT w tym znaczeniu, że wskutek jej dokonania podatnik byłby pozbawiany prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem towarów wniesionych aportem.
Z tego też powodu wniesienie przez Spółkę aportu w postaci lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przy wytworzeniu których nastąpiło odliczenie podatku naliczonego, nie rodzi obowiązku korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy VAT.
Stanowisko zgodne z poglądem Spółki zaprezentowane zostało m. in. w następujących orzeczeniach: z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 364/08 i z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 703/08.
W dniu 27 lipca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPP1/443-548/09-4/BD stwierdzając, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2009 r. – jest nieprawidłowe.
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 13 sierpnia 2009 r., zaś odpowiedzi na ww. wezwanie udzielono pismem z dnia 9 września 2009 r., nr ILPP1/443/W-96/09-2/HMW (skutecznie doręczonym w dniu 14 września 2009 r.).
W dniu 19 października 2009 r. wpłynęła do tut. Organu skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2009 r.
Wyrokiem z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 1786/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżoną interpretację.
Pismem z dnia 6 kwietnia 2010 r. Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od wyżej powołanego wyroku WSA.
Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. akt I FSK 984/10 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 1786/09 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. akt I FSK 984/10 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. <...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »