Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.02.2012

Zasady wystawiania faktur zaliczkowych

Pytanie podatnika: Czy Spółka musi wykazać VAT w fakturze dokumentującej otrzymanie zaliczki w wartości brutto wraz z podatkiem stosunkowo: w części wartości opodatkowanej i w pozostałej części zwolnionej, bez wyszczególnienia podatku jako czynności zwolnionej, czy też zastosować od całości transakcji zwolnienie podatkowe wynikające z faktu, że zaliczka dotyczy w przeważającej kwocie przyszłej transakcji czynności zwolnionej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2011 r. (data wpływu 7 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2011 r. (data wpływu 4 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania otrzymanej zaliczki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych
 • podstawy zwolnienia z opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych,
 • sposobu udokumentowania otrzymanej zaliczki.

Pismem z dnia 31 grudnia 2011 r. (data wpływu 4 stycznia 2012 r.) uzupełniono wniosek w zakresie doprecyzowania opisanego stanu sprawy oraz przedmiotu wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 18 sierpnia 2008 r. Spółka kupiła przedsiębiorstwo w likwidacji w skład którego wchodziło m. in.:

 • Prawo użytkowania wieczystego działek nr 8/7 (działka gruntu) i 6/4 (działka gruntu) o łącznej powierzchni 2.244 m2, oraz prawo własności części budynku administracyjno produkcyjnego, wiaty i stacja trafo posadowionych na tych działkach, stanowiącego odrębną własność, dla których urządzono jedną KW;
 • Prawo własności działek 2/5, 3/5, 3/8, 5/6, 5/9, 7/7, 7/10, 11/6, 74/10, 74/13 (inne tereny zurbanizowane) oraz działkę 2/8 (zurbanizowane tereny niezabudowane), o łącznej powierzchni 8.855 m2, dla których urządzono jedną KW.

Przeważająca część gruntu składająca się z tych działek (oprócz działki 2/8, 3/8, 5/9, 7/10, 74/13 o powierzchni łącznej 1740 m2), są fizycznie zabudowane budynkiem administracyjno produkcyjnym, wiatą i śmietnikiem.
W umowie sprzedaży z dnia 18 sierpnia 2008 r. zawartej w formie aktu notarialnego, w imieniu Spółdzielni w likwidacji dokonującej sprzedaży przedsiębiorstwa, a w tym nieruchomości złożono oświadczenie, że przedmiotem sprzedaży jest zorganizowane przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 K.c., co zobowiązywało nabywcę do zapłaty PCC (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT). Sprzedający z tytułu niniejszej umowy zwolniony był od podatku od towarów i usług. Sprzedający na nieruchomości prowadził od kilkunastu lat działalność gospodarczą w przedmiocie produkcji konfekcji opodatkowanej podatkiem VAT.
Dla ww. terenów nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania. Wszystkie działki, które są przedmiotem przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na Spółkę oraz te, które są przedmiotem prawa własności, są zakwalifikowane w rejestrach gruntu prowadzonego przez Starostę Powiatowego jako inne tereny zabudowane z wyjątkiem jednej działki nr 2/8, sklasyfikowanej jako zurbanizowane tereny niezabudowane.
W trakcie użytkowania nieruchomości, Spółka w rozumieniu przepisów o podatku dochodowych nie ponosiła wydatków na ulepszenie tej nieruchomości, które stanowiłyby co najmniej 30% jej wartości początkowej.
Umowa przyrzeczona ma być spełniona do 31 grudnia 2012 r. po uzyskaniu przez strony stosownych pozwoleń i spełnieniu warunków w umowie opisanych. Do tego dnia nastąpi przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działek 8/7 i 6/4 wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i budowli oraz prawa własności działek 2/5, 2/8, 3/5, 3/8, 5/6, 5/9, 7/7, 7/10, 11/6, 74/10, 74/13 wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i budowli.
W umowie przyrzeczonej ustalono kwotę transakcji. Umowa nie posiada w treści zapisu o obowiązkach podatkowych stron.
Transakcja dotycząca zaliczki była potwierdzona fakturą VAT, ostateczna transakcja zbycia nieruchomości będzie potwierdzona stosowną fakturą VAT.
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży nie będzie majątek spełniający warunki zawarte w art. 551 K. c. Przedmiotem sprzedaży nie będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie to również przekazanie zespołu składników majątkowych. Przedmiotem sprzedaży będą wyodrębnione geodezyjnie działki zabudowane i niezabudowane. Działki nr 8/7, 6/4, 2/5, 3/5, 3/8, 5/6, 5/9, 7/7, 7/10, 11/6, 74/10, 74/13 są zabudowane budynkami lub budowlami lub ich częściami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Działka o nr 2/8 jest niezabudowana. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli będących przedmiotem sprzedaży miało miejsce w lata 70-tych ubiegłego wieku. Wnioskodawcy, w związku z nabyciem przedmiotowych nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nabył zorganizowane przedsiębiorstwo wraz z nieruchomością i zapłacił PCC od tej transakcji. Zainteresowany nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Drobne nakłady, co do których przysługiwało odliczenie VAT, nie stanowiły więcej niż1% wartości początkowej budynków. Przedmiotem dostawy będzie działka niezabudowana o nr 2/8. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka niezabudowana została sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Dla ww. gruntów została wydana decyzja o warunkach zabudowy dopiero 25 listopada 2011 r. i nie jest jeszcze prawomocna – na budowę pawilonu usługowo – handlowego, parkingu, pylonu reklamowego. Prawo wieczystego użytkowania działek będących przedmiotem wniosku wydano w latach 70-tych ubiegłego wieku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka musi wykazać VAT w fakturze dokumentującej otrzymanie zaliczki w wartości brutto wraz z podatkiem stosunkowo: w części wartości opodatkowanej i w pozostałej części zwolnionej, bez wyszczególnienia podatku jako czynności zwolnionej, czy też zastosować od całości transakcji zwolnienie podatkowe wynikające z faktu, że zaliczka dotyczy w przeważającej kwocie przyszłej transakcji czynności zwolnionej...
Zdaniem Wnioskodawcy, czynność polegająca na przeniesieniu własności nieruchomości zabudowanej opisanej wyżej, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w części dostawy gruntu objętych działkami zabudowanymi, oraz nie korzysta ze zwolnienia, w części dostawy gruntu niezabudowanego fizycznie. Na fakturze dokumentującej transakcję należy rozdzielić wartość stosunkową powierzchni gruntu opodatkowanej części do całości powierzchni objętej sprzedażą i wartość stosunkową powierzchni gruntu korzystającą ze zwolnienia do powierzchni całkowitej objętej transakcją sprzedaży.
W przypadku sprzedaży gruntów zabudowanych, należy stosować zasady określone w art. 29 ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten wskazuje, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Powyższe oznacza, iż grunt de facto jest opodatkowany tak samo, jak nieruchomość na nim posadowiona. Te mogą być z kolei opodatkowane na trzy różne sposoby, z których jeden dotyczy przedmiotowego przypadku tj. w przypadku sprzedaży budynku używanego możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT.
Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się stawkę podatku taką, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Jak wynika z art. 43 ust. 1 ustawy ze zwolnienia od podatku korzysta dostawa budynków, budowli lub ich części, pod warunkami tam wymienionymi.
W przypadku używanych nieruchomości nieistotne jest czy w odniesieniu do tych towarów podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w chwili nabycia, jeżeli ich dostawa dokonywana jest po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia oraz w trakcie użytkowania nieruchomości, Spółka w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie ponosiła wydatków na ulepszenie tej nieruchomości, które stanowiłyby co najmniej 30% jej wartości początkowej.
Spełnione są zatem warunki do skorzystania przy tej transakcji sprzedaży ze zwolnienia od podatku VAT, ponieważ:

 • dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków upłynął okres dłuższy niż 2 lata,
 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy stwierdzić, że w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości w części budynków i gruntu działek te budynki obejmujące będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10, oraz art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 4 ust. 1 tej ustawy, wskazuje, że ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym (art. 4 ust. 2 tej ustawy) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Powyższe tu nie występują. W takiej sytuacji należy się posłużyć inną dokumentacją sporządzoną na podstawie powołanej ustawy. W tym przypadku jest to Rejestr gruntów prowadzony przez Starostę Powiatowego. Działki będące przedmiotem transakcji zbycia mają tam statu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »