Darowizna przedsiębiorstwa a rozliczenie i korekta VAT

Pytanie podatnika: Czy opisana darowizna przedsiębiorstwa nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? Czy w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek korekty naliczonego podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2011 r. (data wpływu 20 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa, obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz niewystąpienia podatku VAT w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na własne imię na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza. Data rozpoczęcia działalności określona jest w ewidencji działalności gospodarczej na dzień 15.05.1991 rok.
Rodzaj działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne.

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatek dochodowy z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni płaci w formie podatku liniowego. Do celów podatku dochodowego prowadzona jest podatkowa księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawczyni posiada konto bankowe związane z działalnością gospodarczą.
Działalność gospodarcza prowadzona jest w nieruchomości obejmującej działkę nr 751, zabudowaną budynkiem mieszkalno – hotelowym, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy. Właścicielami przedmiotowej nieruchomości na zasadzie współwłasności jest Wnioskodawczyni w 5/8 udziału w prawie własności i córka Wnioskodawczyni w 3/8 udziału we własności, oraz działkę nr 838/1 stanowiącą parking hotelowy zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy. Właścicielami przedmiotowej działki na zasadzie współwłasności jest Wnioskodawczyni w 1/4 udziału i matka 3/4. Współwłasność ww. nieruchomości Wnioskodawczyni uzyskała na podstawie dziedziczenia w dniu 28.03.1988 roku i w dniu 01.04.2006 roku. Budynek znajdujący się na przedmiotowej działce od 1999 roku został rozbudowany i przebudowany jako hotelowo – restauracyjny. Starosta decyzją udzielił Wnioskodawczyni zezwolenia na użytkowanie części obiektu wraz z restauracją i zapleczem kuchennym budynku hotelowo - restauracyjnego. Budynek podlegał dalszej przebudowie, która została zakończona w 2009 roku.
W przedmiotowym budynku znajduje się hotel i restauracja z zapleczem kuchennym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Wnioskodawczyni odliczała podatek naliczony w fakturach dokumentujących wydatki na przebudowę i rozbudowę budynku w rozliczeniach podatku należnego za poszczególne okresy rozliczeniowe. W skład przedsiębiorstwa
Wnioskodawczyni oprócz nieruchomości opisanej wyżej, której jest współwłaścicielem w części ułamkowej, wchodzą:

 • środki trwałe stanowiące wyposażenie hotelu restauracji, zaplecza kuchennego restauracji, takie jak zmywarki do naczyń, lodówki, kuchnie, ekspresy do kawy, meble i wyposażenie pokoi hotelowych, biurowych itp., komputery, samochód osobowy, telewizory,
 • wyposażenie, bielizna pościelowa, ręczniki, lustra, naczynia itp.,
 • towary handlowe - środki czystości, artykuły żywnościowe, alkohole,
 • znak towarowy, na który Urząd Patentowy udzielił świadectwa ochronnego,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholi.

Wnioskodawczyni zatrudnia 19 osób na podstawie umowy o pracę. Posiada zawarte umowy leasingu operacyjnego na sprzęt gastronomiczny - zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjno - parowy, samochód osobowy, które są w trakcie spłaty.
Wnioskodawczyni zamierza dokonać na rzecz swojej córki, która dotychczas była zatrudniona u Wnioskodawczyni na podstawie umowy o pracę, darowizny przedsiębiorstwa w skład którego wejdą:

 • 5/8 udziału we własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno hotelowym,
 • ruchomości, środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe,
 • dokumentacja i księgi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • znak towarowy,
 • wierzytelności o ile, na dzień zawarcia umowy darowizny takie będą.

Umowa darowizny przedsiębiorstwa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Córka Wnioskodawczyni, przed zawarciem umowy darowizny zgłosi do ewidencji działalności gospodarczej, działalność gospodarczą o takim samym zakresie działania jak Wnioskodawczyni i zarejestruje się jako czynny podatnik VAT. Po otrzymaniu darowizny przedsiębiorstwa córka Wnioskodawczyni prowadzić będzie działalność gospodarczą w takim samym zakresie co Wnioskodawczyni. Pracownicy Wnioskodawczyni zostaną zatrudnieni przez córkę Wnioskodawczyni, o ile wyrażą na to zgodę. Umowy leasingu operacyjnego zostaną przeniesione na córkę Wnioskodawczyni, o ile leasingodawca wyrazi na to zgodę, którą wstępnie deklaruje.
Wnioskodawczyni zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. Po dniu zawarcia umowy darowizny przedsiębiorstwa, na rzecz swojej córki, zgłosi Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zaprzestanie wykonywanie czynności opodatkowanych. W związku z wcześniejszą darowizną przedsiębiorstwa na dzień zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu działalności nie będzie żadnych towarów. Zostanie wykonany spis z natury, w którym wartość materiałów na dzień zaprzestania działalności gospodarczej zostanie wykazana w wartości ,,0”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 • Czy opisana wyżej darowizna przedsiębiorstwa, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 • Czy w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek korekty naliczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwaną dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel – art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zbycie, o którym mowa w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT obejmuje wszystkie czynności w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzenia przedmiotem jak właściciel m.in. sprzedaż, zamianę, darowiznę. Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawa o VAT nie zawiera definicji przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 55 (1) kc, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości, lub prawa do tych rzeczy wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa do własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni w związku z tym, że posiada wiek emerytalny, zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem darowizny jest zorganizowany zespół składników materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w PKD - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, restauracje i inne placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne.
Córka Wnioskodawczyni, będzie prowadzić nabyte przedsiębiorstwo w ww. zakresie. Ponadto zgodnie z art. 55 (2) kc czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Z opisanego stanu faktycznego, zdaniem Wnioskodawczyni, wynika że przedmiotem darowizny jest przedsiębiorstwo co powoduje, że przedmiotowej darowizny nie stosuje się ustawy o VAT, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »