Korekta faktury wewnętrznej a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej celem skorygowania podatku VAT wykazanego nienależnie na fakturze wewnętrznej dokumentującej nieodpłatne przekazanie towarów (tj. czynność uregulowaną w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiona została taka wewnętrzna faktura korygująca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia okresu, za który podatnik nabywa prawo do korekty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia okresu, za który podatnik nabywa prawo do korekty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma S.A. (dalej „Spółka”) jest jedną ze spółek z grupy kapitałowej - światowego producenta naturalnych podłóg drewnianych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka podejmowała szereg działań promocyjnych i marketingowych skierowanych do kontrahentów z różnych segmentów rynku oraz do klientów ostatecznych Spółki, mających na celu zwiększenie sprzedaży jej produktów. W ramach prowadzonych powyższych działań marketingowych Spółka dokonywała także różnego typu nieodpłatnych przekazań towarów.

W związku z powyższym, Spółka wystawiała faktury wewnętrzne, na których wykazywała należny podatek od towarów i usług oraz deklarowała ten podatek w deklaracji VAT-7. Obecnie, w wyniku ponownej weryfikacji faktur wewnętrznych i analizy przepisów Ustawy o VAT Spółka doszła do wniosku, że niektóre z dokonanych przez nią nieodpłatnych przekazań towarów nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT, dlatego też podatek należny wykazany na fakturach nie powinien być naliczany.

W konsekwencji Wnioskodawca zamierza wystawić wewnętrzne faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, w których wykazany został nienależny podatek VAT. W rezultacie podatek VAT wynikający z pierwotnie wystawionych faktur wewnętrznych zostanie odpowiednio skorygowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej celem skorygowania podatku VAT wykazanego nienależnie na fakturze wewnętrznej dokumentującej nieodpłatne przekazanie towarów (tj. czynność uregulowaną w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiona została taka wewnętrzna faktura korygująca?

Zdaniem Wnioskodawcy, w zaprezentowanym powyżej stanie faktycznym, w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej celem skorygowania podatku VAT wykazanego nienależnie na fakturze wewnętrznej dokumentującej nieodpłatne przekazanie towarów, jest ona uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiona została taka wewnętrzna faktura korygująca.

Przepisy Ustawy o VAT przewidują obowiązek wystawienia:

- faktur „zwykłych” tj. faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży - zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o VAT,
- faktur wewnętrznych stwierdzających dokonanie czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - zgodnie z art. 106 ust. 7 Ustawy o VAT.

Natomiast przepisy Rozporządzenia przewidują zarówno możliwość wystawienia faktur korygujących w odniesieniu do faktur zwykłych (§ 13 oraz 14 Rozporządzenia) oraz faktur wewnętrznych. Zgodnie bowiem z § 24 Rozporządzenia przepisy dotyczące zwykłych faktur korygujących, tj. § 13 i 14 Rozporządzenia stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych. W konsekwencji zgodnie z § 24 w związku z § 14 ust. 1 Rozporządzenia wewnętrzną fakturę korygującą należy wystawić w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury wewnętrznej. Przepis § 14 ust. l Rozporządzenia znajduje więc zastosowanie w całości do wewnętrznych faktur korygujących.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku stwierdzenia, iż Spółka nieprawidłowo naliczyła w przeszłości podatek należny w przypadku niektórych nieodpłatnych przekazań, należy uznać, iż nastąpiła pomyłka w stawce i kwocie podatku na fakturze wewnętrznej dokumentującej to nieodpłatne przekazanie. W konsekwencji zaistniała przesłanka do wystawienia wewnętrznej faktury korygującej do faktury wewnętrznej zawierającej taką pomyłkę i Spółka powinna wystawić wewnętrzną fakturę korygującą celem skorygowania rozliczeń podatkowych w zakresie podatku VAT.

Jednocześnie w opinii Spółki wewnętrzne faktury korygujące powinny zostać ujęte w deklaracji VAT za okres, w którym zostały wystawione przez Spółkę. Zdaniem Spółki bowiem nie znajduje zastosowania w stosunku do wewnętrznych faktur korygujących przepis art. 29 ust. 4a w związku z art. 29 ust. 4c Ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż zarówno w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła ich do żadnego innego podmiotu. Tym samym przepis o możliwości obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie może mieć zastosowania, gdyż brak odbiorcy wewnętrznej faktury korygującej uniemożliwia zastosowanie dyspozycji tego przepisu do wewnętrznych faktur korygujących.

W związku z powyższym, skoro przepisy prawa podatkowego nie dają podstaw do określenia innego momentu dokonania obniżenia kwoty podatku należnego, w ocenie Spółki data wystawienia wewnętrznej faktury korygującej określa termin dokonania takiego obniżenia (tj. okres, w którym korekta będzie dokonana). Należy więc przyjąć, iż Spółka nabędzie prawo do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona zostanie odpowiednia wewnętrzna faktura korygująca. Spółka pragnie podkreślić, że nawet czytając literalnie przepis art. 29 ust. 4a Ustawy o VAT należałoby uznać, że wystawca wewnętrznej faktury korygującej jest równocześnie jej odbiorcą, w związku z czym data jej wystawienia jest równocześnie datą potwierdzenia jej odbioru (stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 grudnia 2010 r.; sygn. IBPP2/443-942/10/KW, cytowanej poniżej w niniejszym wniosku).

Na poparcie swojego stanowiska Spółka chciałaby przywołać wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1940/07), w którym sąd stwierdził, że: „faktury wewnętrzne nie są doręczane kontrahentowi, nie można więc na tej podstawie stawiać wniosku, iż faktury wewnętrzne wystawione przez skarżącą nie były wprowadzone do obrotu prawnego. Wprost przeciwnie, były one przecież ujęte w rejestrze sprzedaży, oraz w rejestrze zakupów jak również na ich podstawie spółka wystawiała deklaracje VAT 7. (...) W tej sytuacji spółka powinna wystawić faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych (...), co stanowić będzie dla spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku za okres (miesiąc), w którym te faktury zostały wystawione”. Zdaniem Spółki mimo, iż wyrok dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 1 grudnia 2008 r., nadal zachowuje on swoją aktualność również na gruncie obecnie obowiązujących regulacji.

Analogiczne stano...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »