Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.12.2011

Ulepszony środek trwały w remanencie likwidacyjnym

Pytanie podatnika: Wspólnicy spółki osobowej rozważają rozwiązanie spółki partnerskiej. Czy biorąc pod uwagę treść art. 14 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym VAT od ulepszonego środka trwałego? Czy Wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały (art. 91 ust. 2)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

1. obowiązku ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego,
2. dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

1. obowiązku ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego,
2. dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnicy spółki osobowej rozważają rozwiązanie spółki partnerskiej, działającej pod firmą K.

Opis stanu faktycznego:

Na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego nastąpi nabycie budynku (tylko ściany i dach), przy czym transakcja nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w konsekwencji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W następnych latach Spółka poczyni nakłady na budynek, w związku z koniecznością doprowadzenia budynku do stanu używalności. Od nabywanych nakładów Spółka będzie odliczać podatek naliczony. Wysokość nakładów przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego. Nakłady przekroczą kwotę 15.000,00 zł. Następnie Spółka wprowadzi budynek do Ewidencji Środków Trwałych. Rozwiązanie Spółki nastąpi przy zamortyzowaniu środka trwałego w 50%.

Po rozwiązaniu Spółki Partnerskiej przedmiotowy budynek nie będzie używany w przyszłej działalności gospodarczej byłych wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy biorąc pod uwagę treść art. 14 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym VAT od ulepszonego środka trwałego?
2. Czy Wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały (art. 91 ust. 2)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym stanowiącym zdarzenie przyszłe na Spółce nie będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym wartości nakładów poczynionych na środek trwały (budynek).

Z treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przy nabyciu budynku (tylko ściany i dach) Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Nakłady, które zostaną poczynione na środek trwały nie będą stanowiły towaru, w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem, na Spółce Partnerskiej w momencie rozwiązania nie będzie ciążył obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT zakupu towarów i usług, które zwiększą wartość środka trwałego, tj. ulepszą go.

Według Wnioskodawcy na Spółce będzie natomiast ciążył obowiązek korekty podatku naliczonego przy dokonywaniu inwestycji, które ulepszyły środek trwały (art. 91 ust. 2).

Powyższe stanowisko wynika z treści następujących przepisów:

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy: Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy: W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystych użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystych użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Stosownie do art. 91 ust. 3: Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Stosownie do art. 91 ust. 4: w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, c których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, ze te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Ponosząc wydatki na ulepszenie budynku, wnioskodawca będzie obniżał podatek należny o kwotę podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami. Zatem, z chwilą rozwiązania Spółki partnerskiej, nastąpi zmiana przeznaczenia ze związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych na związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. W związku z powyższym nastąpi okoliczność zmieniająca prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy: W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »