Prawo do odliczenia VAT z faktur zaakceptowanych przez pełnomocnika

Pytanie podatnika: Czy akceptacja w formie podpisu, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia ws. faktur, może zostać dokonana przez pracownika Spółki nabywającej usługi lub towary od dostawcy, z którym zawarła umowę samofakturowania, któremu dostawca ten udzieli szczególnego pełnomocnictwa do podpisywania (akceptacji) w jego imieniu faktur VAT, faktur (korygujących oraz duplikatów faktur)? Czy podpisane (zaakceptowane) w powyższy sposób faktury VAT, faktury korygujące oraz duplikaty faktur będą upoważniać Spółkę do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na takich fakturach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2011 r. (data wpływu 04.07.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego z faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur zaakceptowanych przez pełnomocnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.07.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego z faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur zaakceptowanych przez pełnomocnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

D. Sp. z o.o. (dalej D. lub Spółka) jest członkiem międzynarodowej Grupy D. świadczącej między innymi usługi w zakresie transportu i logistyki D. posiada swoją siedzibę w Polsce i jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT w Polsce. Spółka świadczy usługi transportowe oraz logistyczne zarówno na rzecz polskich i zagranicznych kontrahentów.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności, D. nabywa towary i usługi od podmiotów polskich oraz zagranicznych. Z uwagi na fakt, iż charakter działalności Spółki polega na nabywaniu dużej ilości usług od kontrahentów, z którymi Spółka współpracuje od dłuższego czasu i planuje kontynuować tę współpracę, D. rozważa wprowadzenie rozwiązań upraszczających obieg dokumentów oraz pozwalających na zoptymalizowanie procesów administracyjnych związanych z nabywanymi towarami/usługami.

W rezultacie, Spółka zawiera z niektórymi dostawcami na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360 ze zm.; dalej: rozporządzenie ws. faktur) umowy upoważniające ją do wystawiania faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w imieniu i na rzecz swojego dostawcy (dalej: umowy samofakturowania). Tego rodzaju umowy spełniają wszelkie przesłanki zawarte w § 6 rozporządzenia ws. faktur, tj. stwierdzają w szczególności, że:

- podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi (tj. kontrahent Spółki) upoważnia D. do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,
- Spółka wystawia faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również przedstawia drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu.

Każda umowa będzie określała również termin jej obowiązywania (nie dłuższy niż 2 lata) oraz będzie wymieniała towary lub usługi, w odniesieniu do których Spółka będzie wystawiała faktury w imieniu i na rzecz kontrahenta dokonującego dostawy lub świadczącego usługi.

Jednym z warunków implementacji umowy samofakturowania przewidzianym w § 6 ust 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia ws. faktur, jest obowiązek podatnika dokonującego nabycia towarów lub usług oraz wystawiającego fakturę VAT (w tym przypadku D.) przedstawienia drugiej stronie oryginału i kopii faktury do jej akceptacji w formie podpisu. Celem przyspieszenia procesu fakturowania w powyżej przewidzianym trybie, Spółka rozważa możliwość udzielenia przez dostawcę wybranemu pracownikowi Spółki (lub pracownikom) pełnomocnictwa szczególnego uprawniającego tego pracownika do podpisywania (akceptacji) w imieniu dostawcy faktur wystawianych przez D. na mocy umowy samofakturowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy akceptacja w formie podpisu, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia ws. faktur, może zostać dokonana przez pracownika Spółki nabywającej usługi lub towary od dostawcy, z którym D. zawarła umowę samofakturowania, któremu dostawca ten udzieli szczególnego pełnomocnictwa do podpisywania (akceptacji) w jego imieniu faktur VAT, faktur (korygujących oraz duplikatów faktur)?
2. Czy podpisane (zaakceptowane) w powyższy sposób faktury VAT, faktury korygujące oraz duplikaty faktur będą upoważniać Spółkę do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na takich fakturach?

Stanowisko Spółki:

Zdaniem D. akceptacja faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur wystawianych w ramach umowy samofakturowania może zostać dokonana przez pracownika Spółki na podstawie udzielonego mu przez dostawcę szczególnego pełnomocnictwa do akceptowania faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w imieniu dostawcy. Powyższe faktury stanowiły będą podstawę do odliczania podatku naliczonego przez D.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Przepisy o VAT dotyczące wystawiania faktur oraz nabywcę

Zgodnie z art. 224 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347/1; dalej: Dyrektywa VAT) państwa członkowskie mogą ustalić zasady i warunki wcześniejszego porozumienia pomiędzy podatnikami w zakresie wystawiania faktur VAT przez nabywcę oraz procedury zatwierdzania faktur przez dostawcę.

Z powyższego uprawnienia skorzystał polski ustawodawca wprowadzając § 6 rozporządzenia ws. faktur określający warunki zastosowania tzw. samofakturowania, czyli uproszczenia pozwalającego na wystawianiu faktury przez nabywcę towaru lub usługi.

Jednym z warunków zastosowania procedury samofakturowania, przewidzianym w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia ws. faktur jest przedstawienie dostawcy towarów lub usług, na rzecz którego wystawia fakturę, oryginału i kopii faktury do jej akceptacji w formie podpisu. Powyższy przepis precyzuje również, że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma być tak określony w umowie samofakturowania, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.

W opinii Spółki, żaden z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535, ze zm.; dalej: ustawa o VAT), czy też aktów wykonawczych do tej ustawy nie wyłącza możliwości dokonywania akceptacji, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 b) rozporządzenia ws. faktur, przez pracownika nabywcy, na podstawie pełnomocnictwa szczegółowego udzielonego mu w tym zakresie przez dostawcę będącego stroną umowy o samofakturowaniu. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w zakresie oceny dopuszczalności udzielenia takiego pełnomocnictwa należy odnieść się do przepisów dotyczących pełnomocnictw zawartych między innymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej: Kodeks Cywilny).

Kwestia udzielenia pełnomocnictwa uregulowana została min. w art. 98-108 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z powyższymi przepisami, na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa, pełnomocnik otrzymuje od mocodawcy umocowanie do dokonania czynności prawnej w jego imieniu ze skutkami dla mocodawcy. Natomiast, w świetle art. 108 Kodeksu Cywilnego pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa, albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że przepisy Kodeksu Cywilnego co do zasady wyłączają możliwość udzielenia pełnomocnictwa drugiej stronie czynności prawnej, chyba że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku gdy pracownikowi nabywcy udzielone zostanie odrębne pełnomocnictwo szczególne w zakresie dokonywania akceptacji faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur w imieniu dostawcy, powyższa przesłanka zawarta w art. 108 Kodeksu Cywilnego wyłączająca możliwość udzielenia pełnomocnictwa nie zostanie wypełniona.

Ponadto, zdaniem Spółki, nie dojdzie również do naruszenia interesów mocodawcy (dostawcy tow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »